Norsk diabetesregister for voksne

Forskning

De siste tre årene har følgende forskningsartikler blitt publisert basert på data fra Norsk diabetesregister for voksne:

Cooper JG, Claudi T, Thordarson HB, Løvaas KF, Carlsen S, Sandberg S et al. Behandlingen av type 1-diabetes i spesialisthelsetjenesten-data fra Norsk diabetesregister for voksne. Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133:2257-61. 

En registerstudie basert på data fra 3 697 pasienter fra 24 poliklinikker og spesialistsentre. Studien vurderte behandlingskvalitet opp mot nasjonale retningslinjer for diabetes. Studien viste at:

  • 22 % av de registrerte pasientene med type 1-diabetes hadde dårlig glykemisk kontroll, med HbA1c ≥ 9,0 %
  • Bare 10 % av pasientene nådde behandlingsmålene for HbA1c, LDL-kolesterol og blodtrykk
  • 20 % av pasientene med type 1-diabetes var registrert som dagligrøykere
  • Oppfølgingen av pasientene var ikke tilfredsstillende, særlig for fotundersøkelse og øyestatus

Carlsen S, Thue G, Cooper JG, Roraas T, Gøransson LG, Løvaas K, Sandberg S. «Benchmarking by HbA1c in a national diabetes quality register – does measurement bias matter?» Clin Chem Lab. Med 2014

En registerstudie basert på HbA1c-resultater fra 3584 pasienter med type 1-diabetes fra 13 sykehuspoliklinikker og 1366 pasienter med type 2-diabetes fra 18 fastlegekontorer. I studien ble det sett på om bias i måling av HbA1c kunne gi et feil inntrykk når behandlingskvalitet vurderes ut fra benchmarking av HbA1c. Resultatene viste at korrigering for feil i måling av HbA1c hadde lite effekt på årlig median HbA1c eller andel pasienter som oppnådd behandlingsmål på de fleste behandlingssteder. Men for tre sykehuspoliklinikker ble prosentandel med dårlig glykemisk kontroll redusert med 4 – 9 %. Konklusjonen var derfor at analytisk kvalitet av HbA1c bør vurderes når man bruker benchmarking av HbA1c til å sammenligne behandlingskvalitet 

McKnight J et al. Glycaemic control of type 1 diabetes in clinical practice early in the 21st century: an international comparison. Diabet Med 2015; 32(8):1036-50

En internasjonal sammenligning som vurderte glykemisk kontroll hos 324 510 pasienter med type 1- diabetes fra 18 forskjellige land, inkludert Norge. Studien viste betydelig variasjon i glykemisk kontroll hos pasienter med type 1-diabetes. Det var forbedringspotensial i alle populasjoner, spesielt hos unge pasienter. 

Løvaas KF, Cooper JG, Sandberg S, Røraas T, Thue G. Feasibility of using self-reported patient data in a national diabetes register. BMC Health Serv Res. 2015 Dec 15; 15(1):553

Denne studien vurderte overenstemmelse mellom data rapportert fra pasienter til Norsk diabetesregister og data rapportert fra helsepersonell. Studien viste at det var god overenstemmelse for 17 av 25 variabler. Disse variabler inkludert diabetesvarighet, høyde, vekt, HbA1c-verdi, diabetesbehandling og diabeteskomplikasjoner. 

Carlsen s, Skrivarhaug T, Thue G, Cooper JG, Gøransson L, Løvaas K, Sandberg S. Glycemic control and complications in patients with type 1 diabetes – a registry-based longitudinal study of adolescents and young adults. Pediatr Diabetes 2016 Feb 15. Doi:10.1111/pedi.12372.

Ved å koble sammen Norsk diabetesregister for voksne og barnediabetesregisteret fikk en frem longitudinelle data om glykemisk kontroll og komplikasjoner hos 874 unge voksne (alder 14 – 30 år) med type 1-diabetes. Resultatene viser at behandling av unge voksne i Norge ikke optimal. 50 % av pasienter mellom 14 – 17 år og 40 % av pasienter mellom 18 – 25 år hadde dårlig glykemisk kontroll med HbA1c > 9%. 16 % av populasjonen hadde retinopati og 13 % hadde nefropati. Sannsynligheten for å få diabeteskomplikasjoner var svært høy hos pasienter med vedvarende dårlig glykemisk kontroll både som tenåring og unge voksne. Forfatterne foreslår at pediatere og endokrinologer kritisk bør vurdere tilbud til denne pasientgruppen med henblikk på nye tiltak som kunne føre til bedre glykemisk kontroll.