Norsk diabetesregister for voksne

Hvordan bidrar registeret til å bedre kvalitet?

Norsk diabetesregister for voksne vil bidra til å forbedre diabetesbehandlingen ved å gi tilbakemelding til leger/behandlingsenheter om kvaliteten på deres behandling av risikofaktorer og eventuelle diabeteskomplikasjoner sammenlignet med resten av landet (benchmarking). Registeret har også fokus på at registerdata skal kunne brukes aktivt i lokale kvalitetsforbedringsprosjekter både på sykehus og i allmennpraksis.

Med bakgrunn i data fra registeret ble det i 2014 gjort et kvalitetsforbedringstiltak på Stavanger Universitetssjukehus for å få ned andel med HbA1c > 9 %. Det var mye fokus på HbA1c og sykehuset gikk også over til hyppigere, men kortere konsultasjoner for denne pasientgruppen. Dette førte til at sykehuset har redusert sin andel med HbA1c > 9 % fra 19 % i 2013 til 14 % i 2015.

Nasjonale faglige retningslinjer for behandling av diabetes anbefaler at HbA1c (langtidsblodsukker) bør være under 7 % for å forebygge, bremse og forsinke utviklingen av diabetes senkomplikasjoner. I en norsk studie publisert i 2016 fant man diabetes senkomplikasjoner hos 72 % av pasientene som hadde vedvarende HbA1c over 9 %.  Andel pasienter med HbA1c over 9% er et kvalitetsmål i Norsk diabetesregister for voksne. Denne andelen varierer per i dag for mye mellom sykehusene. Studier har vist at månedlig oppfølging av personer med diabetes i form av konsultasjon og telefonkontakt gir vesentlig bedring i HbA1c. På bakgrunn av dette og tidligere kvalitetsforbedringstiltak utført ved Stavanger universitetssjukehus,  startet Norsk diabetes register for voksne et nasjonalt kvalitetsforbedringsprosjekt ved 13 av landets endokrinologiske poliklinikker i 2016. Deltakende avdelinger skal forsøke å omprioritere slik at pasienter med dårlig glykemisk kontroll gis tilbud om hyppigere oppfølging, i tillegg skal de lage sine egne lokale tiltaksplaner for forbedring. Målet med prosjektet er å forbedre kvaliteten på behandling av diabetes i Norge ved å redusere HbA1c-nivået til de pasientene som har HbA1c over 9 %. Prosjektet varer frem til høsten 2018.