Norsk gynekologisk endoskopiregister

Hvordan bidrar registeret til bedre kvalitet?

Det er ikke gjennomført noen systematiske landsdekkende eller regionale kvalitetsforbedrende tiltak i regi av NGER. Imidlertid har NGER bidratt til informasjon om problemområder ved endoskopiske inngrep og tiltak til forbedring ved årsmøter, fagmøter, internasjonale kongresser og besøk ved registrerende avdelinger i Norge. Årsmeldingene viser at trendene for andel intra- og postoperative komplikasjoner er avtagende forhåpentligvis som et resultat av økt kunnskap, endrede operasjonsteknikker og økt bruk av simulatortrening.

I brukerundersøkelse gjort av NGER høsten 2019 er det svært lav respons, 15%. Men jeg ønsker likevel å trekke frem at 5 deltakere fordelt på 4 sykehus har svart at det på bakgrunn av NGER tall er gjort kvalitetsforbedringsprosjekter med fokus på å redusere andelen postoperative infeksjoner.

Kurs

Gynekologisk endoskopiutvalg har hele veien vært en samarbeidspartner med registeret gjennom medlemmer i fagrådet. Gruppen arrangerer som før årlige kurs for leger i spesialisering innen gynekologi samt kurs i avansert gynekologisk endoskopi. Kursene har vist at det er et stort behov for trening innen gynekologisk endoskopi og at det må skapes felles plattformer og standardisering for praktisk trening og simulering for å øke kvaliteten og sikkerheten ved den kirurgiske pasientbehandlingen.

Økt dekningsgrad

Rekrutering av ikke registrerende enheter og oppfølging av allerede registrerende enheter har vært fokus i 2018 og fortsetter i 2019. Daglig leder vil fortsette å reise rundt til sykehus og være synlige på konferanser for å få fokus på registeret. Vi ser en gledelig økning i henvendelser til registeret når det gjelder å hente ut rapporter til lokalt bruk.

Registeret ønsker i år å fokusere på å få ned registreringsforsinkelsene i 2019. Det er et sterkt ønske om at alle sykehus skal registrere inn data senest 4 uker etter inngrep.

Norsk gynekologisk endoskopiregister er en av 12 registre som er med i insentivordingen for Nasjonale registre, og vi håper dette vil hjelpe registeret til å øke sin dekningsgrad.

Pasientrapporterte utfallsmål (PROM)

Norsk gynekologisk endoskopiregister har i 2019 valgt å  måle pasientrapporterte utfallsmål ved hjelp av RAND-36 på hysterektomier med benign årsak ved 5 sykehus i landet:

  • Haugesund Sykehus
  • Nordlandssykehuset, Bodø
  • St. Olavs Hospital
  • Oslo Universitetssykehus, Ullevål
  • Sykehuset i Vestfold, Tønsberg

Norsk gynekologisk endoskopiregister vil starte ett års oppfølging i 2020 av besvarte RAND-36 i 2019. Ett års oppfølgingsresultatene vil bli publisert i 2021.

Formidling av resultater

Pasienten skal få flere opplysninger via www.kvalitetsregistre Dette er et arbeid ledet av Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre. 

 

Årsrapporter