Norsk hjerneslagregister

Interaktive resultater

Forklaring til kvalitetsindikatorer

Ved innregistrering i Norsk hjerneslagregister (NHR) må sykehusene rapportere hvem de behandler, hvordan de behandler og hva som oppnås ved behandlingen. På den måten blir innregistrering av alle pasienter med akutt hjerneslag ved et sykehus et nødvendig og viktig verktøy for kvalitetsforbedring.

En kvalitetsindikator er et indirekte mål, en pekepinn, som sier noe om kvaliteten på det området som måles. Kvalitetsindikatorer tar utgangspunkt i en eller flere av dimensjonene av kvalitet og kan for eksempel måle helsetjenestens tilgjengelige ressurser, pasientforløpet og resultat av helsetjenestene for pasientene. Kvalitetsindikatorer bør ses i sammenheng og kan samlet gi et bilde av kvaliteten i tjenesten (helsenorge.no).

NHR har valgt å fokusere på kvalitetsindikatorene for forskningsbasert slagbehandling, slik at vi kan følge utviklingen når det gjelder grad av måloppnåelse. De valgte indikatorene er sentrale kvalitetsindikatorer for forskningsbasert slagbehandling, og indikatorene dekker de viktigste anbefalingene i Nasjonale retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag. Det finnes forskningsmessig kunnskap som dokumenterer at de valgte indikatorene er assosiert med bedre behandlingsresultater i form av bedret overlevelse og/eller bedret funksjonsnivå.

Årsrapporten for Norsk hjerneslagregister inneholder tolkninger av hver indikator. Se nedenfor for en kort tekstbeskrivelse av hver indikator. Tallene er ikke justert og må tolkes med forsiktighet. For mer detaljerte tolkninger, se registerets årsrapport (https://stolav.no/fag-og-forskning/medisinske-kvalitetsregistre/norsk-hjerneslagregister)

Alle våre 11 kvalitetsindikatorer i årsrapporten for 2016 er som tidligere anført, prosess -og strukturindikatorer. Dekningsgraden på oppfølging ved 3 måneder blir stadig bedre, men er fortsatt litt for lav til at vi kan presentere valide resultatindikatorer på sykehusnivå. Resultatindikatorer krever også justering for variasjoner i pasientsammensetning (case-mix), og vi trenger litt bedre dekning når det gjelder informasjon om alvorlighetsgrad av hjerneslaget, før gode analyser om resultater kan presenteres. Prosessindikatorer som vi til nå har begrenset oss til er mindre avhengig av variasjon i pasientsammensetning (case-mix), og er derfor lettere å tolke enn resultatindikatorer. Prosessindikatorer gir også bedre informasjon enn resultatindikatorer om hvilke ledd i pasientbehandlingen som bør forbedres.

Kvalitetsindikator A: Dekningsgrad

For at kvalitetsindikatorer skal være nyttige er det avgjørende med god kompletthet i registreringene. God kompletthet måles langs to akser; dekningsgrad på individnivå og kompletthet i variablene. NHR presenterer kvalitetsindikatorer for sykehus med en dekningsgrad på over 70 % i sine årsrapporter. God dekningsgrad er en forutsetning for å vurdere kvaliteten på slagbehandlingen ved det enkelte sykehus. Dekningsgrad i NHR beregnes gjennom en individbasert sammenstilling av registreringer i Norsk Pasientregister (NPR) og NHR.

Begrunnelse for måltallene: Ved dekningsgrad > 90 % har vi et svært godt grunnlag for å bedømme kvaliteten ved et sykehus. 90 % dekning betyr en tilnærmet komplett registrering av alle akutte hjerneslag. Økt dekningsgrad kan oppnås både ved økt innregistrering av pasienter med akutt hjerneslag i NHR, og ved at sykehuset fokuserer på mer korrekt diagnostikk og koding (epikrisediagnoser) til NPR.  Ved en dekningsgrad på > 70 % vil også slagpopulasjonen være representativ og gi et godt grunnlag for vurdering av kvalitetsmålene. Tolkning er usikker for sykehus med mindre enn 70 % dekningsgrad.

Høy:                                                                                      ≥ 90 %
Moderat:                                                                             ≥ 70 %
Lav:                                                                                       < 70 %

 

Kvalitetsindikator B: Andel pasienter direkte innlagt i slagenhet (inkludert direkte innlagt i intensivavdeling/nevrokirurgisk avdeling og utskrevet fra slagenhet)

Det er veldokumentert at behandling i slagenhet reduserer funksjonshemming, dødelighet og behov for sykehjem. Etter hvert som akuttbehandling har blitt mer framtredende, er det økende dokumentasjon for at direkte innleggelse og behandling i slagenhet også det første døgnet er av betydning for et godt behandlingsresultat.

Begrunnelse for måltallene: De nasjonale retningslinjene anbefaler at alle pasienter med akutt hjerneslag bør innlegges direkte i slagenhet. Direkte innlagt i overvåkingsavdeling/intensivavdeling eller nevrokirurgisk avdeling defineres i våre registreringer også som ”direkte innlagt i slagenhet”, hvis pasienten etter nødvendig akuttbehandling i slik enhet overflyttes til slagenhet straks den medisinske tilstanden tillater det.

Høy:                                                                                      ≥ 90 %

Moderat:                                                                             ≥ 75 %

Lav:                                                                                       < 75 %

 

Kvalitetsindikator C: Andel pasienter behandlet i slagenhet.

Det er godt dokumentert at behandling av pasienter med hjerneslag i slagenhet reduserer funksjonshemming, dødelighet og behov for sykehjem. De Nasjonal retningslinjene for behandling og rehabilitering ved hjerneslag anbefaler at alle pasienter med akutt hjerneslag bør behandles i slagenhet.

Begrunnelse for måltallene: I praksis vil det være pasienter som på grunn av andre ledsagende lidelser må tas hånd om i andre avdelinger, inkludert pasienter i en terminal fase som ofte bør få være i, eller innlegges i, den avdelingen de er kjent fra tidligere.

Høy:                                                                                      ≥ 90 %

Moderat:                                                                             ≥ 80 %

Lav:                                                                                       < 80 %

 

Kvalitetsindikator D: Andel pasienter med hjerneinfarkt behandlet med trombolyse.

I følge de nasjonale retningslinjene er det dokumentert at trombolysebehandling for pasienter med akutt hjerneinfarkt reduserer funksjonshemming hvis behandlingen starter innen 4,5 timer fra symptomdebut.

Begrunnelse for måltallene: Det finnes i dag ingen god dokumentasjon på hva som er optimal trombolysefrekvens, fordi dette vil avhenge både av alvorlighetsgrad av hjerneslaget, tid fra symptomdebut til behandling, bivirkninger og behandlingsresultat. Grensene vi har valgt for høy og moderat måloppnåelse på denne indikatoren er identisk med de som benyttes i Sverige og Danmark. Det muliggjør derfor gode sammenligninger, samtidig som vi vet at trombolyseandelen i disse landene er av de høyeste i Europa.

Høy:                                                                                      ≥ 15 %

Moderat:                                                                             ≥ 10 %

Lav:                                                                                       < 10 %

 

Kvalitetsindikator E: Andel pasienter med hjerneinfarkt som er behandlet med trombolyse innen 40 minutter etter innleggelse.

Det er godt dokumentert at intravenøs trombolyse har størst effekt hvis det gis tidlig etter symptomdebut. De nasjonale retningslinjene anbefaler at pasienter som er aktuelle for trombolyse bør utredes så raskt som mulig, for å sikre tidligst mulig behandling. Det viktigste bidraget fra sykehus i denne forbindelse er å sikre rask utredning straks pasienten ankommer akuttmottaket. Denne indikatoren måler akutt logistikk i sykehuset ved trombolyse og er også nå blitt en nasjonal kvalitetsindikator.

Begrunnelse for måltallene: Høy måloppnåelse er satt til 50 %, og samsvarer i stor grad med grenser som er valgt i Sverige. Et måltall på 30 % er valgt som moderat måloppnåelse. Diagnostisk avklaring vil hos en del pasienter kreve svar på blodprøver, ytterligere bildediagnostikk, innhenting av komparente opplysninger, eller observasjon av klinisk tilstand over litt tid, før indikasjoner eller kontraindikasjoner for trombolyse kan vurderes. Disse forhold er tatt med i vurderingene ved fastsettelse av grenseverdiene.

Høy:                                                                                      ≥ 50 %

Moderat:                                                                             ≥ 30 %

Lav:                                                                                       < 30 %

 

Kvalitetsindikator F: Andel pasienter som har fått vurdert/testet svelgefunksjon.

Ifølge de nasjonale retningslinjene for behandling av hjerneslag, bør alle  pasienter med akutt hjerneslag observeres og testes systematisk for eventuelle svelgevansker før de blir gitt mat eller drikke.

Begrunnelse for måltallene: Noen pasienter har svært nedsatt bevissthet og er dermed ikke mulige å teste. Høy måloppnåelse er derfor satt til 95 %.

Høy:                                                                                      ≥ 95 %

Moderat:                                                                             ≥ 85 %

Lav:                                                                                       < 85 %

 

Kvalitetsindikator G: Andel pasienter med hjerneinfarkt (I63) utskrevet fra sykehus med antitrombotisk behandling (platehemming eller antikoagulasjon).

De fleste pasienter med hjerneinfarkt bør få behandling med antitrombotisk medikasjon (blodfortynnende behandling) for å forebygge for nye hjerneslag.

Begrunnelse for måltallene: Antikoagulasjonsbehandling vil for enkelte pasienter bli utsatt til etter utskriving når blødningsrisikoen i infarktet er mindre. For noen pasienter med andre ledsagende lidelser vil antitrombotisk medikasjon ikke bli foreskrevet.

Høy:                                                                                      ≥ 95 %

Moderat:                                                                             ≥ 85 %

Lav:                                                                                       < 85 %

 

Kvalitetsindikator H: Andel pasienter med hjerneinfarkt og atrieflimmer utskrevet fra sykehus med antikoagulasjon.

Antikoagulasjonsbehandling (blodfortynnende behandling) reduserer risikoen for nye hjerneinfarkt hos pasienter med atrieflimmer. Antikoagulasjonsbehandling ved atrieflimmer hos pasienter med hjerneinfarkt er en anbefaling i nasjonale retningslinjer for behandling av hjerneslag.

Begrunnelse for måltallene: Antikoagulasjonsbehandling vil for enkelte pasienter bli utsatt til etter utskriving når blødningsrisikoen i infarktet er mindre. For noen pasienter med andre ledsagende lidelser vil antitrombotisk medikasjon ikke bli foreskrevet. I tillegg har endel pasienter kontraindikasjoner til antikoagulasjon. I årsrapporten er antikoagulasjonsbehandling forordnet innen tre måneder inkludert i indikatoren. Dette er ikke mulig å publisere i sanntidsrapportering. 

Høy:                                                                                      ≥ 70 %

Moderat:                                                                             ≥ 55 %

Lav:                                                                                       < 55 %

 

Kvalitetsindikator I: Andel pasienter med hjerneslag utskrevet fra sykehus med blodtrykkssenkende medikamenter.

Pasienter med hjerneslag med høyt blodtrykk bør behandles med blodtrykksenkende medikamenter ved utskriving. Blodtrykksbehandling reduserer risikoen for flere hjerneslag hos pasienter med høyt blodtrykk.

Begrunnelse for måltallene: 70 % av pasientene bør behandles med blodtrykksenkende medikamenter ved utskriving. Hos en del pasienter er det naturlig å vente med blodtrykksenking til etter akuttfasen, og en del pasienter har ikke behandlingstrengende hypertensjon. Vi har korrigert for de utslag forsinket oppstart gir ved å inkludere blodtrykkssenkende medikamenter ved 3 måneder. Resultatene presenteres dermed noe forsinket på denne indikatoren.

Høy:                                                                                      ≥ 70 %

Moderat:                                                                             ≥ 60 %

Lav:                                                                                       < 60 %

 

Kvalitetsindikator J: Andel pasienter med hjerneinfarkt ≤ 80 år utskrevet fra sykehus med statiner/lipidsenkende medikamenter.

Statin/lipidsenkende behandling er en anbefaling i nasjonale retningslinjer for behandling av hjerneslag. Denne type behandling etter hjerneinfarkt reduserer risikoen for et nytt hjerneslag og andre tromboemboliske sykdommer. Tallene som presenteres inkluderer statinbehandling ved 3 måneder. Resultatene presenteres dermed noe forsinket på denne indikatoren.

Begrunnelse for måltallene: Måltallet for høy måloppnåelse er satt til 75 %, da det for enkelte pasienter ikke foreligger indikasjon for statiner/lipidsenkende medikamenter grunnet en allerede ideell lipidprofil, komorbiditet med reduserte leveutsikter, eller fare for medikament-interaksjoner eller uakseptable bivirkninger. 65 % er valgt som moderat måloppnåelse. Foreløpig finnes begrenset dokumentasjon for omfattende bruk av statinbehandling i de eldste aldersgrupper, og dette gjør at aldersgrensen ≤ 80 år er opprettholdt.

Høy:                                                                                      ≥ 75 %

Moderat:                                                                             ≥ 65 %

Lav:                                                                                       < 65 %

 

Kvalitetsindikator K: Andel oppfølging 3 måneder etter hjerneslaget

God dekningsgrad av oppfølging etter 3 måneder er en forutsetning for å vurdere hvordan det går med pasientene. Evaluering av behandlingskvalitet og hva som oppnås med behandlingen er sentralt i oppfølgingen. Definisjon av om oppfølging er gjennomført, er at det foreligger opplysninger om status ved 3 måneder, inkludert død inntruffet innen 3 måneder.

Begrunnelse for måltallene: Norsk hjerneslagregister har så langt mest fokus på innregistrering og god dekning i akuttfasen. Høy måloppnåelse på oppfølging satt til 80 %, og 70 % er grensen for moderat måloppnåelse.  Oppfølging av 70 % av pasientene er nødvendig for å kunne gi en god vurdering av behandlingsresultatene. For lavere oppfølging enn 70 % blir resultatene så usikre at de i liten grad kan benyttes for å vurdere kvalitet. Etterhvert som registeret blir bedre implementert tar vi sikte på mer ambisiøse grenser.

Høy:                                                                                      ≥ 80 %

Moderat:                                                                             ≥ 70 %

Lav:                                                                                       < 70 %