Norsk hjerneslagregister

Hvordan bidrar registeret til å bedre kvalitet?

  • 10 av 11 indikatorer har høyere måloppnåelse i 2015 enn i 2014. Dette tolker vi som at mange sykehus har brukt informasjon om sin måloppnåelse fra tidligere år og satset konkret på forbedring der de skåret lavt. Dette har medført at flere sykehus oppnår god måloppnåelse og den høyere måloppnåelse på landsnivå er en følge av dette.
  • Andelen av trombolysepasienter som utredes innen 40 minutter er økt. Dette samsvarer med at en del sykehus har innført trombolysealarm for raskere utredning og start av behandling for trombolysepasienter.
  • Månedlig bruk av data: Enkelte sykehus bruker nå data fra registeret for månedlig oppfølging for å kartlegge egen virksomhet. De kan dermed raskt avdekke praksis som ikke er i henhold til retningslinjene, og forbedre praksis der det er behov for det.
  • Med utgangspunkt i forskningsbasert kunnskap om god og effektiv slagbehandling er det igangsatt et prosjekt som skal kartlegge og intervenere i forhold til tiltak som har en dokumentert effekt, og som er anbefalt i Nasjonale retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag. Formålet med prosjektet:
    1. Å forbedre behandlingskvalitet i norske slagenheter gjennom kartlegging av innhold og måloppnåelse knyttet til kvalitetsindikatorer. Kartleggingen ble gjennomført høsten 2016.
    2. Å evaluere betydningen av innføring av trombolysealarm/trombolyseteam i norske sykehus, for å oppnå raskere behandling og øke andelen pasienter som behandles med trombolyse. Studien vil bli gjennomført i 2017. Det henvises til i årsrapporten til Norsk hjerneslagregister 2015 for informasjon om prosjektet (www.norskhjerneslagregister.no).