Norsk hjerneslagregister

Kontakt

Daglig leder
Hild Fjærtoft
hild.fjaertoft@stolav.no

Hvordan bidrar registeret til å bedre kvalitet?

  • Det har vært en bedring på nasjonalt nivå på kvalitetsindikatorene siden 2012, og måloppnåelsen er høy eller moderat for alle registerets indikatorer. Dette indikerer at slagbehandlingen i Norge er av god kvalitet. I 2018 ser vi spesielt en god utvikling på indikatoren som viser andel pasienter direkte innlagt i slagenhet sammenlignet med året før.
  • Bruk av data: En god del sykehus bruker nå interaktive data fra registeret publisert på www.kvalitetsregistre.no for kontinuerlig oppfølging og kvalitetssikring av egen virksomhet. De kan dermed raskt avdekke praksis som ikke er i henhold til retningslinjene, og forbedre praksis der det er behov for det.
  • Registeret er en sentral kilde i utvikling av pakkeforløp hjerneslag. Hensikten med pakkeforløp er godt organiserte, helhetlige, forutsigbare standardiserte pasientforløp. Fase 1 (akuttfasen) ble innført fra mai 2018, og monitoreres gjennom Norsk hjerneslagregister. Fase 2, som omhandler videre behandling og oppfølging etter akuttfasen, vil bli publisert i 2019.  
  • Med utgangspunkt i Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag er det igangsatt et kvalitetsforbedringsprosjekt finansiert av SKDE. 
Formålet med prosjektet:
  1. Å forbedre behandlingskvalitet i norske slagenheter gjennom kartlegging av innhold og måloppnåelse knyttet til kvalitetsindikatorer. Kartleggingen ble gjennomført høsten 2016.
  2. Å evaluere betydningen av innføring av trombolysealarm/trombolyseteam i norske sykehus, for å oppnå raskere behandling og øke andelen pasienter som behandles med trombolyse. 

Ut fra måloppnåelse på kvalitetsindikatorer som omhandler trombolysebehandling, ble tre sykehus med forbedringspotensial rekruttert til studien. Studien ble startet opp høsten 2018 og avsluttet i mars 2019. Sykehusene har gjennomgått og forbedret egne rutiner.  

  • Flere sykehus i landet har rapportert bruk av Norsk hjerneslagregister i små og større kvalitetsforbedringsprosjekter gjennom 2018. 

Det henvises til årsrapporten til Norsk hjerneslagregister 2018 for ytterligere informasjon om kvalitetsforbedringstiltak (www.norskhjerneslagregister.no).

Årsrapporter