Norsk hjerteinfarktregister

Interaktive resultater


Se side 2 av 2 for sammenligning av sykehus. Hvis bildet blir lite på skjermen din, kan du trykke på pilene nederst til høyre for å åpne opp visualiseringen i fullskjerm.

Forklaring til kvalitetsindikatorer

En kvalitetsindikator er et indirekte mål, en pekepinn, som sier noe om kvaliteten på det området som måles. Kvalitetsindikatorer tar utgangspunkt i et eller flere av dimensjonene av kvalitet og kan for eksempel måle helsetjenestens tilgjengelige ressurser, pasientforløpet og resultat av helsetjenestene for pasientene. Kvalitetsindikatorer bør ses i sammenheng og kan samlet gi et bilde av kvaliteten i tjenesten (helsenorge.no).

Kvalitetsindikatorene til Norsk hjerteinfarktregister er bygget opp rundt internasjonale retningslinjer for behandling av hjerteinfarkt. Tallene er ikke justert og må tolkes med forsiktighet.Tallene bak blir jevnlig oppdatert. Årsrapporten for Norsk hjerteinfarktregister inneholder tolkninger av hver indikator. Se nedenfor for en kort tekstbeskrivelse av hver indikator. For mer detaljerte tolkninger, se registerets årsrapport.

Kvalitetsindikator A1 - Dekningsgrad

Studier i andre land har vist at det er en korrelasjon mellom dekningsgrad og behandlingskvalitet - sykehus med god dekningsgrad ga pasientene bedre behandling enn sykehus med dårlig dekningsgrad. Dekningsgrad for Norsk hjerteinfarktregister er definert som andelen av de pasienter som sykehuset registrerte med diagnosen akutt hjerteinfarkt i Norsk pasientregister (NPR) som sykehuset også meldte til infarktregisteret. Vi har definert ≥85 % som svært god måloppnåelse, ≥70 % som god måloppnåelse.

Muligheten for å beregne dekningsgrad på sykehusnivå er begrenset av kvaliteten på data om behandlende sykehus som geografisk enhet. I NPR-data er det utfordrende å identifisere geografisk enhet. Data i NPR er derfor videre bearbeidet for dette formålet, og er ikke identisk med originaldata. Et sykdomsforløp kan omfatte flere sykehus. I hjerteinfarktregisteret begynner forløpet på det sykehus der pasienten ble innskrevet først. Det samme prinsippet er her benyttet for basisregisteret. Ved kobling av forløp kan algoritmene velge ulike sykehus i de ulike registrene. I statistikken er infarktregisterets sykehus benyttet i alle koblede forløp. I forløp som kun finnes i basisregisteret, bruker vi første behandlingssted. 

Identifikasjon av sykehus er likevel usikker, og dekningsgraden som presenteres bør benyttes med forsiktighet. 

Meget god måloppnåelse
≥ 85%
God måloppnåelse
≥ 70%
Mindre god måloppnåelse
< 70%
 
Kvalitetsindikator A2 – Andel ferdigstilte skjema

Alle pasienter som utskrives til hjemmet vil motta et skjema tre måneder etter utreise for å undersøke hvordan pasientene har det etter hjerteinfarktet. Da er det avgjørende at sykehusene faktisk har registrert pasienten i registeret. Kvalitetsindikatoren A2 er definert som andel ferdigstilte hjerteinfarktregisteret innen 60 dager fra utskrivelse. 

Meget god måloppnåelse
≥ 90%
God måloppnåelse
≥ 70%
Mindre god måloppnåelse
< 70%
 
Kvalitetsindikator B - Revaskularisert ved STEMI 

Denne kvalitetsindikatoren er definert som andel pasienter <80 år innlagt med STEMI og med <12 timer fra symptomdebut til første medisinske kontakt som ble behandlet med trombolyse og/eller koronar angiografi/PCI i sykdomsforløpet.

Indikatoren vises for det første sykehus i behandlingskjeden og ved boområde lokalsykehus.

På landsbasis og i alle regionale helseforetak er det meget god måloppnåelse. 

Meget god måloppnåelse
≥ 90%
God måloppnåelse
≥ 70%
Mindre god måloppnåelse
< 70%

Se beskrivelse av forskjellen mellom STEMI og NSTEMI nederst.

 

Kvalitetsindikator C – Revaskularisert innen anbefalt tid ved STEMI

Her kan registeret kun vise tall fra 2015 og fremover. Sorteringen skjer ved det første sykehus i behandlingskjeden.

Tidlig revaskularisering ved STEMI – dvs åpning av en tett koronararterie – representerer et av de viktigste fremskritt innen moderne behandling av pasienter med akutt hjerteinfarkt. 

Tidlig åpning av den tette koronararterien gir lavere dødelighet, mindre sykelighet og bedre livskvalitet. Kvalitetsindikator C er definert Andel av pasienter <80 år innlagt med ST-elevasjonsinfarkt (STEMI) og med <12 timer fra symptomdebut til første medisinske kontakt som ble behandlet med trombolyse innen 30 minutter etter første medisinske kontakt eller koronar angiografi/PCI innen 90 minutter etter første medisinske kontakt. Manglende tidsangivelser i meldeskjema er viktigste årsak til at pasienter ble ekskludert fra analysen. Indikatoren vises for det første sykehus i behandlingskjeden og ved boområde lokalsykehus.

En vesentlig årsak til dårlig måloppnåelse er sannsynligvis underestimering av transporttid, og at man derfor velger ikke å gi trombolyse straks diagnosen er stilt.

Meget god måloppnåelse
≥ 80%
God måloppnåelse
≥ 50%
Mindre god måloppnåelse
< 50%

 

Kvalitetsindikator D og E: Invasivt utredet ved NSTEMI (D) og invasivt utredet innen 72 timer ved NSTEMI (E)

Kvalitetsindikator D og E er definert som andel av pasienter <80 år med hjerteinfarkt uten ST-segment elevasjon i EKG (NSTEMI) som utredes med koronar angiografi i sykdomsforløpet (kvalitetsindikator D), og innen 72 timer etter innleggelse (kvalitetsindikator E).  Tidspunkt for innleggelse er definert som dato og klokkeslett rapportert i meldeskjema fra det første sykehus som pasienten var innlagt ved i sykdomsforløpet, mens tidspunkt for utredning med koronar angiografi er definert som dato og klokkeslett angitt i meldeskjemaet fra det sykehuset som utførte utredningen. Pasienter som fikk hjerteinfarkt mens de var innlagt på sykehus er ikke inkludert i analysen. 

De fleste hjerteinfarkt uten ST-segment elevasjon (NSTEMI) skyldes aterosklerotiske innsnevringer i en koronararterie som fører til at deler av hjertemuskelen ikke får tilstrekkelig blodtilførsel. Ofte er koronararterien ikke helt tett, men det er risiko for at den kan gå tett i sykdomsforløpet. Hvis dette skjer, vil skaden på hjertemuskelen bli større, og det kan inntreffe livstruende komplikasjoner. Ved NSTEMI er det derfor viktig å identifisere de pasienter som trenger rask behandling med utblokking av koronararteriene eller bypass operasjon. Slik behandling gjenoppretter blodtilførselen til den truede del av hjertemuskelen og kan forlenge pasientens liv og forbedre livskvaliteten.  
Innsnevringer i koronararteriene påvises som hovedregel ved invasiv koronar angiografi (kransåre-røntgen). I Norge utføres slike undersøkelser ved alle universitetsklinikker, Sørlandssykehuset - avdeling Arendal, og ved Feiringklinikken AS. Koronar angiografi kan også utføres med koronar CT-angiografi, men CT angiografi benyttes sjelden ved akutt hjerteinfarkt. Akershus universitetssykehus opprettet et dagtilbud med invasiv utredning og behandling fra 15. november 2015. 

Internasjonale retningslinjer anbefaler at pasienter med NSTEMI som hovedregel utredes invasivt med koronar angiografi under sykehusoppholdet. Disse retningslinjene er basert på randomiserte studier som har vist at invasiv utredning gir gevinst i form av redusert risiko for død og redusert tilbakefall av hjerteinfarkt, samt bedre livskvalitet i form av mindre angina pectoris. Flere studier tyder på at det ikke er noen gevinst i å utsette invasiv utredning, og at de fleste pasienter med NSTEMI bør utredes så snart som praktisk mulig innen 72 timer etter innleggelse i sykehus. Det er ikke grunnlag for å reservere invasiv utredning til yngre pasienter. Tvert i mot er det vist at pasienter >65 år hadde noe større gevinst enn pasienter <65 år. Med økende alder vil imidlertid flere pasienter ha kompliserende sykdommer og tilstander som tilsier at retningslinjene kan fravikes.

Europeiske retningslinjer anbefaler at pasienter med NSTEMI som hovedregel gjennomgår invasiv utredning innen 24 timer etter innleggelse. Praksis varierer i Norge. I Helse Sør-Øst og Helse Nord anbefales invasiv utredning som hovedregel i løpet av 24 timer etter innleggelse, mens Helse Midt og Helse Vest ikke har egne retningslinjer.

Rådgivningsgruppen for Norsk hjerteinfarktregister har vurdert foreliggende data og funnet at det ikke foreligger dokumentasjon for at pasienter med NSTEMI som hovedregel bør utredes innen 24 timer. Rådgivningsgruppen opprettholder utredning innen 72 timer etter innleggelse som nasjonal kvalitetsindikator. Dette er også i tråd med danske anbefalinger. Det understrekes imidlertid at pasienter med høy risiko og som er klinisk ustabile med refraktære symptomer (smerter som residiverer i løpet av de første 48 timer etter symptomdebut), hjertesvikt eller alvorlige arytmier, bør utredes med koronar angiografi uten opphold (<2 timer). 

 
D
E
Meget god måloppnåelse
≥ 85%
≥ 80%
God måloppnåelse
≥ 70%
≥ 50%
Mindre god måloppnåelse
< 70%
< 50%

 Indikatoren vises for det første sykehus i behandlingskjeden og ved boområde lokalsykehus.

 
Utskrevet med to platehemmende medikament (F) og med lipidsenkende medikament (G)

Sorteringen skjer ved det siste sykehus i behandlingskjeden og ved boområde lokalsykehus.

Indikatoren gjelder kun pasienter under 80 år.

Under sykehusoppholdet bør det startes medikamentell behandling for å forebygge senere tilbakefall med nytt hjerteinfarkt. De europeiske retningslinjene som Norsk cardiologisk Selskap har sluttet seg til, anbefaler at pasientene som hovedregel behandles i 12 måneder med to platehemmende medikament. Lipidsenkende medikamentell behandling anbefales til alle pasienter på ubestemt tid. Hos noen pasienter vil det være medisinsk korrekt å fravike anbefalingene.

Hovedinntrykket er at norske sykehus i meget stor grad følger anbefalte retningslinjer for medikamentell behandling av pasienter som har hatt hjerteinfarkt.

 
F
G
Meget god måloppnåelse
≥ 90%
≥ 90%
God måloppnåelse
≥ 80%
≥ 85%
Mindre god måloppnåelse
< 80%
< 85%

 

Ejeksjonsfraksjon (EF) målt (H)

Sorteringen skjer ved det siste sykehus i behandlingskjeden og ved boområde lokalsykehus.

Denne kvalitetsindikatoren er definert som andel av pasienter med akutt hjerteinfarkt som ble undersøkt med måling av venstre ventrikkel ejeksjonsfraksjon (EF) i sykdomsforløpet. Pasientene er fordelt på siste sykehus i behandlingskjeden. EF-måling er ønskelig for å iverksette nødvendig medikamentell behandling for hjertesvikt og annen medikamentell behandling, og for rådgivning av pasienten. 

Meget god måloppnåelse
≥ 80%
God måloppnåelse
≥ 60%
Mindre god måloppnåelse
< 60%

 

STEMI og NSTEMI begrepsavklaring

Hjerteinfarkt med ST-segment elevasjon i EKG (STEMI) skyldes akutt totalokklusjon av en koronararterie - hyppigst på grunn av plakkruptur og trombedannelse (blodpropp). 

De fleste hjerteinfarkt uten ST-segment elevasjon (NSTEMI) skyldes aterosklerotiske innsnevringer i en koronararterie som fører til at deler av hjertemuskelen ikke får tilstrekkelig blodtilførsel. Ofte er koronararterien ikke helt tett, men det er risiko for at den kan gå tett i sykdomsforløpet. Hvis dette skjer, vil skaden på hjertemuskelen bli større, og det kan inntreffe livstruende komplikasjoner.