Norsk hjertekirurgiregister

Forskning

Det er regulert i nasjonal forskrift at registeret har plikt til å utlevere datagrunnlag til godkjente forskningsprosjekter, dvs. hvor forskingsprosjektet er godkjent av regional etisk-komite, personvernombud eller andre myndigheter med ansvar etter helseforsknings- eller personvernlovgivningen. Søknader om utlevering av data skal sendes gjennom Folkehelseinstituttet.
For forskning på data fra den anonyme databasen fra 1995 – 2011 og som forvaltes av Norsk hjertekirurgiregister, er det i tillegg utarbeidet en avtale med Norsk Thoraxkirurgisk Forening om en tilsvarende søknadsbasert utlevering av data til forskning.

Litteratur 

Svennevig JL. Åpenhet om operasjonsresultater. Tidsskr nor legeforen 1999;119:2975.
Svennevig JL. Det norske hjertekirurgiregisteret. Kirurgen 2002, 1.
Melberg T, Nygård O, Uchto M, Mannsverk J, Slette M, Endresen K, Moer R, Johansen O, Svennevig JL. Trender innen koronar revaskularisering i Norge 2001-2005. Hjerteforum 2007; 20_65-69.
Melberg T, Svennevig JL. Hjertekirurgisk og koronar intervensjonsstatistikk 2008. Hjerteforum 2010;89:1502-10.
Svennevig JL, Segadal L, Haaverstad R. Hjertekirurgiregisteret og fagmiljøene. Tidsskr nor legeforen 2011; 131: 38-40.
Svennevig JL. Norsk og europeisk hjertekirurgi. Dagens Medisin 2011; 21.
Melberg T, Svennevig JL. Hjertekirurgisk og koronar intervensjonsstatistikk for Norge 2009-10. Hjerteforum 2012;25:33-37.
Reikerås E, Geiran O, Rotevatn S, Bøyum B, Akerkar R, Kvåle R, Ebbing M; Aortic valve replacement Therapy in Norway 2012-2015. Abstract NOPE Conference, Bergen 2016

Publisering

Registeret samler informasjon for alle hjertekirurgiske inngrep. Registeret gir alle sentre en oversikt over egne data og resultater, samt en landsoversikt. Hvert hjertekirurgisk senter står fritt med hensyn til publisering av egne resultater og bidra til sykehusenes egne hjemmesider.

Den nasjonale årsrapporten finnes på www.legeforeningen.no under Norsk Thoraxkirurgisk Forening (NTKF), samt på www.kvalitetsregistre.no.

Anonyme data fra før 2012, er tidligere overført til det Europeiske hjertekirurgiregisteret. Det Europeiske registeret har publisert aktivitet og resultater i en rapport utgitt av den europeiske hjerte – lunge kirurgiforeningen (EACTS). (Bridgewater B et al. Fourth EACTS adult cardiac surgical database report 2010, Dendrite Clinical Systems, Oxfordshire, 2010).