Norsk hjertekirurgiregister

Registerets kvalitetsmål

Registerets mål er å overvåke utviklingen i norsk hjertekirurgi, med fokus på det nasjonale tilbudet og eventuelle regionale forskjeller, overvåke utviklingen av risikofaktorer og resultater. Med utgangspunkt i Hjerte-Kar-forskriftens rammer, vil det på sikt også bli mulig også å overvåke resultater ut over 30 dagers dødelighet. Målet er en stadig kvalitetsforbedring ved sammenligning med internasjonale registre både nasjonalt og på institusjonsnivå.

Registerets kvalitetsmål er:

  • pasientens risikoprofil (sykdommer eller forhold ved pasienten som kan influerer på dødsrisiko)
  • pasienttyngde
  • type inngrep
  • protesevalg (f.eks. hjerteventiler)
  • operasjonsmortalitet (30-dagers dødelighet)
  • komplikasjoner

Disse beskrives relatert til bosted, senter, aldersgruppe, kjønn.

Alle risikofaktorer og komplikasjoner er definert i henhold til internasjonale protokoller og kompatible med den amerikanske hjertekirurgidatabasen (STS) og den europeiske (EACTS). Data registreres fortløpende ved de enkelte sentre, men anonyme data sendes til det nasjonale registeret en gang hvert år.