Norsk hjertekirurgiregister

Hvordan bidrar registeret til å bedre kvalitet?

Registrering av komplikasjoner og 30 dagers dødelighet gjør det mulig å vurdere tidlige resultater etter de ulike grupper av hjerteoperasjoner, både nasjonalt og institusjonelt. Ved en mer komplett registrering av diagnoser og prosedyrekoder vil det også være mulig å ta beslutninger om spesialisering av ulike institusjoner til å behandle spesielle pasientgrupper.

Når registeret fra 2012 er videreutviklet til også å kunne anvende personidentifiserbare data vil man kunne følge enkeltpasienter og pasientgrupper både med hensyn på senere re-intervensjoner eller sen mortalitet og dermed belyse behandlingseffekter og prognose på en langt bedre måte enn i dag. Dette gjelder både når det gjelder behandling av sykdom i kransårene og behandling av sykdom i livpulsåreklaffen (aortaklaffen). Per i dag ligger slike muligheter i avgrensete forskningsprosjekter.

Registeret har gitt tilbakemelding ved endringer i resultatene, spesielt har dette hatt betydning ved behandling av pasientgrupper hvor hvert sykehus har få pasienter. Presentasjon av resultater fra hver hjerte-kirurgisk avdeling har således gitt avdelingene en indikasjon på hvor de avviker fra et «landsgjennomsnitt». Et annet eksempel er resultatene etter oppvarming av hypoterme (nedkjølte) pasienter på hjerte-lungemaskin. Som en direkte følge av observasjonen gjennomgikk avdelingene sine indikasjoner for behandling og behandlingsprosedyrene.