Norsk hjertekirurgiregister

Hvordan bidrar registeret til å bedre kvalitet?

Registrering av risikofaktorer, komplikasjoner og dødelighet gjør det mulig å vurdere tidlige resultater etter de ulike grupper av hjerteoperasjoner, både nasjonalt og institusjonelt. Ved en komplett registrering av diagnoser og prosedyrekoder vil det også være mulig å ta beslutninger om spesialisering av ulike institusjoner til å behandle spesielle pasientgrupper.

Registeret er fra 2018 utviklet til også å kunne anvende personidentifiserbare data og vil da kunne følge enkeltpasienter og pasientgrupper både med hensyn på senere re-intervensjoner eller sen mortalitet og dermed belyse behandlingseffekter og prognose på en langt bedre måte enn tidligere. Dette gjelder eksempelvis både behandling av sykdom i kransårene og behandling av sykdom i livpulsåreklaffen (aortaklaffen). Inntil 2019 lå slike muligheter kun i avgrensete forskningsprosjekter.

Både foreløpige (juni) og endelige rapporter (oktober) er registerets tilbakemelding til hvert enkelt hjertekirurgisk senter. Presentasjon av resultater fra hver hjerte-kirurgisk avdeling gir avdelingsledelsen en indikasjon på hvor deler av virksomheten, pasientprofil eller resultater avviker fra et landsgjennomsnitt». Avdelingene må selv vurdere om deres resultater er akseptable i forhold til nasjonal eller internasjonal standard, der slik finnes. Avdelingene er ansvarlige for å gjennomføre endringer dersom resultatene ikke vurderes som tilfredsstillende. Dette gjelder spesielt ved behandling av pasientgrupper hvor hvert sykehus har få pasienter. 
 

Årsrapporter