Norsk hjertekirurgiregister

Hvordan bidrar registeret til å bedre kvalitet?

Registrering av komplikasjoner og dødelighet gjør det mulig å vurdere tidlige resultater etter de ulike grupper av hjerteoperasjoner, både nasjonalt og institusjonelt. Ved en mer komplett registrering av diagnoser og prosedyrekoder vil det også være mulig å ta beslutninger om spesialisering av ulike institusjoner til å behandle spesielle pasientgrupper.

Når registeret fra 2018 er fullt utviklet til også å kunne anvende personidentifiserbare data vil man kunne følge enkeltpasienter og pasientgrupper både med hensyn på senere re-intervensjoner eller sen mortalitet og dermed belyse behandlingseffekter og prognose på en langt bedre måte enn i dag. Dette gjelder både når det gjelder behandling av sykdom i kransårene og behandling av sykdom i livpulsåreklaffen (aortaklaffen). Per i dag ligger slike muligheter i avgrensete forskningsprosjekter.

Både foreløpige (juni) og endelige rapporter (oktober) ne er registerets tilbakemelding til hvert enkelt senter. Avdelinger vurderer selv resultatene i forhold til landsgjennomsnitt og er ansvarlige for endringer dersom resultatene ikke vurderes som tilfredsstillende. Dette gjelder spesielt
ved behandling av pasientgrupper hvor hvert sykehus har få pasienter. Presentasjon av resultater fra hver hjerte-kirurgisk avdeling gir således gitt avdelingen en indikasjon på hvor de avviker fra et «landsgjennomsnitt». 
 

Årsrapporter