Norsk hjertestansregister

Hvordan bidrar registeret til å bedre kvalitet?

Utplassering og bruk av hjertestartere basert på data om hjertestans

Utplassering av hjertestartere i Lørenskog kommune: Forespørsel fra Steffen Rosenberg, Kommunelege, Lørenskog kommune mottatt 22. januar 2019. Det er utlevert informasjon på anonymt aggregert nivå om antall hjertestans i Norge og i Lørenskog kommune. Informasjon som er oversendt er sted for hjertestans, alder og kjønn, første registrerte hjertestansrytme, andel som får ROSC og overlevelse til 30 dager. I tillegg er det gitt ut informasjon om antall hjertestartere allerede registrert i området, i tillegg til anbefalinger fra Norsk resuscitasjonsråd om utplassering og bruk av hjertestartere. 

Utplassering av hjertestartere i Fredrikstad: Sofie Danielsen og Ida Susanna Fattah jobber med å kartlegge hvordan de best kan plassere hjertestartere i Fredrikstad kommune basert på befolkning og utrykningstid for ambulanse. Det er utlevert informasjon på anonymt aggregert nivå om antall hjertestans i Norge og i Fredrikstad kommune. Informasjon som er oversendt er sted for hjertestans, alder og kjønn, første registrerte hjertestansrytme, andel som får ROSC og overlevelse til 30 dager. I tillegg er det gitt ut informasjon om antall hjertestartere allerede registrert i området.
 

Inklusjonskriterier i registeret 

Norsk hjertestansregister inkluderer kun pasienter der noen har initiert livreddende behandling. I internasjonale retningslinjer for registrering av hjertestans fra 2014 anbefales det at et hjertestansregister registrerer alle pasienter som ambulansen rykker ut til, og som har hjertestans bekreftet av ambulansen. Dette inkluderer også alle pasienter som ikke får HLR og som vurderes som døde ved ambulansens ankomst. Registeret har besluttet å endre inklusjonskriteriene slik at det samsvarer med internasjonale anbefalinger. For hjertestans utenfor sykehus vil alle pasienter som er tilsett av ambulanse inkluderes. Endringer vil tre i kraft først fra 01.01.2021.

Andel pasienter som får angiografi i løpet av oppholdet

Internasjonale retningslinjer for behandling av hjertestanspasienten som har fått tilbake egen hjerterytme er at denne pasientgruppen tilbys behandling som kan gjenåpne blodårer rundt hjerte som er tette dersom det er dette som er årsaken til hjertestans. Denne behandlingen kan være medikamentell eller mekanisk utblokking av tette blodårer. Andel pasienter som tilbys denne behandlingen var i 2018 og 2019 svært lav, og det arbeides for tiden med en protokoll for gjennomføring av et prosjekt.

Tid til gjenkjent hjertestans og tid til oppstart av telefonveiledet HLR

Basert på resultater publisert i årsrapporten for 2018, og prosjekt i AMK Oslo (se kapittel 6.9), er det initiert flere prosjekt i flere AMK sentraler i Norge. Mye av dette arbeidet er samlet inn under Helsedirektoratets prosjekt «Sammen redder vi liv». Forskjeller i tid fra henvendelse mottatt AMK til gjenkjent hjertestans og tid til oppstart telefonveiledning er i 2019 identifisert som forbedringsområder, og inkluderes som måltall i «Sammen redder vi liv» dugnaden. 

HLR til ECMO

Etter en minimetodevudering ble det på Oslo universitetssykehus i 2016 organisert et tilbud for ECMO resuscitering (ECPR) for pasienter med refraktær hjertestans av antatt kardial årsak. Hjertestansregisteret har utlevert data for prehospitale hjertestans i Oslo og Akershus for perioden 2014-2019 for å evaluere denne behandlingen. Evalueringen ble gjennomført ved at man sammenlignet grad av vedvarende ROSC, overlevelse og CPC score mellom før- (2014-2015) og ettergruppen (2016-2019). Resultatene har vært formidlet til ansatte i forbindelse med kurs, fagdager og interne møter. Yrkesgrupper som har fått informasjon har vært anestesileger, luftambulanse-ansatte, kardiologer, registrarer i Norsk hjertestansregister og i andre relevante registre, og intensivsykepleiere.

Resultatene skal publiseres i en egen artikkel, og alle involverte parter er blitt oppfordret til å videreføre prosessen for å bedre kvaliteten på behandlingen til denne gruppen basert på funnene.

Andel pasienter som får telefonveiledet HLR

Tidlig igangsetting av HLR og bruk av en hjertestarter hos pasienter med hjertestans er et av tiltakene som er bevist å redde flere liv. I årsrapporten for 2018 ble det identifisert at Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset, Møre og Romsdal, Helse Bergen, Helse Fonna og Vestre Viken alle hadde under 50% av pasientene som fikk denne behandlingen. Et prosjekt ble igangsatt for å få egne registrarer i AMK som kunne igangsette lokal kvalitetsforbedring. Prosjektet pågår fortsatt, men foreløpige resultater viser oppgang i flere helseforetak. 

HF

Andel telefonveiledet HLR i 2018

Andel telefonveiledet HLR i 2019

Nordlandssykehuset

28%

64%

Helgelandssykehuset

45%

23%

Møre og Romsdal

33%

33%

Helse Bergen

9%

79%

Helse Fonna

37%

48%

Vestre Viken

44%

71%

Kvalitetsforbedring i AMK Oslo ved lydloggjennomgang 

Helsedirektoratet har initiert en nasjonal dugnad for å redde flere liv i den akuttmedisinske kjede i Norge (Sammen redder vi liv). Et av satsningsområdene er kvalitet ved AMK og håndteringen av 1-1-3-samtaler, og et av virkemidlene er gjennomgang av lydlogger, spesielt fra innkommende nødsamtaler på113. Gjennomgangen av lydloggene startet i 2019, og resultatene brukes både til tilbakemeldinger til AMK-operatører for intern kvalitetsforbedring og for forbedret rapportering til Norsk hjertestansregister. 

Bruk av Hjertestarterregisteret

Det offentlige Hjertestarterregisteret www.113.no samler opplysninger om hjertestartere som eies av bedrifter og private utenfor helsevesenet.  Lanseringen ble gjort av Helseminister Bent Høie 3. april 2017, som en del av den nasjonale dugnaden: ”Sammen redder vi liv”.

Målet er at Medisinsk nødtelefon 1-1-3 skal kunne henvise innringere til nærmeste utplasserte hjertestarter, dersom mer enn én førstehjelper er tilgjengelig ved en hendelse.  Registeret er nå inne i kartverket på AMK-sentralene, slik at operatørene kan se posisjonen og få opp åpningstider og beskrivelse for tilgang til hjertestartere i kartet i sentralen (TransMed). I forbindelse med kvalitetsforbedringsprosjektet i AMK Oslo med lydlogggjennomgang er det også samlet inn data i forhold til henvisning til nærmeste hjertestarter basert på Hjertestarterregisteret. 

En metode for å måle effekten av disse tiltakene er å se på hvor mange som har fått tilkoblet en hjertestarter før ambulansens ankomst, og hvor mange pasienter som har fått støt av en hjertestarter og har puls når ambulansen kommer frem. 

Ambulanse

Et pilotprosjekt ble gjennomført i fire helseforetak i 2018 og 2019. Bakgrunnen for prosjektet var lav forekomst i Helse Stavanger og Helse Bergen, og høy forekomst i Vestre Viken og Nordlandssykehuset. Se kapittel 5.2.1. Rapportert forekomst av hjertestans har økt i Helse Stavanger og Helse Bergen, og har holdt seg stabil i Nordlandssykehuset og Vestre Viken HF. Det er usikkert om økningen av antall rapporterte skyldes bedre rapportering, eller om prosjektet har påvirket antall pasienter ambulansetjenestene i Helse Bergen og Helse Stavanger starter HLR på. Antall pasienter som får tilbake egen hjerterytme har i Helse Bergen har økt markant i løpet av de tre årene, mens antall overlevere i de tre andre helseforetakene er relativt stabil. 


 

Årsrapporter