Norsk hjertesviktregister

Kontakt

Daglig leder
Eva Kjøl Slind
eva.kjol.slind@stolav.no

Hvordan bidrar registeret til å bedre kvalitet?

Tiltak for pasientrettet kvalitetsforbedring

NHSR har ingen pågående prosjekter for klinisk kvalitetsforbedring lokalt per dags dato, men bidrar til klinisk kvalitetsforbedring gjennom følgende tiltak:

 1. Hvert år arrangerer NHSR en registerseminardag hvor kliniske kvalitetsforbedringsområder blir presentert gjennom foredrag, postere og gruppearbeid. NHSR har i flere år hatt stort fokus på bedring i utføring av besvarte livskvalitetsskjema og 6-minutter gangtest. Det har i tillegg vært satt søkelys på bruk av blodtrykkssenkende/vanndrivende medisin (MRA, spironolacton og eplerenon) og bruk og dosering av hjertestyrkende medisin (betablokker), jfr. anbefalingene fra den europeiske kardiologiforeningen (1). 
   
 2. Registersekretariatet sender ut kvartalsvis statusrapport over antall pasienter registrert NHSR inneværende år for øke registreringen.
   
 3. «Anbefaling vedrørende drift av Hjertesviktpoliklinikk» ble utarbeidet av NHSR i 2017 og sendt ut til alle Hjertesviktpoliklinikker og alle HFs postmottak. Formålet var at Hjertesviktpoliklinikken skal gis tilstrekkelig med ansatte og timer som er nødvendig for å gi pasienten optimal helsehjelp. 
   
 4. NHSR utarbeidet i 2017 kvalitetsindikator12: «Henvisningsgrad», denne endret i Årsrapport 2018 navn til «Bruk av Hjertesviktpoliklinikk». Det ble i tillegg utarbeidet et brev kalt «Henvisningsgrad til Hjertesviktpoliklinikk» i 2018 som ble sendt til alle Hjertesviktpoliklinikker og HFs postmottak. Formålet var å øke oppmerksomheten på den begrensede bruken av Hjertesviktpoliklinikk slik at flere pasienter kunne få tilbudet.
   
 5. NHSR har økt informasjonen om behandling av jernmangel ved å innføre registrering av intravenøs jerninfusjon fra 2016, noe som er vist å øke livskvaliteten og redusere innleggelser for denne pasientgruppen. 
   
 6. NHSR har i 2017 og 2018 presentert resultater for behandling med hjertesviktpacemaker (CRT). 
 7. Resultatene fra Årsrapport 2016 ble publisert i fagtidsskriftene Hjerteposten og Hjerteforum.
   
 8. Resultater fra Årsrapport 2016 ble presentert ved Norsk Cardiologisk Selskaps vårmøte 2017. 
   
 9. NHSR inneholder mange varsler i de elektroniske skjemaene som er basert på ESC Guidelines 2016 (1). Varslene kvalitetssikrer behandlingen direkte fordi NHSR brukes aktivt av sykepleierne under pasientkonsultasjonene. 
   
 10. Måloppnåelse på kvalitetsindikatorene per sykehus vises på Resultatportalen og på startsiden til NHSR sammen med nasjonalt gjennomsnitt.
   
 11. Sykehusene kan når som helst laste ned sin egne databaser for å vurdere sine egne data.

  1. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. European Heart Journal. doi:10.1093/eurheartj/ehw128.


Evaluering av kvalitetsforbedrende tiltak

Evaluering av tiltak 1:
Ved gjennomgang av data til Årsrapport 2018 så man hos flere sykehus en bedring i måloppnåelsen for kvalitetsindikator 6 «Andel besvarte Minnesotaskjema» og kvalitetsindikator 8 «Andel utført 6- minutter gangtest». Sykehusene har gitt tilbakemelding om tiltak de har gjort for å bedre sin måloppnåelse (se «Årsrapport 2018», kap.6.8 og 6.9). Når det gjelder bruk av MRA vises det at tiltakene har ført til et økt bruk fra 35 % til 44 % (2016 -2018). Bruk av hjertestyrkende medisiner (betablokker) har i alle år hatt høy måloppnåelse i NHSR, det har derimot vært en vedvarende moderat måloppnåelse for selve dosen. 

Evaluering av tiltak 2 og 3:
Tabell 1 viser at antall registreringer og Hjertesviktpoliklinikker har økt for hvert år etter oppstart av NHSR. Det har ført til en økning både i antall Hjertesviktpoliklinikker og antall registrerte i NHSR. 

Tabell 1. Økning i antall registreringer og Hjertesviktpoliklinikker i perioden 2013 – 2018.
 

År

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totalt

Antall Hjertesviktpoliklinikker

10

10

30

36

39

40

40

Første besøk

57

231

1517

1835

2366

2346

8352

Siste justeringsbesøk

23

127

779

1230

1783

1805

5747

Oppfølgingsbesøket

7

68

336

964

1390

1791

4456

Totalt

87

426

2632

4029

5539

5942

18655

 

Evaluering av tiltak 4:
Bruk av Hjertesviktpoliklinikk har vært stabilt på ca. 20 % både i 2017 og 2018. Kvalitetsindikatoren ble ikke publisert før på slutten av 2018 og det forventes derfor ingen økning før tidligst 2019. Endring av bruk krever organisatoriske endringer i Norske sykehus og NHSR vil fortsatt ha stort fokus på dette i årene fremover.

Evaluering av tiltak 5:
I perioden fram til 1.1.2019 fikk 17,9 % av pasientene med jernmangel på Første besøk i.v. jern før Siste justeringsbesøk som er en økning fra 15% i 2018. 

Evaluering av tiltak 6:
Tall fra 2018 viser en liten nedgang i andel hjertesviktpacemaker (CRT) innlagt. Resultatet kan være tilfeldig, og hvordan dette utvikler seg vil bli gjenstand for oppmerksomhet fra NHSR sin side.