Norsk karkirurgisk register - NORKAR

Hvordan bidrar registeret til å bedre kvalitet?

Basert på kvalitetsindikatorene er det identifisert områder der behandlingskvalitet kan forbedres, og et kvalitetsforbedringsprosjekt til økning av andelen pasienter som får anbefalt medikamentell behandling er iverksatt.

Økning av andel karpasienter som får medikamentell behandling
Resultater fra kvalitetsregisteret viser at det er store forskjeller mellom sykehusene i andel pasienter som får beste medisinske behandling (BMT/sekundærprofylakse) etter karkirurgiske inngrep. Medikamentell behandling med lett blodfortynnende og kolesterolsenkende medikamenter er i tråd med nasjonale og internasjonale retningslinjer, og det er god støtte for at slik behandling bedrer overlevelsen av karkirurgiske pasienter gjennom redusert risiko for hjerteinfarkt og hjerneslag. Hovedmålet med kvalitetsforbedringsprosjektet er å øke andelen pasienter som får medikamentell behandling, forbedre kvalitet på registrering til registeret, samt å øke forståelsen for viktigheten av denne type behandling. Det er et mål at alle sykehus i prosjektet oppnår en andel på over 80 % i løpet av prosjektperioden.

I forhold til tid til behandling for symptomatiske carotisstenoser er resultatene betydelig forbedret siden i fjor, slik at det ikke er etablert et konkret prosjekt foreløpig.