Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt)

Hvordan bidrar registeret til bedre kvalitet?

Etter at vi fikk inn data fra flere avdelinger, registrerte vi en ulikhet i bruk av det biotilsvarende legemidlet Benepali, mellom sykehusavdelingene i Helse Vest. Dette ble tatt opp med de respektive avdelingene og årsaken til den målte forskjellen viste seg å skyldes mangelfull registrering av endring (fra Enbrel til Benepali) i registeret. Bytte til rimeligere biologiske legemidler med likeverdig effekt anses som meget viktig fordi det det gjør det mulig for flere pasienter å få tilgang på slik behandling. Av den grunn har vi oppfordret til å være nøye med korrekt registrering ved slike bytter. Registeret driver regelmessig møtevirksomhet på avdelingene der vi jobber med komplettering av data.