Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt)

Hvordan bidrar registeret til bedre kvalitet?

I 2020 har NorArtritt satt i gang et kvalitetsforbedringsprosjekt der formålet er å øke antall pasienter med leddgikt (revmatoid artritt – RA) som oppnår sykdomsremisjon (dvs fravær av symptomer eller tegn på sykdomsaktivitet) innen første året etter diagnosen ble stilt.

I 2011 publiserte den amerikanske og den europeiske organisasjonen for revmatiske sykdommer, American College of Rheumatology (ACR) og European League against Rheumatism (EULAR) en felles definisjon av remisjon. Remisjonsmålet er oppfylt dersom alle de følgende gjelder: ≤ 1 hovent ledd, ≤ 1 ømt ledd, CRP ≤ 10 mg/L og pasient global sykdomsvurdering ≤ 1 (på skala 0-10). I prosjektet benyttes resultat for indikatoren ACR/EULAR-remisjon som utgangspunkt for kvalitetsforbedring fordi vi ser at ingen av sentrene oppnår målet om 40% i remisjon 1 år etter diagnosedato. Det er også vesentlige forskjeller mellom avdelingene for denne variabelen. 

Vi har utarbeidet en individuell rapport til hver avdeling med egne resultater for remisjonsandel samt for en del sentrale variabler som påvirker hvorvidt pasientene oppnår remisjon eller ikke. Her inngår f.eks. bruk av ulike medikamenter og tidspunkt for første kontroll. Vi oppfordrer avdelingene til å se på mulige årsaker til resultatene ved deres avdeling og benytte eksisterende ressurser i avdelingen til å arbeide for å forbedre resultatene, enten de skyldes dårlige registreringsrutiner eller andre forhold (f.eks. for sen oppstart av medikamentell behandling eller for sjeldne kontroller i tidlig sykdomsfase). 

NorArtritt skal bidra med opplæring i forbedringsmetodikk både på registerets årlige brukermøte (for kontaktpersoner og annet involvert personell ved revmatologiske enheter) og på Norsk revmatologisk forenings årlige kurs. 

Årsrapporter