Norsk kvalitetsregister for fedmekirurgi

Forsking

Det er lagt til rette for at data frå SOReg-N kan brukast til forsking. 

SOReg-N innleia i 2017 eit samarbeid med SOReg-S og det nasjonale registeret for fedmekirurgi i Nederland. Den første artikkelen frå dette samarbeidet vart trykt i tidsskriftet Obesity Surgery i 2018. I denne artikkelen vurderer vi mellom anna om variablane er samanliknbare, og vi samanliknar fedmekirurgi i dei tre landa med fokus på komplikasjonar (1). 

Artikkel nummer to vart publisert på nett i Annals of  Surgery i april 2019. I artikkelen bruker vi data frå 47101 opererte pasientar til å samanlikne korttidsutfall av dei to operasjonsmetodane gastrisk sleeve og gastrisk bypass på institusjonsnivå i dei tre landa (2).  

 (1) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30027332
 (2) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30921054 

 

 

Årsrapporter