Norsk kvalitetsregister for fedmekirurgi

Korleis bidrar registeret til å betre kvalitet?

Prosjekt for å auke del pasientar med ferdigstilte årskontrollar i SOReg-N

Tal frå SOReg-N viser stor variasjon i kor mange fedmeopererte som er registrert med kontroll etter 1 og 2 år innan normtid (1). I 2018 fekk registeret tildelt midlar til eit prosjekt med mål om å auke del pasientar som blir registrert med årskontroll etter 1 og 2 år. Prosjektet er basert på gjennombrotsmetoden, som gjer ein systematisk tilnærming til å starte opp med lokalt forbetringsarbeid.

Kvalitetsforbetringsprosjektet vart gjennomført i 2019 og representantar frå fem sjukehus deltok med to representantar kvar. Det har vore tre samlingar. Mellom samlingane skulle deltakarane utarbeide og gjennomføre lokale prosjekt for å auke talet på pasientar som fekk årskontroll innan normtid. Tiltak som vart prøvd ut i prosjektet var: Betre rutinar for innkalling, betre informasjon om kontrollar og betre rutinar for registrering og ferdigstilling av kontrollskjema i SOReg. 

For sjukehusa som var med i prosjektet har vi sett meir stabilitet i del pasientar som har fått eit-års kontroll innan normtid og ei viss betring i del pasientar som har fått to-års kontroll innan normtid.
 

Årsrapporter