Norsk Kvalitetsregister Øre-Nese-Hals – Tonsilleregisteret

Kontakt

Siri Wennberg
Siri.Wennberg@stolav.no

 


 

Hvordan bidrar registeret til å bedre kvalitet?

Registersekretariatet vil i samråd med fagrådet foreslå kvalitetsforbedringsarbeid på grunnlag av eventuelle variasjoner av: 
•    Indikasjonsstilling for operasjon
•    Praksis for valg av operasjonsmetodene tonsillektomi versus tonsillotomi
•    Postoperative tonsilleblødninger
•    Postoperative infeksjoner
•    Postoperative smerter
•    Behandlingseffekt og-varighet
•    Dekningsgrad  

Norsk tonsilleregister startet i 2018 et prosjekt for å redusere antall reinnleggelser på grunn av postoperativ blødning etter tonsilleoperasjoner. Med utgangspunkt i resultatene fra 2017 inviterte Norsk tonsilleregister de sykehusene som hadde lavest måloppnåelse på kvalitetsindikatoren Reinnleggelse på grunn av blødning til å delta i prosjektet. Registeret fikk bevilget penger fra Nasjonalt Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre ved Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering (SKDE) til å gjennomføre kvalitetsforbedringsprosjektet. Totalt 7 sykehusavdelinger ble inkludert i prosjektet basert på mindre god måloppnåelse på kvalitetsindikatoren. Prosjektet har som mål å bidra til å identifisere hvilke tiltak som skal til for å oppnå lavere reinnleggelsesprosent. Internasjonal forskning viser at valg av operasjonsteknikk har stor betydning for komplikasjoner i etterkant av operasjon, hvor endring fra varm til kald teknikk er viktig. Gjennom et systematisk og kontinuerlig forbedringsarbeid kan avdelingene bedre sine resultat. Det har vært gjennomført workshop, med fokus på å identifisere hvilke tiltak som skal til for å oppnå lavere reinnleggelsesprosent. Avdelingene har lagd handlingsplaner som de benytter i egne klinikker, blant annet med tanke på endring av operasjonsteknikk. I tillegg til å inkludere avdelinger med mindre god måloppnåelse på kvalitetsindikatoren, ble også avdelinger med meget god måloppnåelse kontaktet for å bidra med sin kompetanse. Det ble blant annet gjort opptak av tonsilleoperasjoner hvor kirurger viste sin gjennomførelse av tonsillektomi. Dette ble senere brukt som opplæringsmateriale i prosjektet. Prosjektet fortsetter inn i 2019. Arbeidet i klinikkene gjennomføres i tett kontakt med kvalitetsregisteret, og prosjektet vil avsluttes med et oppfølgingsmøte.

Årsrapporter