Norsk kvinnelig inkontinensregister

Kontakt

Tomislav Dimoski
tomdim@ous-hf.no

Hvordan bidrar registeret til bedre kvalitet?

Avdelingene mottar en gang årlig en rapport der avdelingens resultater sammenlignes med landsgjennomsnittet og der egne operatørers resultater dokumenteres. 

Eksempler: Registeret anbefaler nå operativ justering av for stramt bånd fremfor kateterisering og klipping av båndet de første dagene etter kirurgi basert på en forskningsstudie utført på NKIR-data av Rimstad Moksnes publisert i 2017.  Videre har ytterligere 3 kvalitetsforbedrende prosjekter blitt ferdigstilt siste år og 1 er under publikasjon: 

Schiøtz og medarbeidere har med data fra NKIR-registeret vist det at det ikke er vesentlige forskjeller i operasjonsresultat ved de syntetiske TVT slyngene (implantater) benyttet på norske sykehus i dag.  

Dyrkorn og medarbeidere har brukt data fra både NKIR og Medisinsk Fødselsregister og vist at fødsler etter slyngeoperasjoner hos de fleste går bra uavhengig av forløsningsmetode, men kan hos noen gi raskere tilbakefall av lekkasjeplagene. 

Kari Western ved Sykehuset Østfold, har validert komplikasjonsregistreringen i NKIR ved Sykehuset Østfold. Hennes funn er viktige for andre sykehus som vil bedre sin datakvalitet for komplikasjonsregistrering.

Høsten 2019 planlegges en studie basert på NKIR registerdata som vurderer effekt av forebyggende antibiotika på komplikasjonsraten av infeksjoner, erosjoner og overaktiv blære. 

Følgende dokumenter legges med som lenker:

Årsrapporter