Norsk MS-register og biobank

Forskning

Beskrivelse av forskningsprosjekt med bruk av registerdata

Tittel: Virkelighetsdata for sikkerhet og effekt ved bruk av rituximab som sykdomsmodifiserende behandling ved multippel sklerose

Rituximab er en såkalt «off-label» behandling ved multippel sklerose. Observasjonsdata over de siste få år fra andre land tyder på at rituximab kan være et behandlingsalternativ med god effekt og sikkerhet ved multippel sklerose. Vi gjennomfører en observasjonsstudie av bivirkninger og effekt hos pasienter som får sykdomsmodifiserende behandling med rituximab ved multippel sklerose ved Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus. 

Tittel: Virkelighetsdata for bruk av teriflunomid og dimetylfumarat i behandling av multippel sklerose

Teriflunomid og dimetylfumarat brukes i førstelinjebehandling av multippel sklerose (MS) i Norge. De to har begge noen fordeler over eldre behandlingsalternativer, som bedre effekt og økt etterlevelse. Likevel er det ikke godt nok kjent hvilke av de to som gir mest stabile forhold for pasientene. Vi undersøker derfor om det er noen forskjell i risiko for avslutning av behandling eller i frekvensen av bivirkninger mellom disse to medikamentene hos pasienter som ble behandlet for MS ved Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus i perioden januar 2013 – januar 2018. 

Det pågår også studier som bruker MS registeret som forsøker å identifisere risikofaktorer for MS-sykdommen.
 

Årsrapporter