Norsk MS-register og biobank

Hvordan bidrar registeret til å bedre kvalitet?

Beskrivelser av Kvalitetsforbedringsprosjekter med bruk av registerdata initiert av registeret:

Tittel: Kvalitetssikring for oppstart av sykdomsmodifiserende behandling raskt etter diagnosetidspunkt

Prosjektets overordnet mål er å bremse sykdomsutviklingen ved MS gjennom å redusere tid fra diagnostisering til oppstart av behandling, i henhold til de nasjonale retningslinjene. Pasienter med MS skal oppleve lik praksis for tidlig oppstart av behandling uavhengig av bosted i landet. Ni sykehus fordelt på alle regionale helseforetak deltar i prosjektet. Gjennom bruk av systematisk kvalitetsforbedringsmetodikk arbeides det med utvalgte kvalitetsforbedringstiltak som skal redusere tiden fra diagnose til oppstart av behandling, i henhold til definert kvalitetsindikator. Registeret vil benyttes for å evaluere effekt av kvalitetsforbedringsprosjektet (gjennom statistisk prosesskontroll, samt beregning av grad av måloppnåelse). Prosjektet avsluttes i juli 2019, med rapportering tre måneder etter dette.  

Finansiering: Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre   

Tittel: Tiden Teller – Raskere behandlingsstart

Prosjektets overordnet mål er å bremse sykdomsutviklingen hos personer med MS, gjennom å redusere tid fra henvisning til nevrologisk avdeling til diagnosen stilles, i henhold til de nasjonale retningslinjene. Avdelingene som deltar skal arbeide for å redusere tiden til diagnose gjennom bruk av systematiske kvalitetsforbedringsmetoder. Registeret vil benyttes for å evaluere effekt av kvalitetsforbedringsprosjektet (gjennom statistisk prosesskontroll, samt beregning av grad av måloppnåelse). Prosjektet starter i september 2019 og avsluttes i april 2021. 

Finansiering: Fagsenter for medisinske kvalitetsregistre, Helse Vest
 

Årsrapporter