Norsk nakke- og ryggregister

Hvordan bidrar registeret til å bedre kvalitet?

Registermiljøet har standardisert bruk av kliniske diagnoser, da det har vært brukt veldig mange ulike diagnoser på sammenlignbare tilstander. Dette letter kommunikasjonen omkring pasientgrupper og evalueringer av behandlingstiltak. 

Ut fra NNRR har vi sett at det er geografisk variasjon i om pasienter utredes av flere faggrupper eller monofaglig. Det er derfor igangsatt et kvalitetsforbedringsprosjekt på dette i Tromsø hvor man ser på om det er forskjell på pasienter som selekteres til de ulike utredningsløypene; monofaglig eller tverrfaglig. Dette er del av et pågående mastergradsprosjekt.

Etter utredning tilbys noen pasienter videre behandling i egen spesialisthelsetjeneste. Anbefalt målnivå på kvalitetsindikator er at minst 30% av pasientene får tilbud om tverrfaglig behandling. Ut fra NNRR kan vi se at det er geografisk variasjon i andelen pasienter som får et slikt tilbud. UNN har en lavere andel enn landet for øvrig og har derfor påbegynt et kvalitetsforbedringsprosjekt for å kartlegge om det bør gjøres tiltak for å øke denne andelen. Dette er et pågående prosjekt i regi av flere faggrupper som jobber ved Fys.med.pol, UNN Tromsø.

En kvalitetsindikator er om pasienter tilbakeføres til jobb til sin opprinnelige stilling. Ved alle poliklinikker bør det kartlegges arbeidsfunksjon og skoledeltakelse. Det jobbes derfor med en oppdatering av klinikerskjema for å kartlegge om dette gjøres i møte med den enkelte pasient. Ved UNN har det i flere år vært tilbud om spesialiserte arbeidsrettede tilbud til selekterte pasienter i utredningen. Dette er et systematisk samarbeid med NAV og pasientens arbeidsplass. Tilbudet er del av HelseIArbeid. Ved Haukeland er det nå også etablert et lignende tilbud, og ved OUS og St. Olavs arbeides det med etablering av et lignende tilbud. 

Ved nakke- og ryggproblematikk vil språklige og kulturelle forhold virke inn ved kartlegging og behandling. Det er påbegynt et kvalitetsforbedringsprosjekt for fremmedkulturelle. Prosjektet utgår fra OUS Ullevål, som har en høy andel immigranter ved poliklinikken. En del av prosjektet er at det er igangsatt oversettelse av NNRR registreringsskjema til engelsk. På sikt planlegges oversettelse til flere språk. 

95% av pasientene har hatt smerter lenger enn 3 måneder, og 45% har hatt smerter i mer enn 2 år. Dessverre er det vanskelig å påvirke langvarige smerter med behandling. Helse-i-arbeidspoliklinikker (HIA) er tilknyttet NNRR. HIA Tromsø har hatt dialog med fastleger med oppfordring om at pasienter henvises tidligere i forløpet.
 

Årsrapporter