Norsk nakke- og ryggregister

Hvordan bidrar registeret til å bedre kvalitet?

En viktig kvalitetsindikator er at pasienter får tilbud om arbeidsrettet rehabilitering og optimal tilbakeføring til jobb. Ved UNN er det spesialiserte arbeidsrettede tilbud med systematisk samarbeid med NAV og pasientens arbeidsplass HelseIArbeid en del av poliklinikken. Ved Haukeland arbeides det med etablering av et lignende tilbud, og St. Olavs har mange aktuelle prosjekter for å bedre tilbakeføring til jobb. 

Ved nakke- og ryggproblemtikk vil språklige og kulturelle forhold virke inn ved kartlegging og behandling. Det er planlagt et kvalitetsforbedringsprosjekt med bruk av data fra NNRR og tilleggs-registeringer for å kartlegge forventninger til utredning og behandling hos pasienter inkludert immigranter. Deretter vil en ved å tilpasse de skjema som brukes bidra til inklusjon av immigranter i det nasjonale kvalitetsregisteret. Forskningsprosjektet utgår fra OUS Ullevål, som har en høy andel immigranter ved poliklinikken. For å få oversikt over omfang og behov nasjonalt er det planlagt en kartlegging av alle poliklinikker tilknyttet NNRR. 
 

Årsrapporter