Norsk nyreregister

Kontakt
Anders Åsberg

Forskning

NNR bidrar i stor grad med data til forskningsprosjekter som fokuserer på nyresykdom. I 2019 ble det blant annet levert ut data til forskning på ulike biomarkører for pasient og graft overlevelse, hvordan tid i dialyse påvirker overlevelse og hvordan magnesium status påvirker diabetes etter transplantasjon. Flere prosjekter på transplanterte barn har også fått data fra registeret; «50 års erfaring med nyretransplantasjon av barn» og «bruk av besteforeldre som nyredonor til barn». Søsken som donor har også blitt undersøkt og data for å undersøke blodtrykksbehandling i både dialysepasienter og nyretransplanterte har blitt utlevert. Publikasjonsliste på http://www.nephro.no/nnr.html.

 

 

 

 

 

 

Årsrapporter