Norsk register for analinkontinens

Hvordan bidrar registeret til bedre kvalitet?

Arbeidet med kvalitetsforbedring som følge av registeret har til nå ikke vært aktuelt på grunn av for svakt datagrunnlag. Det har i 2016-2017 vært gjennomført dekningsgradsprosjekt med målsetning om å nå nasjonal dekningsgrad på 75% innen 2017. Den målsetningen er nådd.  Registeret har de to siste årene samlet data fra alle fire helseregioner, og har en tilslutning på 75% av alle sykehus som utfører aktuelle prosedyrer.

Det har både i 2017 og 2018 vært full gjennomgang av registerets variable, målet er å øke kvaliteten på innsamlet data, samt økt brukervennlighet. Fra 2017 kan man velge mellom to ulike symptomscore skjema. Fra 2018/2019 vil registeret benytte seg av et kombinasjonsskjema som ivaretar begge de ulike symptomscoreskjemaene. Tilpasning av variabler forventes å gi økt deltagelse, tilslutning og kompletthet. Ikke-validerte spørsmål som i dag kartlegger livskvalitet skal erstattes med validerte spørsmål for å øke kvaliteten på data, samt for å gi mulighet til å sammenligne med andre sykdomsgrupper og normalbefolkning. Et domene fra et validert spørreskjema som kartlegger sykdomsspesifikk livskvalitet, skal også implementeres.

Årsrapporter