Norsk register for gastrokirurgi (NoRGast)

Hvordan bidrar registeret til bedre kvalitet

Registeret er ennå i en oppstartsfase. Fokus ligger foreløpig på å oppnå høy dekningsgrad nasjonalt, på enhets- (alle aktuelle sykehus) og individnivå (alle aktuelle pasienter fra hvert sykehus). Ut fra dette vil en kunne gi en beskrivelse av hvordan status er nasjonalt, og videre påvise eventuelle avvik enhetene i mellom. Registeret gir tilbakemelding til hver avdeling i form av kontinuerlig tilgang til egne resultater sammenholdt med et nasjonalt gjennomsnitt.

Foreløpig viser overordnede data at det samlede nasjonale nivået av komplikasjoner er på linje med internasjonale resultater. 

I to tilfeller har en sett at enkelte avdelinger har avvikende resultater, i ett tilfelle avvikende høy rate av sårrupturer og i et annet tilfelle avvikende høy andel alvorlige komplikasjoner. I begge tilfeller har dette ført til møter mellom representanter fra registeret og den aktuelle avdelingsledelsen hvor en opplyste om og drøftet de avvikende resultatene. I avdelingen med høy andel sårrupturer førte dette til gjennomgang av eksisterende teknikk og en modifisering av denne. Det er i dag ikke avvik fra denne avdelingen på dette området. I det andre tilfellet førte møtet til en omgående oppstart av komplett registrering i registeret for å kunne monitorere utviklingen og en gjennomgang av avdelingens perioperative rutiner.