Norsk register for gastrokirurgi (NoRGast)

Hvordan bidrar registeret til bedre kvalitet

Registeret har så langt vært i en oppstartsfase hvor fokus har vært å oppnå høy dekningsgrad nasjonalt, på enhets- (alle aktuelle sykehus) og individnivå (alle aktuelle pasienter fra hvert sykehus). Ut fra dette vil en kunne gi en beskrivelse av hvordan status er nasjonalt, og videre påvise eventuelle avvik mellom sykehusenhetene. Registeret gir tilbakemelding til hver avdeling i form av kontinuerlig tilgang til egne resultater sammenholdt med et nasjonalt gjennomsnitt. I tillegg har en etablert en automatisk generert resultatrapport med kjernedata for siste kvartals resultater som sendes alle deltagende avdelinger fire ganger i året.

Foreløpig viser overordnede data at det samlede nasjonale nivået av komplikasjoner er på linje med internasjonale resultater. 

Registeret er tatt i bruk for kvalitetsforbedrende arbeid ved flere anledninger. I tilfeller hvor en har observert avvikende resultater i enkelte avdelinger har dette ført til møte mellom registerledelsen og den aktuelle avdelingsledelsen. I ett tilfelle gjaldt dette avvikende høy rate av sårrupturer. I den aktuelle avdelingen førte dette til gjennomgang av eksisterende teknikk og en modifisering av denne. Det er i dag ikke avvik fra denne avdelingen på dette området. I et annet tilfelle ble det observert avvikende høy andel alvorlige komplikasjoner etter reseksjoner av tykktarm og endetarm. Her førte møtet til en omgående oppstart av komplett registrering i registeret for å kunne monitorere utviklingen og en gjennomgang av avdelingens perioperative rutiner. Det har også vært flere tilfeller hvor avdelinger selv har mistenkt høye komplikasjonsrater i egen avdeling og hvor NoRGast-resultater har kunnet bekrefte dette. NoRGast har her vært brukt til kontinuerlig å monitorere effekt av egne tiltak.

Årsrapporter