Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC)

Forskning

Registeret har levert data til flere forskningsprosjekt. NORIC er bl.a. involvert i et forskningsprosjekt der pasientrapporterte data inngår som en viktig del. Prosjektet omfatter pasienterfaringer når det gjelder kontinuiteten i behandlingskjeden fra innleggelse i sykehus til utskrivelse og tilbakeføring til primærhelsetjenesten. Et aspekt av dette er å se i hvilken grad pasientene følger behandlingsopplegget etter utskrivelse og finne eventuelle årsaker til at dette ikke blir gjort. Samarbeidet har så langt resultert i 3 publiserte artikler.  

NORIC har i et samarbeid med Helse-Nord IKT, Norsk helsenett, Uppsala Clinical Research og Swedeheart fått utviklet en plattform for felles registerbaserte randomiserte kliniske studier (RRCT). Dette gir muligheter for å gjennomføre slike studier på en mer effektiv og bedre måte ved å kunne inkludere pasienter fra både Sverige og Norge. Vi har under planlegging en RRCT der vi ser på hvordan ulik behandlingsstrategi ved PCI påvirker forløpet hos pasienter med STEMI. 

Data fra registeret blir også brukt i en studie av overlevelse etter hjerteinfarkt. Studien vil utgå fra fagrådet for registeret, og et abstrakt er akseptert for presentasjon på European Society of Cardiology i august 2019. 

Årsrapporter