Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC)

Forskning

NORIC er involvert i et forskningsprosjekt der pasientrapporterte data inngår som en viktig del. Prosjektet omfatter pasienterfaringer når det gjelder kontinuiteten i behandlingskjeden fra innleggelse i sykehus til utskrivelse og tilbakeføring til primærhelsetjenesten. Et aspekt av dette er å se i hvilken grad pasientene følger behandlingsopplegget etter utskrivelse og finne eventuelle årsaker til at dette ikke blir gjort.

NORIC skal delta i en registerbasert randomisert studie (FULLREVASC) i lag med bl.a. Sverige, Danmark og Island for å studere full versus delvis revaskularisering. Pasientene vil bli randomisert til to ulike behandlingsforløp. Selve randomiseringen vil skje i registeret og til dette skal det implementeres en ny randomiseringsmodul. Registeret skal levere baseline-, prosedyre- og oppfølgingsdata til studien. Studien er startet i Sverige, men på grunn av redusert kapasitet hos utviklerne i Helse-Nord IKT har oppstart i Norge blitt forsinket. Vi regner med å kunne starte i løpet av oktober 2018.

Årsrapporter