Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten - NorKog

Forskning

Ved utgangen av 2018 hadde 44 studier fått godkjenning til å benytte data fra NorKog i forskning. 
Utover dette er data fra registeret benyttet i rapport til helsedirektoratet om kostnader knyttet til demens.

Ved utgangen av 2018 var det publisert 69 forskningsartikler hvor data fra registeret var benyttet. Ti av disse var publisert i 2018.

Tema for forskningen har stor bredde. Noen hovedtema har vært:

 • Depresjon ved demens og mild kognitiv svikt
 • Fysisk form og demens, forekomst, sammenhenger og endringer
 • Genetiske faktorer knyttet til utvikling av demens
 • Effekt av ulike behandlingstilbud: arbeidsminnetrening/ kognitiv adferdsterapi
 • Yngre personer med demens
 • Ressursbruk ved demens
 • Legemiddelbruk og risiko for demens
 • Flerspråklighet og kommunikasjon ved demens
 • Forandringer på MR ved demens og depresjon
 • Faktorer som kan predikere sykdomsforverrelse
 • Prognosen til personer med ulike grader av kognitiv svikt og ved ulike demenssykdommer

Viktige resultater i 2018:

 • Personer med tidlig debuterende demens opplevde bedre livskvalitet enn personer med sent debuterende demens. Depresjon var assosiert med dårligere livskvalitet i begge grupper.
 • Høyere utdanning var assosiert med lengre tid mellom symptomdebut og henvisning til en hukommelsesklinikk. Dette kan tyde på at personer med høy utdanning i større grad kan kompensere for den kognitive svikten.
 • Demens gir store tap av leveår (6,8 år for menn og 7,6 år for kvinner, diagnostisert ved 75 års alder). Det er forskjell i antall tapte leveår mellom forskjellige demenssykdommer, høyest for vaskulær demens og demens ved Lewy-legemer eller Parkinson sykdom med demens.
 • Sykdomsforløpet ved Alzheimers sykdom varierer betraktelig. Omtrent 50 % har en relativt langsom utvikling. Grad av kognitiv svikt på diagnosetidspunktet kan si noe om hvor fort sykdommen kommer til å utvikle seg. 
 • Vaskulære risikofaktorer og vaskulær sykdom er vanlig hos pasienter med Alzheimers sykdom men ser ikke ut å påvirke prognosen.

Publiseringsliste legges ved.
 

 

Årsrapporter