Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten - NorKog

Hvordan bidrar registeret til å bedre kvalitet?

NorKog gjennomførte tidlig i 2018 en spørreundersøkelse til de deltagende poliklinikkene og etterspurte om deltagelse i NorKog har medført endring i arbeidsmåter ved den enkelte poliklinikk. I 2019 ble en questback- undesøkelse gjennomført for å kartlegge kvalitetsforbedring.

Tilbakemelding fra begge undersøkelsene var nokså samstemte:

 • deltagelse i registeret har resultert i en mer strukturert, grundig og systematisk utredning
 • pårørendesamtalen er blitt mer strukturert
 • deltagelse har gitt øket bevisstheten og en mer presis diagnostisk praksis
 • pasienten blir utredet med flere kartleggingsverktøy, tester og skjema
 • pasientene får et mer likt tilbud enn tidligere, lik basisutredning
 • pasientene får en mer systematisk somatisk undersøkelse 
 • noen har angitt lengre utredningstid
 • registerseminar gir øket kunnskap og motivasjon
 • årlig resultatrapport gjennomgås for å avdekke forbedringspotensialet, vurdere datakvalitet og sammenligne med andre senter
   

Årsrapporter