Norsk ryggmargsskaderegister

Interaktive resultater

 
For å se interaktive resultater i fullskjerm og på mobil, klikk på pilene nederst i høyre hjørnet.

Forklaring til kvalitetsindikatorer

Norsk ryggmargsskaderegister viser resultater fra alle kvalitetsindikatorer for årene 2015 og 2016. Resultatene vises pr. sykehus og nasjonalt. En kvalitetsindikator er et indirekte mål, en pekepinn, som sier noe om kvaliteten på det området som måles. Kvalitetsindikatorer tar utgangspunkt i et eller flere av dimensjonene av kvalitet og kan for eksempel måle helsetjenestens tilgjengelige ressurser, pasientforløpet og resultat av helsetjenestene for pasientene. Kvalitetsindikatorer bør ses i sammenheng og kan samlet gi et bilde av kvaliteten i tjenesten.

Nedenfor finner du en kort tekstbeskrivelse av hver kvalitesindikator. For mer detaljerte tolkninger, se registerets årsrapport. Ved tolkning av resultatene er det viktig at man tar det lave pasientantallet i betraktning. Det kan være ulike årsaker til foreliggende resultater. Det er ikke utført videre analyser.

Indikator A: Andel pasienter med skjema for livskvalitet under primæropphold

Dekningsgrad av antall registrerte skjema er viktig, fordi god dekningsgrad er en forutsetning for adekvat bedømming av PROM data. Skjema fylles ut av pasienten i løpet av siste uka av primæroppholdet. Det er etablert gode rutiner for håndtering av skjema ved alle tre sykehus, slik at man har god grunn til å anta at samtlige pasienter får dette skjema utlevert.  Da det er valgfritt for pasienten å svare på spørsmålene har Norsk Ryggmargsskaderegister satt grensen for meget god måloppnåelse til > 80 %.

Meget god måloppnåelse

Meget god måloppnåelse
God måloppnåelse
Mindre god måloppnåelse

>80 %

50- 80 %

<50 %

 

Indikator B: Andel pasienter med skjema for nedre urinveier under primæropphold

Personer med en ryggmargsskade vil i mange tilfeller oppleve problemer med å tømme urinblæren. Dette medfører ofte til en psykisk og fysisk belastning. Det er svært viktig med gode data om nedre urinveier hos personer med ryggmargsskade, med tanke på å minimalisere belastninger og forebygge komplikasjoner. Dekningsgrad av antall registrerte skjemaer er viktig, fordi god dekningsgrad er en forutsetning for adekvat bedømming av kvalitetsindikator E. Registrering av variabler på skjema for nedre urinveier gir data på ulike forhold, som for eksempel tømmemetode av urinblæren og hvilke benyttede medikamenter som er relatert til urinveiene. Data på dette området er en forutsetning for å kunne vurdere kvaliteten på behandling som tilbys pasienten. Disse data relateres også til forebygging av komplikasjoner. Dette skjema registreres på nytt når pasienten kommer tilbake på kontrollopphold. Grenser for måltall er presentert i samarbeidsmøte for det tverrfaglige fagmiljøet nasjonalt. Norsk Ryggmargsskaderegister har satt indikator B for meget god måloppnåelse til > 90 %. Det er etablert gode rutiner for håndtering av skjema ved alle tre sykehus, og det forventes at disse opplysninger blir registrert.

Meget god måloppnåelse

Meget god måloppnåelse
God måloppnåelse
Mindre god måloppnåelse

>90 %

80- 90 %

<80 %

 

Indikator C: Andel pasienter med nevrologisk klassifikasjon ved innkomst og utreise

Det skal utføres en klassifikasjon av ryggmargsskaden, etter etablerte nasjonale retningslinjer «International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury (ISNCSCI)», både ved innkomst og utreise på opphold som går over 28 dager. Gjennom ISNCSCI klassifikasjonen får man viktig informasjon om ryggmargsskadens nivå og omfang. Dette har stor betydning for fremtidig prognose om funksjon. I tillegg gir standardiserte data en mulighet til å kunne sammenligne skader, behandling og resultat i mellom pasienter, sykehus og land (1). Resultater fra denne kvalitetsindikator har bidratt til at det ble gjennomført et kvalitetsforbedringsprosjekt. Grenser for måltall er presentert i samarbeidsmøte for det tverrfaglige fagmiljøet nasjonalt. 100 % måloppnåelse er ikke realistisk, for eksempel ved akutte overflyttinger og i situasjoner hvor pasienten ikke er i stand til å samarbeide. Norsk Ryggmargsskaderegister har satt indikator C for meget god måloppnåelse til > 90 %.

Meget god måloppnåelse

Meget god måloppnåelse
God måloppnåelse
Mindre god måloppnåelse

>90 %

75- 90 %

<75 %

 

Indikator D: Andel pasienter i eller under yrkesaktiv alder (67 år) som er skrevet ut til sykehjem

Denne kvalitetsindikator formidler viktig informasjon om ryggmargsskadeomsorgen på et overordnet nivå, hvor flere aktører har en rolle (politiske føringer, kommunal- og spesialisthelsetjeneste). Informasjon om utskrivningsplass etter avsluttet rehabilitering ved en ryggmargsskadeavdeling for hele pasientgruppen er tilgjengelig i årsrapporten. Norsk Ryggmargsskaderegister har satt måltall for meget god måloppnåelse til < 10 %. Dette med begrunnelse at man ønsker denne så lav som mulig. Variabelen pleiehjem: inkluderer sykehjem og institusjoner som tilbyr langsiktig, innlagt pleie for kroniske tilstander.

Meget god måloppnåelse

Meget god måloppnåelse
God måloppnåelse
Mindre god måloppnåelse

<10 %

10- 20 %

>20 %

 

Indikator E: Andel personer med paraplegi, som ved utreise har normalisert blæretømming eller intermitterende kateterisering som hovedmetode

Intermitterende kateterisering (IC) er "gullstandarden", når det gjelder metode for blæretømming hos pasienter med ryggmargsskade og nevrogen blæredysfunksjon. Da IC ble introdusert i behandling gikk dødeligheten, som var relatert til urinveiene, ned for pasienter med ryggmargsskade. Intermitterende kateterisering gir en forbedring i opplevd livskvalitet og økt selvstendighet for pasienter med nevrogen blære (2). Teknikken er trygg og effektiv og virker forebyggende mot komplikasjoner fra blære og urinveier.  Teknikken krever god håndfunksjon. Derfor er denne indikator valgt for paraplegikere. Det kan allikevel ikke alltid forventes at alle skal greie å utføre denne prosedyren selv etter endt opplæring. Alder, sykdomsforløp og hindringer som for eksempel prostata problematikk må tas til hensyn. Norsk Ryggmargsskaderegister har satt måltall for meget god måloppnåelse til >75 % med begrunnelse i dette. 

Meget god måloppnåelse

Meget god måloppnåelse
God måloppnåelse
Mindre god måloppnåelse

>75 %

50- 75 %

>50 %

 

Indikator F: Andel pasienter med skjema for tarmfunksjon under primæropphold

Personer med en ryggmargsskade vil i mange tilfeller oppleve problemer med tarmfunksjon. Dette medfører ofte til en psykisk og fysisk belastning. Det er svært viktig med gode data om tarmfunksjon hos personer med ryggmargsskade, med tanke på å minimalisere belastninger og forebygge komplikasjoner. Indikatoren presenteres for første gang i denne årsrapport. Registrering av tarmfunksjon hadde oppstart i 2016. Dekningsgrad av antall registrerte skjemaer er viktig, fordi god dekningsgrad er en forutsetning for å etablere nye indikatorer knyttet til tarmfunksjon. Registrering av variabler på skjema for tarmfunksjon gir data på ulike forhold, som til eksempel tømmemetode av tarmen og hvilke medikamenter som påvirker tarmfunksjonen. Dette skjema registreres på nytt når pasienten kommer tilbake på kontrollopphold. Norsk Ryggmargsskaderegister har satt indikator F for meget god måloppnåelse til > 90 %, slik det er for indikator B. Det er etablert gode rutiner for håndtering av skjema ved alle tre sykehus, og det forventes at disse opplysninger blir lagt inn.

Meget god måloppnåelse

Meget god måloppnåelse
God måloppnåelse
Mindre god måloppnåelse

>90 %

80- 90 %

<80 %

1. Biering-Sørensen F, Noonan VK. Standardization of Data for Clinical Use and Research in Spinal Cord Injury. Grill RJ, ed. Brain Sciences. 2016;6(3):29. doi:10.3390/brainsci6030029.
2. Benedetto P. Di. Clean intermittent self-catheterization in neuro-urology. Eur J Phys Rehabil Med 2011;47:651-9