Norsk ryggmargsskaderegister

Kontakt

Annette Halvorsen
Annette.Halvorsen@stolav.no

Hvordan bidrar registeret til bedre kvalitet?

Registeret har i 2017 gjennomført et kvalitetsforbedringsprosjekt, nevrologisk klassifikasjon av en ryggmargsskade. Dette prosjektet følges fortsatt opp. 

Nevrologisk klassifikasjon av ryggmargsskade

Formålet med prosjektet var å etablere gode rutiner for gjennomføring av nevrologisk klassifikasjon av en ryggmargsskade. En nevrologisk klassifikasjon er viktig for å kunne antyde prognose på forventet funksjon for den ryggmargsskadde. Dette vil bidra til en målrettet rehabiliteringsprosess, hvor man skaper rom for mestring og øke kvaliteten i ryggmargsskadeomsorgen. Norsk Ryggmargsskaderegister har gjennom prosjektet bidratt til klinisk kvalitetsforbedring.

Konkrete mål i prosjektet var:

  • Klassifikasjonen skal bli utført etter gjeldene kvalitetsstandard, og det utarbeides en prosedyre, som bygger på den internasjonale standard slik at det blir gode rutiner for utførelse ved de tre sykehusene. Deretter ønsket man å oppnå økt kvalitet på nevrologisk klassifikasjon.
  • Øke andelen utførte nevrologiske klassifikasjoner både ved innleggelse og utskrivning. Styringsgruppen for NorSCIR har drøftet nevrologisk klassifikasjon som kvalitetsindikator og det er oppnådd enighet om gradert måloppnåelse for denne indikatoren. I et samarbeidsmøte i april 2016, hvor alle registrerende sykehus deltok, ble dette presentert.
  • Datamaterialet i NorSCIR vil gjennom komplette og kvalitative gode nevrologiske data, gi bedre grunnlag for registerdata forskning.

Figuren viser tre ledd i gjennomføring av nevrologisk klassifikasjon av en ryggmargsskade. Praktisk gjennomføring, kvalitet på undersøkelse og dokumentasjon.

Som metode i prosjektperioden har vi tatt utgangspunkt i gjennombruddsmetoden. Vi har hatt fokus på samhandling, erfaringsoverføring og tverrfaglig samarbeid i perioden. Det ble etter første møtet opprettet et tverrfaglig nettverk bestående alle deltagende sykehus. Milepælsplan i prosjektet ble gjort tilgjengelig for alle i prosjektet. Prosjektet ble presentert på rundebordskonferansen 2017, "Medisinske kvalitetsregistre, en kilde til kvalitetsforbedringsarbeid".

Øvrige arbeid: Det er utlevert data til registrerende sykehus for lokalt kvalitetsforbedringsarbeid. Det gjelder blant annet rutiner for oppfølging og barnerehabilitering.

Årsrapporter