Skjema

previous next
Sveip til venstre for å se mer

Generiske skjema gjer det mogleg å samanlikne ulike pasientgrupper, mens sjukdomsspesifikke spørjeskjema kan vere naudsynte for å fange opp viktige aspekt innan ein bestemt sjukdoms- eller pasientgruppe.

Vår generelle anbefaling er å nytta ein kombinasjon, men om antall skjema må begrensast anbefal vi å prioritera det sjukdomsspesifikke instrumentet.

Generiske skjema

Generiske skjema måler aspekt på generell helse, og gjer det mogeleg å samanlikne helse og effekt av behandling på tvers av pasientgrupper. På denne sida finn du informasjon om nokre generiske skjema for voksne og barn/unge som er tilgjengelig på norsk.

Instrumenta SF-36/12 og RAND-36/12 inkluderer same spørsmål og har begge sitt opphav frå “The Medical Outcomes Study: Measures of Quality of Life Core Survey (MOS)”. Dette var ein 2-årig multisenter studie på pasientar med kronisk sjukdom som hadde som føremål å forklare variasjonen i pasientutfall. Studien blei utført av RAND corporation og nytta eit instrument med 116 spørsmål (“the 116-item MOS core survey”) som målte livskvalitet inkludert fysisk, mental og generell helse. Basert på resultata frå studien utvikla RAND Corporation eit instrument med 36 element.  

Instrumentet er tilgjengeleg i to versjoner: “Short Form (36) Health Survey (SF-36)” som er lisensbelagt og RAND-36 som er tilgjengeleg utan kostnad. Dei to versjonane har like spørsmål og er kompatible, men anbefalt scoringsalgoritme er noko ulik mellom dei to med omsyn på scoring av generell helse og smerteskala. Det ligg føre også forkorta (lisensierte) versjonar av SF-36; SF-12, SF-8 og SF-6D. Du kan finne meir informasjon om SF-36 på RAND Health Care sin hjemmeside. For ei beskriving av dei 36 spørsmåla i RAND-36/SF-36, sjå Ware JE & Sherbourne CD (1992).   

RAND-36 og RAND-12

FHI (tidlegare Kunnskapssenteret) har på oppdrag frå SKDE omsett den opphavlege versjonen av RAND 36-Item Short Form Health Survey (RAND-36) til norsk. Skjemaet er frigjord og det er ingen kostnader knytt til bruken av skjemaet. Tilsvarande gjeld for RAND-12, som er ein forkorta versjon av RAND-36 (12 av dei opphavlege 36 spørsmåla). Du finn meir informasjon om norsk RAND-36, spørjeskjemaet RAND-36 (pdf-format) og skåringsalgoritme på FHI sin nettside om emnet.

Den norske versjonen av RAND-12 (pdf-format) finn du under:

Ønsker du ein enklare skåring av RAND-36 og RAND-12?
Skåring

Framgangsmåten  for ein enklare skåring av RAND-36 og RAND- 12 er beskrive i vitskapleg publikasjon med open tilgang (Andersen et al, 2022).  I tillegg er det laga to syntaksar (txt-filer) som beskriv framgangsmåtar for skåring (SPSS-syntaksar). Det er lagt inn hjelpetekst til kvart steg i skåringsprosessen.

Brukarar av andre statistiske programpakker enn SPSS kan tilpasse eigne syntaksar basert på innhaldet i  desse filene.

Normskår

Det er laga to normkalkulatorar i Excel for RAND-36 og RAND-12 som gir  forventa gjennomsnittskår på populasjonsnivå (Jacobsen et al, 2018) basert på karakteristikk i høve alder og kjønn i utvalet. Les hjelpeteksten i fila nøye.

Excel arka er beskytta med kode for å hindre at ein legg inn feil.  For interesserte er koden: rand

Vi tilrår å bruke one-sample-t-test og standardisert effektsorleik (Cohens d = differanse/ SD i studiepopulasjonen) når ein skal samlikne studiepopulasjon med forventa populasjonsgjennomsnitt som er henta frå normkalkulatoren.

Døme:

VariabelStudiepopulasjon, snitt (SD)Normskår, SnittCohens d (95% CI)P-verdi
RAND-36 Fysisk funksjon80,5 (22,0)88,3-0,35 (-0,48, -0,22)<0,001

Referansar

 • Andersen JR et al (2022). Correlated physical and mental health composite scores for the RAND-36 and RAND-12 health surveys: can we keep them simple? Health and Quality of Life Outcomes, 20(1), 1-8 (2022). https://doi.org/10.1186/s12955-022-01992-0
 • Jacobsen EL et al. Norwegian reference values for the Short-Form Health Survey 36: development over time. Qual Life Res 27, 1201–1212 (2018). https://doi.org/10.1007/s11136-017-1684-4

Treng du RAND-36 på nynorsk?

Vi har oversatt RAND-36 til nynorsk. Validering er under planlegging.

EQ-5D er utvikla av The EuroQol Research Foundation. EQ-5D var i byrjinga tenkt som eit supplement til andre livskvalitetsmål, men vert i stadig større grad brukt som eit sjølvstendig instrument. EQ-5D består av 5 spørsmål med svaralternativ om gange, eigenomsorg, daglegdagse gjeremål, smerte/ubehag og angst/depresjon og ein visuell analog skala (VAS-skala) der pasienten skal angi sin eigen helsetilstand på en skala frå 0 til 100.

Det er utarbeidd manualar for bruk av skjema ved telefonintervju, og ein eigen ungdomsversjon av skjemaet (8-11 år, EQ-5D-Y). 

Skåring av EQ-5D  

FHI publiserte i 2021 norske norm-data for EQ-5D (Garratt et al. 2021). Data er eit resultat av eit forskningsprosjekt der målsetjinga var å framskaffa EQ-5D vekter og normative data for den norske befolkning.

For bruk av EQ-5D og tilgång til skåringsalgoritmar må AndrewGarratt ved Område for helsetjenester, Folkehelseinstituttet, kontaktas.

Lisensiering av EQ-5D  

Instrumentet er lisensiert og lisensrettighetene tilhøyrer The EuroQol Research Foundation. Folkehelseinstituttet (FHI) har inngått ein femårig lisensavtale (frå og med september 2017) med The EuroQoL Research Foundation om kostnadsfri bruk av EQ-5D i dei nasjonale medisinske kvalitetsregistrera i Norge.

Det enkelte registers forpliktingar framgår i sublisensieringsavtalen som registeret inngår med FHI. For meir informasjon, sjå FHIs nettside om EQ-5D.  

Nokre sentrale referansar for EQ-5D

EuroQol Group. EuroQol—a new facility for the measurement of health-related quality of life. Health Policy. 1990;16:199–208.

Garratt AM, Hansen TM, Augestad LA, Rand K, Stavem K. Norwegian population norms for the EQ-5D-5L: results from a general population surveyQual Life Res. 2022;31(2):517-526. doi:10.1007/s11136-021-02938-7

Nord E. EuroQol: health-related quality of life measurement. Valuations of health states by the general public in Norway. Health Policy. 1991;18(1):25-36.

Stavem K, Augestad LA, Kristiansen IS, Rand K. General population norms for the EQ-5D-3 L in Norway: comparison of postal and web surveys. Health Qual Life Outcomes. 2018;16(1):204.

PROMIS® (Patient-Reported Outcomes Measurement Information System) er et sett av spørsmål («item banks») som måler fysisk, mental og sosial helse hos voksne og barn. Spørsmålene kan benyttes i normalbefolkningen og hos personer som lever med kronisk sykdom. Per tidspunkt er PROMIS® PROFIL25 (for barn), og PROMIS® PROFIL29, -43 og -57 (for voksne) oversatt til norsk. For validering av PROFIL-57, se Rimehaug et al. Qual Life Res. 2022.

Nytten av PROMIS® sammenlignet med andre skjema vil først og fremst være CAT-funksjonen (Computerized Adapative Testing). CAT-funksjonen benytter fastsatte seleksjonsregler for å velge spørsmål fra «item»-banken som persontilpasses ut fra svarene pasientene gir. Fordelen med «item banks» og CAT er at det reduserer testlengden samtidig som tak- og gulveffekter unngås. CAT-funksjonen er kun mulig ved bruk av elektroniske løsninger, og er per i dag ikke tilgjengelig for medisinske kvalitetsregistre i Norge.

For mer informasjon om PROMIS i Norge: PROMIS (Patient Reported Outcomes Measurement Information System) - Sunnaas sykehus

Link til PROMIS®: https://www.healthmeasures.net/explore-measurement-systems/promis?AspxAutoDetectCookieSup=

Referanse: Cella D, Riley W, Stone A, Rothrock N, Reeve B, Yount S, Amtmann D, Bode R, Buysse D, Choi S, Cook K, Devellis R, DeWalt D, Fries JF, Gershon R, Hahn EA, Lai JS, Pilkonis P, Revicki D, Rose M, Weinfurt K, Hays R; PROMIS Cooperative Group. The Patient-Reported Outcomes Measurement Information System (PROMIS) developed and tested its first wave of adult self-reported health outcome item banks: 2005-2008. J Clin Epidemiol 2010;63(11):1179-94.

Patient-Reported Outcomes Measurement Information System Pediatric Profile-25 v2.0 (PROMIS-25)

Målsetjing: Å vurdera fleire domener innan helse-relatert livskvalitet hjå barn og unge

Forfattar: Cella D og medarbeidere (sjå valideringsartikkel for voksne under)

Originalspråk: Engelsk (USA)

Valideringsartikkel for PROMIS for vaksne (original): Cella D, Riley W, Stone A, Rothrock N, Reeve B, Yount S, Amtmann D, Bode R, Buysse D, Choi S, Cook K, Devellis R, DeWalt D, Fries JF, Gershon R, Hahn EA, Lai JS, Pilkonis P, Revicki D, Rose M, Weinfurt K, Hays R; PROMIS Cooperative Group. The Patient-Reported Outcomes Measurement Information System (PROMIS) developed and tested its first wave of adult self-reported health outcome item banks: 2005-2008. J Clin Epidemiol. 2010;63(11):1179-94.

Tilgjengeleg på norsk: Ja

Validert på norsk (valideringsartikkel): Ikkje validert

Validert på kva for ei pasientgruppe:

Lisens og rettar: Fritt tilgjengeleg for offentlig helsevesen og ikkje-kommersiell forsking. Private firma utanfor offentleg helsevesen må ha lisens før bruk. Andrew M. Garratt på Folkehelseinstituttet (andrew.garratt@fhi.no, tlf. 464 00 402) er nasjonal kontakt for PROMIS-25 i Norge og sit på distribusjonsrettigheitar og kan svara på spørsmål om bruk.  

Rettighetshavar: PROMIS Health Organization and PROMIS Cooperative Group, sjå: https://www.healthmeasures.net/explore-measurement-systems/promis

Merknader: For utfyllande informasjon om PROMIS på norsk sjå Sunnaas sykehus sine heimesider på PROMIS (Patient Reported Outcomes Measurement Information System) - Sunnaas sykehus

Informasjon om instrumentet:

Aldersgruppe: Barn (8 – 17 år)

Antall spørsmål: 25

Domener: Fysisk funksjon (4 spørsmål), Angst (4 spørsmål), Depresjon (4 spørsmål), Fatigue (4 spørsmål), Venner (4 spørsmål), Smerte (4 spørsmål) + eit spørsmål om smerteintensitet

Skåringssystem:

 • 5-punkts Likert-skala
 • Ingen vekting
 • Jo høgare skår, jo betre helsestatus

Skåringsmanual: Bruk av t-skår er sterkt anbefalt. Ta kontakt med Andre Garratt på Folkehelseinstituttet (sjå over). Mye nyttig informasjon om skåring av PROMIS finst på Sunnås sykehus sine nettsider (sjå over).

Recall periode: Siste 7 dagar – med unntak av fysisk funksjon som ikkje har nokon tidsramme

Estimert tid for utfylling: -

Tilgjengelig på digitale plattformer: -

KIDSCREEN

Målsetjing: Å skaffa ein sjølvrapportert og ein ekstern vurdering av den helse-relaterte livskvaliteta hjå barn og ungdom innanfor eit bredt aldersspenn og uavhengig av nåværande helsestatus.

Forfattar: Abel T, Auquier P, Bruil J, Czemy L, Czimbalmos A, Duer W, Erhart M, European KIDSCREEN Group, Gosch A, Hagquist C, Kilroe J, Power M, Rajmil L, Ravens-Sieberer U og Tountas Y. Kontaktperson: professor Ulrike Ravens-Sieberer, University Medical Center Hamburg-Eppendorf, Hambrg, Tyskland (+49-40-7410-52992, ravens-sieberer@uke.de)

Originalspråk: Engelsk (USA)

Valideringsartiklar (original):

 • Ravens-Sieberer U, Gosch A, Abel T, Auquier P, Bellach BM, Bruil J, Dür W, Power M, Rajmil L; European KIDSCREEN Group. Quality of life in children and adolescents: a European public health perspective. Soz Praventivmed. 2001;46(5):294-302.
 • Ravens-Sieberer U,  Gosch A, Rajmil L, Erhart M., Bruil J, Duer W, Auquier P, Power M, Abel Th, Czemy L, Mazur J, Czimbalmos A, Tountas Y, Hagquist C, and the European KIDSCREEN Group. The KIDSCREEN-52 Quality of Life measure for children and adolescents: development and first results from a European survey. Expert Rev Pharmacoecon Outcomes Res 2005;5(3):353-64 

Tilgjengeleg på norsk: Ja

Validert på norsk (valideringsartikkel): Haraldstad K, Christophersen KA, Eide H, Nativg GK, Helseth S, Europe KG. Health related quality of life in children and adolescents: reliability and validity of the Norwegian version of KIDSCREEN-52 questionnaire, a cross sectional study. Int J Nurs Stud. 2011;48:573–81.

Validert på kva for ei pasientgruppe: Generell befolkning, barn i skolealder

Lisens og rettar: Fritt tilgjengeleg for offentlig helsevesen og ikke-kommersiell forskning, men avtalemå signeres med rettighetshaver. Private firma utanfor offentleg helsevesen må ha lisens før bruk.

Rettighetshavar: KIDSCREEN gruppen er rettighetshaver på alle KIDSCREEN-instrumenter. For meir informasjon, ta kontakt med: Office of Quality of Life Measures (+49 (0)40/ 7410 58503, QOL@uke.de).

Merknader: Skjemaet finst for både barn og foreldre/foresatte For meir informasjon om instrumenta og engelsk versjon av skjema, sjå: https://www.kidscreen.org/english/questionnaires/

Informasjon om instrumentet:

Aldersgruppe: Barn (8–18 år)

Antall spørsmål: KIDSCREEN-52 = 52 spørsmål, KIDSCREEN-27 = 27 spørsmål og KIDSCREEN-10 Index = 10 spørsmål

Domener: Fysisk velvære (5 sp), psykologisk velvære (6 sp), humør og kjensler (7 sp), sjølvbilde (5 sp), autonomi (5 sp), foreldre og heimeliv (6 sp), økonomi (3 sp), mobbing (3 sp), vener og sosial støtte (6 sp), og skole (6 sp).

Skåringssystem:

 • 5-punkts Likert-skala som indikerer enten frekvens eller intensitet av en atferd eller følelse
 • Global skår for KIDSCREEN-10. Skår på dimensjoner for KIDSCREEN-52 og KIDSCREEN-27 (0-100)
 • Ingen vekting
 • Jo høgare skår, jo betre livskvalitet

Skåringsmanual: -

Recall periode: Siste veke

Estimert tid for utfylling: KIDSCREEN-52 = 15-20 min, KIDSCREEN-27 = 10-15 min og KIDSCREEN-10 Index = 5 min

Tilgjengelig på digitale plattformer: -

Pediatric Quality of Life Inventoy (PedsQL)

Målsetjing: Å vurdera helse-relatert livskvalitet hjå barn innanfor fleire sjukdomsgrupper. Instrumentet kan brukast til både friske born og born med akutt og kronisk sjukdom.

Forfattar: James W. Varni, Texas A&M University, Tamu, Texas, USA (jvarni@tamu.edu)

Originalspråk: Engelsk (USA)

Valideringsartikkel (original):

 • Varni JW, Seid M, Kurtin PS. PedsQL (TM) 4.0: Reliability and validity of the pediatric quality of life Inventory (TM) Version 4.0 generic core scales in healthy and patient populations. Med Care. 2001;39:800–812.
 • Varni JW, Seid M, Kurtin PS. PedsQL (TM) 4.0: Reliability and validity of the pediatric quality of life Inventory (TM) Version 4.0 generic core scales in healthy and patient populations. Med Care. 2001;39:800–812.

Tilgjengeleg på norsk: Ja

Validert på norsk (valideringsartikkel): Reinfjell T, Diseth TH, Veenstra M, Vikan A. Measuring health-related quality of life in young adolescents: reliability and validity in the Norwegian version of the Pediatric Quality of Life Inventory 4.0 (PedsQL) generic core scales. Health Qual Life Outcomes. 2006;4:61.

Validert på kva for ei pasientgruppe: Friske personer + ulike sjukdomsgrupper

Lisens og rettar: Bruk av skjema krev lisens og avtale om bruk, men det kan verta gjeve untak for studentar, helsepersonell og ikkje-kommersiell forsking. Krav om utsjånad på skjema er sett. For meir informasjon, ta kontakt med: MAPI Research Trust, PROVIDE™, Lyon, Frankrike (+33 (0)4 72 13 66 66, eller  eprovidetechnicalsupport@mapi-trust.org).

Rettighetshavar: Copyright © 1998 JW Varni, Ph.D. All rights reserved

Merknader: Skjemaet finst for både barn og foreldre/foresatte for fleire årsgrupper (5 -7 år, 8-12 år og 13-18). Det finst og fleire tilleggsmodular som ikkje er omsett til norsk. Ta kontakt med Fagsenteret for meir info om dei ulike sjukdomsmodulane.

Informasjon om instrumentet: www.Pedsql.org

Aldersgruppe: Barn (5 – 18 år, sjå merknad over)

Antall spørsmål: 23

Domener: Helse og aktivitetar (8 spørsmål), Mine kjensler (5 spørsmål), Korleis eg kjem overens med andre (5 spørsmål), Skulen (5 spørsmål)

Skåringssystem:

 • 5-punkts Likert-skala (0=Aldri til 4=Nesten alltid)
 • Spørsmålenes skår er reversert og linjært transformer tile n 0 til 100 skala (0=100, 1=75, 2 = 50, 3 = 25, 4 = 0)
 •  Jo høgare skår, jo betre helserelatert livskvalitet

Skåringsmanual: -

Recall periode: Siste månad

Estimert tid for utfylling: -

Tilgjengelig på digitale plattformer: Ja

 • KidScreen
 • EQ-5DY

Sjukdomsspesifikke skjema

Sjukdomsspesifikke skjema vert nytta for å undersøkje effekten av ein gitt behandling, eller for å samanlikna ulike behandlingar innan ei sjukdomsgruppe. Dei sjukdomsspesifikke skjemaene er utforma for å respondera på endring i eit behandlingsløp, og er difor meir klinisk relevante enn generiske skjema.

Vi arbeidar nå med å utarbeida ein skjemabank for PROM som er oversett til norsk og som kan nyttast til ulike sjukdomsgrupper. Lista er ikkje uttømmande, og oppdateres fortlaupande. Mykje av informasjonen er basert på informasjon henta fra organisasjonen eProvide (https://eprovide.mapi-trust.org). Om du har bruk for meir utfyllande informasjon om dei enkelte skjema ber vi deg om å ta kontakt.

Ta og gjerne kontakt med oss på Fagsenter for pasientrapportete data om du ynskjer bistand til å finne et sjukdomsspesifikt skjema til di pasientgruppe. 

Minnesota Living with Heart Failure (MLHF)

Pasientgruppe: Hjertesvikt

Målsetjing: Å systematisk og omfattande vurdera pasientens oppleving av verknadane av hjartesvikt og den relaterte behandlinga på hans eller hennar daglege liv

Forfattar: Rector Thomas S og Cohn JN

Originalspråk: Engelsk (USA)

Valideringsartikkel (original):

 • Rector TS, Kubo SH, Cohn JN. Patients’ Self-Assessment of Their Congestive Heart Failure: Content, Reliability and Validity of a New Measure, the Minnesota Living With Heart Failure Questionnaire. Heart Failure 1987;3:198-209
 • Rector ST, Cohn JN. Assessment of patient outcome with the Minnesota Living with Heart Failure questionnaire: reliability and validity during a randomized, double-blind, placebo-controlled trial of pimobendan. Am Heart J 1992;124:1017-1025

Tilgjengeleg på norsk: Ja (MLHF 2.0). For norsk spørreskjema, ta kontakt med Mapi Research Trust (https://mapi-trust.org)

Validert på norsk (pasientgruppe): Instrumentet er oversatt til norsk i henhold til gjeldende retningslinjer (Rustøen et al. J Pain Symptom Manage. 2008).

Validert på kva for ein pasientgruppe: Pasienter innlagt med hjertesvikt - måling av smerte (Rustøen et al. J Pain Symptom Manage. 2008). Instrumentet har vært benyttet i flere studier på hjertesviktpasienter inkludert pasienter med hjerteklaffsykdom og pacemaker, og benyttes også i Norsk hjertesviktregister (se under for vitenskapelige publikasjoner).  

Oversett og tilgjengeleg på dansk/svensk: Ja (MLHF 2.0 og MLHF 3.0)

Lisens og rettar: Technology Commercialization, University of Minnesota, Minneapolis, USA

For lisens, ta kontakt med: Technology Commercialization, University of Minnesota, Minneapolis, USA (mlhfq@umn.edu)

For spørjeskjema på norsk (MLHF 2.0), ta kontakt med: Mapi Research Trust, PROVIDE™, Lyon, Frankrike (https://mapi-trust.org)

Merknader:

 • Det finst to versjonar av skjemaet; den originale MLHF 2.0 og MLHF 3.0 (og kalt MLHFQ). Det er kun MLHF 2.0 som finst på norsk. MLHF 3.0 finst på svensk og dansk.

Informasjon om instrumentet:

Aldersgruppe: Voksne (18+)

Antall spørsmål: 21 spørsmål med poeng fra 0-5 per spørsmål, kor 5 er dårligst

Skåringssystem: seksdelt Likert-skala

Recall periode: Siste måned

Estimert tid for utfylling: 5-10 min

Kommentar: Dette skjemaet benyttes av Norsk hjertesviktregister (NHSR)

Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire (KCCQ)

Pasientgruppe: Hjertesvikt

Målsetjing: Å gi en bedre beskrivelse av hjerte-relatert livskvalitet hos pasienter med hjertesvikt

Forfatter: John A. Spertus

For spørsmål om skjema: spertusj@umkc.edu or jspertus@cctr.umkc.edu

Lisens- og/eller rettighetshaver: Copyright ©1992-2003 John Spertus, MD, MPH

Kontaktinfo for spørsmål om lisens: CV Outcomes, 1099 Welt Street, Weston, MO 64098, USA
Telefon: 816-932-8270. E-post: info@cvoutcomes.org

Hjemmeside for informasjon om lisens: https://cvoutcomes.org

Originalspråk: Engelsk (USA)

Valideringsartikkel (original): Green CP, Porter CB, Bresnahan DR, Spertus JA. Development and evaluation of the Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire: a new health status measure for heart failure. J Am Coll Cardiol 2000;35:1245-1255.

Tilgjengeleg på norsk: Ja. Oversettelse utført av MAPI/ICON. For engelsk versjon, se Appendix i Green et al. 2000.

Validert på norsk (pasientgruppe): Pettersen KI, Reikvam A, Rollag A, Stavem K. Reliability and validity of the Kansas City cardiomyopathy questionnaire in patients with previous myocardial infarction. Eur J Heart Fail. 2005;7:235–242.

Validert på pasientgruppe: Personer med gjennomgått hjerteinfarkt (n= 408 av 548, responsrate 74%)

For spørreskjema på norsk, ta kontakt med: CV Outcomes (info@cvoutcomes.org)

Merknad: Skjemaet finst og som kortversjon (Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire, KCCQ-12). Sjå under.

Informasjon om instrumentet:

Aldersgruppe: Voksne (18+)

Antall spørsmål: 23

Domener:

 • Fysisk begrensning (6)
 • Symptomer (8)
 • Selveffektivitet og kunnskap (Self-efficacy and knowledge) (2)
 • Livskvalitet (3)
 • Sosial begrensning (4)

Skåringssystem:

 • 5-7 point Likert skala
 • Skåring på:
  • domener (fysisk begrensning, symptomfrekvens, livskvalitet, sosial begrensning og opplevd mestringsevne (self-efficacy)
  • KCCQ Funksjonell status
  • KCCQ Klinisk oppsummering
 • Ingen vekting
 • Jo høyere skår, jo bedre livskvalitet
 • Minimal Important Difference (MID): Ikke vurdert

Recall periode: Siste 2 uker

Metode: Papir og penn. Informasjon om digitalt skjema ikke oppgitt.

Estimert tid for utfylling: 4-6 min

Reliabilitet/validitet/responsivitet: Ta kontakt med Fagsenteret for mer informasjon.

Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire-12 (KCCQ-12)

Pasientgruppe: Hjertesvikt

Målsetjing: Å få et mål på helsestatus hos pasienter med hjertesvikt

Forfatter: John A. Spertus og Philip G. Jones

Utviklet fra KCCQ. For spørsmål om skjema: spertusj@umkc.edu or jspertus@cctr.umkc.edu

Lisens- og/eller rettighetshaver: Copyright ©1992-2003 John Spertus, MD, MPH

Kontaktinfo for spørsmål om lisens: CV Outcomes, 1099 Welt Street, Weston, MO 64098, USA
Telefon: 816-932-8270. E-post: info@cvoutcomes.org

Hjemmeside for informasjon om lisens: https://cvoutcomes.org

Originalspråk: Engelsk (USA)

Valideringsartikkel (original): Spertus JA, Jones PG. Development and Validation of a Short Version of the Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire. Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2015 Sep;8(5):469-76

Tilgjengeleg på norsk: Oversettelse utført av MAPI/ICON. For spørreskjema på norsk, ta kontakt med: CV Outcomes (info@cvoutcomes.org)

Merknad: Skjemaet finst og som ein lengre versjon med 23 spørsmål (Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire, KCCQ). Sjå over.

Informasjon om instrumentet:

Aldersgruppe: Voksne (18+)

Antall spørsmål: 12

Domener:

 • Fysisk begrensning (3)
 • Symptomfrekvens (4)
 • Livskvalitet (2)
 • Sosial begrensning (3)

Skåringssystem:

 • 5-7 point Likert skala
 • Skåring på domener
 • Ingen vekting
 • Jo høyere skår, jo bedre QoL
 • Minimal Important Difference (MID): Ikke vurdert

Recall periode: Siste 2 uker

Metode: Papir og penn. Informasjon om digitalt skjema ikke oppgitt.

Estimert tid for utfylling: Ikke oppgitt (lang versjon skjema 23 min = 4-6 min)

Reliabilitet/validitet/responsivitet: Ta kontakt med Fagsenteret for mer informasjon.

Seattle Angina Questionnaire (SAQ19)

Pasientgruppe: Iskemisk hjertesykdom

Målsetjing: To quantify the physical and emotional effects of coronary artery disease

Forfattar: John Spertus

Lisens og rettighetshaver: © 1992 John Spertus (spertusj@umkc.edu). For spørsmål om lisens, ta kontakt på: licenses@cvoutcomes.org

Heimeside: https://www.cvoutcomes.org/saq-plan-select-page/

Originalspråk: English USA

Valideringsartikkel (original):

 • Spertus JA, Winder JA, Dewhurst TA, Deyo RA, Fihn SD. Monitoring the quality of life in patients with coronary artery disease. Am J Cardiol. 1994;74(12):1240-4.
 • Spertus JA, Winder JA, Dewhurst TA, Deyo RA, Prodzinski J, McDonell M, Fihn SD. Development and evaluation of the Seattle Angina Questionnaire: a new functional status measure for coronary artery disease. J Am Coll Cardiol. 1995;25(2):333-41.

Validert på kva for ein pasientgruppe: Pasienter med tidligere hjerteinfarkt

Tilgjengeleg på norsk: Norsk oversettelse utført avMAPI/ICON

Validert på norsk (pasientgruppe): Pettersen KI, Reikvam A, Stavem K. Reliability and validity of the Norwegian translation of the Seattle Angina Questionnaire following myocardial infarction. Qual Life Res. 2005;14(3):883-9.

Merknad: Skjemaet finst og i ein kortversjon (SAQ7).

Kortversjon av skjemaet (SAQ7): Chan PS, Jones PG, Arnold SA, Spertus JA. Development and validation of a short version of the Seattle angina questionnaire. Circ Cardiovasc Qual Outcomes 2014;7:640-647.

Informasjon om instrumentet:

Aldersgruppe: Voksne (18+)

Antall spørsmål: 19 spørsmål

Domener: Physical limitation (9 items), anginal stability (1 item), arginal frequency (2 items), satisfaction with treatment (4 items) and disease perception (3 items)

Skåringssystem:

 • 5-6 punkts Likertskala
 • Ingen vekting
 • 0-100 (høy skår = bedre livskvalitet)
 • Oppgitt Minimal Important Difference (MID): Endring på 10 poeng for alle skalaer (0-100) med unntak av skala for “Tilfredshet med behandling»

Reliabilitet/validitet/responsivitet: Ta kontakt med Fagsenteret for mer informasjon.

Metode: Papir og penn

Recall periode: Siste 4 uker

Estimert tid for utfylling: Ikke oppgitt

Rose Dyspnea Scale (RDS)

Målsetjing: Eit spørjeskjema med fire punkt som vurderer ein pasients tungpust (dyspné) ved utførig av vanlege aktivitetar.

Forfattar: Geoffrey A. Rose

Lisensrettighetshavar: World Health Organization. For meir informasjon, sjå: Sjå: https://www.who.int/about/policies/publishing/copyright

Originalspråk: Engelsk (UK)

Valideringsartikkel (original): Rose GA, Blackburn H, Gillum RF, Prineas RJ. Cardiovascular survey methods. World Health Organization. Monograph series; 1982; no. 56, p. 1–888.

Tilgjengeleg på norsk: Kortversjonen av skjemaet er oversett av Fagsenter for pasientrapporterte data. Det er planar om å validera RDS i ei gruppe pasientar med hjartesjukdom.

St. George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ)

Målsetjing: Å vurdere helse ved kronisk luftstrømsobstruksjon, inkludert for astma, kronisk obstruktiv lungesjukdom, bronkiekstasi og sarkidose.

Forfattar: Jones Paul W, St. George’s University of London, Crammer Terrace, London SW 17 0RE, UK. E-mail: pjones@sgul.ac.uk

Originalspråk: Engelsk (UK)

Valideringsartikkel (original):

 • Jones PW, Quirk FH, Baveystock CM, Littlejohns P. A self-complete measure of health status for chronic airflow limitation. The St. George’s Respiratory Questionnaire. Am Rev Respir Dis 1992; 145:1321-7
 • Jones PW, Quirk FH, Baveystock CM. The St George’s Respiratory Questionnaire. Respir Med. 1991 Sep;85 Suppl B:25-31; discussion 33-7

Tilgjengeleg på norsk: Ja

Lisens og rettar: St.George’s Hospital Medical School. Instrumentet er fritt til bruk for ukommersiell bruk (forsking og helsetjenestar), men avgift tilkjem for kommersielle bedrifter og legemiddelindustri. For lisens, ta kontakt med Yvonne Forde på sgrq@sgul.ac.uk.

Hjemmeside for instrumentet: SGRQ downloads (sgul.ac.uk)

Merknader:

 • SGRQ fins i fleire versjonar med ulik recall-perioder (siste år, siste 3 månader og siste 4 veker). Versjonen med recall-periode siste 4 veker er oversett og validert på norsk.
 • Det finnes en egen manual for skåring av SGRQ (se: SGRQ downloads (sgul.ac.uk))

Informasjon om instrumentet:

Aldersgruppe: Voksne (17+)

Antall spørsmål: 50 spørsmål

Domener: Symptomer, aktivitet og innvirkning på hverdagen

Skåringssystem:

 • Dikotom (Ja/Nei) for domenene “aktivitet” og “innvirkning på hverdagen”, og 3-5 punkts Likert-skår for domenet “symptomer”
 • Global skår fra 0 til 100. Skåring for vert domene.
 • Vekting
 • Jo lavere skår, jo bedre QoL

Recall periode: Siste 4 uker (se merknader)

Reliabilitet/validitet/responsivitet: Ta kontakt med Fagsenteret for mer informasjon.

Metode: Digital versjon, papir og penn, og telefonadministrert

Estimert tid for utfylling: 10 min

Asthma Quality of Life Questionnaire (AQLQ)

Målsetjing: Å få eit mål på funksjonshemjing som vert opplevd mest plagsom for voksne (17-70 år) som følgje av deira astma

Forfattar: Juniper, Elizabeth (juniper@qoltech.co.uk)

Originalspråk: Engelsk (USA)

Valideringsartiklar (original):

 • Juniper EF, Buist AS, Cox FM et al. Validation of a standardized version of the Asthma Quality of Life Questionnaire. Chest 1999; 115: 1265-1270 (Full text article
 • Juniper EF, Guyatt GH, Ferrie PJ, Griffith LE. Measuring quality of life in asthma. Am Rev Respir Dis 1993; 147: 832-838.
 • Juniper EF, Guyatt GH, Epstein RS et al. Evaluation of impairment of health related quality of life in asthma: development of a questionnaire for use in clinical trials. Thorax 1992; 47: 76-83.

Tilgjengeleg på norsk: Ja

Validert på norsk: -

Validert på kva for ei pasientgruppe: -

Lisens og rettar: AQLQ må ikkje endras, selgas, omsetjas til andre språk eller tilpassas andre medium (PC, mobiltelefon, etc) utan løyve frå professor Elizabeth Juniper gjennom Mapi Research Trust.

 • For bruk av papirversjon: Ta kontakt med QOL Technologies Ltd (http://www.qoltech.co.uk/)
 • For bruk av elektronisk versjon: Ta kontakt med Mapi Research Trust PROVIDE™, Lyon, Frankrike (telefon +33 (0)4 72 13 66 66) eller Mrs. Jilly Styles på jill@qoltech.co.uk. Ved bruk av elektronisk versjon må alle (ikke-kommersiell og kommersiell bruk) skriva under ein lisensavtale og betala ein brukaravgift.

Heimeside for instrumentet: http://www.qoltech.co.uk/

Merknader: AQLQ fins og i ein kortversjon på 15 spørsmål (Mini Asthma Quality of Life Questionnaire, MiniAQLQ).

 • Juniper EF, Guyatt GH, Cox FM et al. Development and validation of the Mini Asthma Quality of Life Questionnaire. Eur Respir J 1999; 14: 32-38 

Informasjon om instrumentet:

Aldersgruppe: Voksne (18+)

Antall spørsmål: 32

Domener: Astmasymptom (12 spørsmål), begrensning av aktivitet (11 spørsmål), emosjonell funksjon (5 spørsmål) og miljøstimuli (4 spørsmål)

Skåringssystem:

 • Likert-skala
 • Global skår 1-7
 • Skår i hht. Dimensjon
 • Ingen vekting
 • Jo høgare skår, jo høgare livskvalitet

MID (minimally important difference):  -

Recall periode: Siste to veker

Estimert tid for utfylling: 5-10 min

Tilgjengeleg på digitale plattformer: Ja. AQLQ fins både i elektronisk versjon og som interaktiv versjon (Interactive Voice Response System, IVR). Se heimesida for meir informasjon.

Modified Medical Research Council Dyspnea Scale (mMRC)

Målsetjing: Å vurdera alvorligheitsgrad av tungpust (dyspnø)

Forfattar: Fletcher CM

Originalspråk: Engelsk (UK)

Valideringsartiklar (original): Fletcher CM, Elmes PC, Fairbairn AS, Wood CH. The significance of respiratory symptoms and the diagnosis of chronic bronchitis in a working population. Br Med J. 1959 Aug 29;2(5147):257-66

Tilgjengeleg på norsk: Ja

Validert på norsk:

Validert på kva for ei pasientgruppe:

Lisens og rettar: Fritt tilgjengeleg uten kostnad (in public domain)

Heimeside for instrumentet: https://www.ukri.org/councils/mrc/facilities-and-resources/find-an-mrc-facility-or-resource/mrc-dyspnoea-scale/

Merknader: Instrumentet i engelsk versjon og tilhøyrande brukarmanual kan lastast ned frå instrumentets heimeside

Informasjon om instrumentet:

Aldersgruppe: Voksne (18+)

Antall spørsmål: 1

Konsept av interesse: Symptom på tungpust

Skåringssystem:

 • Unidimensjonal
 • 5-punkts Likert-skala
 • Global skår
 • Ingen vekting
 • Jo høgare skår, jo høgare alvorligheitsgrad

MID (minimally important difference):  -

Recall periode: For tiden

Estimert tid for utfylling: 3o sekunder

Tilgjengelig på digitale plattformer: -

EORTC Quality of Life of Cancer Patients (C-30)

Kortnavn: EORTC QLQ C-30 (versjon 3.0)

Målsetjing: Å måle helserelatert livskvalitet (inkludert helsestatus) hos pasientar med kreft (alle typar)

Forfattar: EORTC: European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC Quality of Life Group)

Lisens og rettar:

 • Copyright 1995 EORTC Quality of Life Group. Alle rettigheter forbeholdt. Version 3.0. ​​
 • Ingen lisens for akademisk bruk, men bruksavtale må inngås. For kommersielle brukarar vert det kravd lisensavgift som avheng av inkludert antall pasientar.
 • Hjemmeside: https://qol.eortc.org/questionnaires/

Originalspråk: Engelsk

Valideringsartikkel (original):

Tilgjengeleg på norsk: Ja

Validert på norsk: Ja

Validert på kva for ein pasientgruppe:

Merknader:

Informasjon om instrumentet

Aldersgruppe: Voksne (18+)

Antall spørsmål: 30

Domener:

 • Global helsestatus (2)
 • Funksjonelle skalaer: fysisk funksjon (5), rollefunksjon (2), emosjonell funksjon (4), kognitiv funksjon (2), sosial funksjon (2)
 • Symptomskalaer: smerte (2), dyspnø, insomnia, apetittap, konstipasjon, diaré, finansiell impakt (1 spørsmål på hvert)

Skåringssystem:

 • 4 punkts Likert skala (1=Ikke i det hele tatt, 4= Svært mye) og 7 punkts Likert skala (1 = Svært dårlig, 7 = Helt utmerket)
 • Ingen vekting
 • 0 - 100 (høy skår = bedre QoL for funksjonell status; lav skår = bedre QoL for symptomskala)

Recall periode: Siste uke (med unntak av 5 første spørsmål)

Estimert tid for utfylling: 11 min

Functional Assessment of Cancer Therapy – generisk modul (FACT-G)

Målsetjing: Å måla livskvaliteten til personar med kreft.

Forfattar: David Cella (d-cella@northwestern.edu)

Originalspråk: Engelsk (USA)

Valideringsartikler (original):

 • Cella DF, Tulsky DS, Gray G, et al. The Functional Assessment of Cancer Therapy (FACT) scale: Development and validation of the general measure. Journal of Clinical Oncology 1993, 11(3), 570-579
 • Webster, K., Odom, L., Peterman, A., Lent, L., Cella, D. The Functional Assessment of Chronic Illness Therapy (FACIT) measurement system: Validation of version 4 of the core questionnaire. Quality of Life Research 1999, 8(7):604

Tilgjengeleg på norsk: Ja

Validert på norsk: -

Validert på kva for ei pasientgruppe: Kreftpasientar over 18 år

Lisens og rettar:

Merknader:

 • Skjema på engelsk er tilgjengeleg på: www.facit.org/measures—english-downloads/fact-g-english-downloads
 • FACT-G kan kombinerast med diagnosespesifikke modular
 • Verktøyet har vært sammenlignet med EORTC-QLQ-C30:  
  • Kettis Å, Fagerlind H, Frödin JE, Glimelius B, Ring L. Quality of life assessments in clinical practice using either the EORTC-QLQ-C30 or the SEIOQL-DW: a randomized study. J Patient Rep Outcomes. 2021;5(1):58.
  • Luckett T, King MT, Butow PN, Oguchi M, Rankin N, Price MA, et al. Choosing between the EORTC QLQ-C30 and FACT-G for measuring health-related quality of life in cancer clinical research: issues, evidence and recommendations. Ann Oncol. 2011;22(10):2179-90.

Informasjon om instrumentet:

Aldersgruppe: Voksne (18+ år)

Antall spørsmål: 27

Domener: Fire domener (fysisk (7), funksjonelt (7), sosialt (7) og emosjonelt (6) velvære)

Skåringssystem:

 • 5-punkts Likert-skalaskår (0=Ikke i det hele tatt til 4=Veldig mye)
 • Global skår (0 – 108) og skår innafor kvar dimensjon
 • Ingen vekting
 • Jo høgare skår, jo høgare helsestatus

Skåringsmanual: Skåringsmanual på engelsk er tilgjengeleg på: www.facit.org/measures-scoring-downloads/fact-g-scoring-downloads

Recall periode: Siste 7 dagar

Estimert tid for utfylling: 5-10 minuttar

Tilgjengelig på digitale plattformer: Ja

Edmonton Symptom Assessment System - revised – (ESAS-r)

Målsetjing: Åkartleggja dei vanlegaste symptoma pasientar med alvorleg sjukdom kan oppleva (ved palliative behandling)

Forfattar: E Bruera (ebruera@mdanderson.org)

Originalspråk: Engelsk (USA)

Valideringsartikler (original):

 • Watanabe SM, Nekolaichuk C, Beaumont C, Johnson L, Myers J, Strasser F. A multicenter study comparing two numerical versions of the Edmonton Symptom Assessment System in palliative care patients. J Pain Symptom Manage. 2011 Feb;41(2):456-68
 • Chang VT, Hwang SS, Feuerman M. Validation of the Edmonton Symptom Assessment Scale. Cancer. 2000 May 1;88(9):2164-71
 • Bruera E, Kuehn N, Miller MJ, Selmser P, Macmillan K. The Edmonton Symptom Assessment System (ESAS): a simple method for the assessment of palliative care patients. J Palliat Care. 1991 Summer;7(2):6-9

Tilgjengeleg på norsk og samisk: Ja

Validert på norsk (valideringsartikkel): -

Lisens og rettar: Instrumentet er til fri bruk, men henvisning til kilde og forfatter er eit krav.

Merknader:

Informasjon om instrumentet:

Aldersgruppe: Voksne (18+)

Antall spørsmål: 10

Domener: 8 domener (Smerte, slapphet, døsighet, kvalme, matlyst, tung pust, depresjon, angst, samt et spørsmål om generelt velvære).

Skåringssystem:

 • Intensiteten av hvert symptom skåres på en numerisk skala (NRS) fra 0 = ingen plage til 10 = verst tenkelig plage
 • Ingen vekting
 • Jo lågare skår, jo høgare livskvalitet

Skåringsmanual: -

Recall periode: Nå

Estimert tid for utfylling: Et par minutter

Tilgjengelig på digitale plattformer: Ja

Diabetes Distress Scale (DDS)

Målsetjing: Å vurdera psykososial otte (distress) hjå pasientar med diabetes

Forfattar: Polonsky WH; Fisher L; Earles J; Dudl RJ; Lees J; Mullan J; Jackson RA. For kontakt:whp@behavioraldiabetes.org

Originalspråk: Engelsk (USA)

Valideringsartiklar (original):

Tilgjengeleg på norsk: Ja

Validert på norsk:

 • Graue M, Haugstvedt A, Wentzel-Larsen T, Iversen MM, Karlsen B, Rokne B. Diabetes-related emotional distress in adults: reliability and validity of the Norwegian versions of the Problem Areas in Diabetes Scale (PAID) and the Diabetes Distress Scale (DDS). Int J Nurs Stud. 2012;49(2):174-82.

Validert på kva for ei pasientgruppe: Pasientar med diabetes type I eller II

Lisens og rettar: Behavioral Diabetes Institute. Fri bruk for ikkje-kommersiell forsking og klinisk praksis, men avtale må inngås. Ta kontakt med: Michelle DeFazio, Behavioral Diabetes Institute, San Diego, USA (telefon: 858-336-8693 eller michelled@behavioraldiabetes.org

Heimeside for instrumentet: For nedlasting av norsk versjon av instrument, sjå: https://behaviouraldiabetes.org/xwp/wp-content/uploads/2015/12/DDS_Norwegian-version_-20081.pdf

Merknader: Problemområder inkluderer mental funksjon (inkludert mestring) og sosial funksjon (inkludert arbeid)

Informasjon om instrumentet:

Aldersgruppe: Voksne (18+)

Antall spørsmål: 17

Domener: Emosjonell byrde (5 spørsmål), lege-relatert otte (distress) (4 spørsmål), regime-relatert otte (distress) (5 spørsmål), mellommenneskelig otte (distress) (3 spørsmål)

Skåringssystem:  

 • 6-point Likert-skala (1=ikkje eit problem til 6= alvorleg problem)
 • Global skåring fra 1 til 6 (<2,0 = lite eller ingen otte, 2,0-2,9 = moderat otte, og ³ 3,0 = høy grad av otte
 • Skåring per domene
 • Ingen vekting
 • Jo høgare skår, jo høgare otte (distress)

MID (minimally important difference):  -

Recall periode: I løpet av siste månad

Estimert tid for utfylling: Ikkje oppgitt

Tilgjengelig på digitale plattformer: Ja

Problem Areas in Diabetes scale (PAID)

Målsetjing: Å vurdera diabetes-relatert otte (distress)

Forfattar: Joslin Diabetes Center

Originalspråk: Engelsk (USA)

Valideringsartiklar (original):

 • Polonsky WH, Anderson BJ, Lohrer PA, Welch G, Jacobson AM, Aponte JE, Schwartz CE. Assessment of diabetes-related distress. Diabetes Care 1995; 18:754-60 (Full text article)
 • Welch GW, Jacobson AM, Polonsky WH. The Problem Areas in Diabetes Scale. An evaluation of its clinical utility. Diabetes Care 1997; 20:760-6 (Full text article)
 • Welch G, Weinger K, Anderson B, Polonsky WH. Responsiveness of the Problem Areas In Diabetes (PAID) questionnaire. Diabet Med. 2003;20(1):69-72 (PubMed Abstract)

Tilgjengeleg på norsk: Ja

Validert på norsk: Graue M, Haugstvedt A, Wentzel-Larsen T, Iversen MM, Karlsen B, Rokne B. Diabetes-related emotional distress in adults: reliability and validity of the Norwegian versions of the Problem Areas in Diabetes Scale (PAID) and the Diabetes Distress Scale (DDS). Int J Nurs Stud. 2012;49(2):174-82.

Validert på kva for ei pasientgruppe:

Lisens og rettar: PAID © 2000 Joslin Diabetes Center. PAID kan nyttas utan betaling av lisensavgift for bruk innan klinisk praksis, akademia og forsking som ikkje er finansiert eller utført av farmasøytisk industri. Skriftleg løyve før kvar bruk er krevd.

For forsking finansiert eller utført av farmasøytisk industri eller anna kommersiell eining vert det krevd både løyve og lisensavgift for bruk, i tillegg til signering av ein avtale/kontrakt.

Før bruk ta kontakt med: Division of Global Education and Care Advisory, Joslin Diabetes Center, Borston, USA; e-post: Licenses@joslin.harvard.edu.

Merknader: Instrumentet finnes også i en kort versjon med 5 spørsmål (PAID-5, mindre enn 5 min)

 • Vislapuu M, Broström A, Igland J, Vorderstrasse A, Iversen MM. Psychometric properties of the Norwegian version of the short form of The Problem Areas in Diabetes scale (PAID-5): a validation study. BMJ Open. 2019 Feb 21;9(2):e022903 (Full text article)

Informasjon om instrumentet:

Aldersgruppe: Voksne (22-49 år i studien der instrumentet blei utvikla)

Antall spørsmål: 20

Domener: Unidimensjonal (kvart spørsmål representerar eit unikt problemområde for diabetes-spesifikk emosjonell otte (distress).

Skåringssystem:

 • 5-punkts Likert-skala (0 = ikkje eit problem til 4= eit alvorleg problem)
 • Global skår frå 0-100
 • Ingen vekting
 • Jo høgare skår, jo høgare diabetes-relatert otte

MID (minimally important difference):  -

Recall periode: For tida

Estimert tid for utfylling: 5 min

Tilgjengelig på digitale plattformer: Ikkje oppgitt.

Audit of Diabetes Dependent QoL 18 (ADDQoL-18)

Målsetjing: Å få eit mål på individet sin oppleving av korleis diabetes påvirkar deira livskvalitet.

Forfattar: Bradley C og Speight J

Originalspråk: Engelsk (UK)

Valideringsartiklar (original):

 • Bradley C, Speight J. Patient perceptions of diabetes and diabetes therapy: assessing quality of life. Diabetes Metab Res Rev. 2002 Sep-Oct;18 Suppl 3:S64-9. Review (PubMed abstract)
 • Bradley, C., Todd, C., Gorton, T., Symonds, E., Martin, A., & Plowright, R. (1999). The development of an individualized questionnaire measure of perceived impact of diabetes on quality of life: The ADDQoL. Quality of Life Research, 8(1–2), 79–91.
 • Sundaram M, Kavookjian J, Patrick JH, Miller LA, Madhavan SS, Scott VG. Quality of life, health status and clinical outcomes in Type 2 diabetes patients. Qual Life Res. 2007 Mar;16(2):165-77 (PubMed abstract)

Tilgjengeleg på norsk: Ja

Validert på norsk: Iversen MM, Espehaug B, Rokne B, Haugstvedt A, Graue M. Psychometric properties of the norwegian version of the audit of diabetes-dependent quality of life. Quality of Life Research. 2013;22(10):2809–2812.

Validert på kva for ei pasientgruppe: Pasientar med diabetes 1 og 2

Lisens og rettar: © Professor C Bradley

Heimeside for instrumentet: -

Informasjon om instrumentet:

Aldersgruppe: Voksne

Antall spørsmål: 18

Domener: 8

Skåringssystem:

 • Global skår fra -9 til +9
 • «Nåværende globale livskvalitet» (-3 til +3) og «diabetes sin påvirkning på livskvaliteten» (-3 til +3)
 • Vekting
 • Jo lågare skår, jo dårlegare livskvalitet

Recall periode: -

Estimert tid for utfylling: -

Tilgjengelig på digitale plattformer: -

Diabetes Empowerment Scale (DES)

Målsetjing: Å vurdere diabetes-relatert opplevd psykososial mestringsevne (self-efficacy)

Forfattar: Anderson RM; Funnell MM; Fitzgerald JT; Marrero DG

Originalspråk: Engelsk (USA)

Valideringsartiklar (original): Anderson RM, Funnell MM, Fitzgerald JT, Marrero DG. The Diabetes Empowerment Scale: a measure of psychosocial self-efficacy. Diabetes Care 2000; 23:739-43

Tilgjengeleg på norsk: -

Validert på norsk: -

Validert på kva for ei pasientgruppe: -

Lisens og rettar:

 • ©The University of Michigan. Kontaktinformasjon for forfattere: Pam Campbell, Michigan Center for Diabetes Translational Research, University of Michigan Medical School, Michigan, USA (telefon: 734-763-5730 eller e-post: pamcamp@med.umich.edu)
 • DES kan brukes uten lisens for studenter, leger, innen klinisk praksis, og forsking som ikke er finansiert. Ta kontakt med: Susan D. Sjostrom, Joslin Diabetes Center, Boston, USA (telefon: 617-309-5815 eller e-post: susan.sjostrom@joslin.harvard.edu).
 • For norsk oversettelse, ta kontakt med MAPI Research Trust PROVIDE™, Lyon, Frankrike (telefon: +33 (0)4 72 13 66 66

Heimeside for instrumentet: https://medicine.umich.edu/dept/diabetes/affiliated-centers/michigan-diabetes-research-center/resources/tools-health-professionals/survey-instruments

Merknader: Instrumentet er og tilgjengeleg i ein kortversjon med 8 spørsmål som Diabetes Environment Scale (DES-SF). Dette instrumentet er omtalt under.

Informasjon om instrumentet:

Aldersgruppe: Voksne og ungdom (12+)

Antall spørsmål: 28

Domener: Håndtering av psykososiale problemer (9 spørsmål), vurdering av misnøye og beredskap (readiness) (9 spørsmål), og fastsette og oppnå mål (10 spørsmål)

Skåringssystem:

 • Dikotom: Ja/Nei
 • 5-punkts Likert-skala (1 = sterkt ueinig til 5 = svært einig)
 • Både global skåring og skåring innanfor kvart domene
 • Ingen vekting
 • Jo høgare skår, jo betre livskvalitet
 • Manual for skåring er tilgjengelig på heimesida for DES (sjå over)

MID (minimally important difference):  -

Recall periode: Ingen

Estimert tid for utfylling: Ikkje oppgjeve

Tilgjengelig på digitale plattformer: Ikke oppgjeve


Diabetes Empowerment Scale Short Form (DES-SF)

Målsetjing: Å vurdera diabetes-relatert opplevd psykososial mestringsevne (self-efficacy)

Forfattar: Anderson RM; Funnell MM; Fitzgerald JT; Marrero DG

Originalspråk: Engelsk (USA)

Valideringsartiklar (original): Anderson RM, Fitzgerald JT, Gruppen LD, Funnell MM, Oh MS: The diabetes empowerment scale-short form (DES-SF). Diabetes Care, 2003;26:1641-1643.

Tilgjengeleg på norsk: -

Validert på norsk: -

Validert på kva for ei pasientgruppe: -

Lisens og rettar:

 • ©The University of Michigan. Kontaktinformasjon for forfattere: Pam Campbell, Michigan Center for Diabetes Translational Research, University of Michigan Medical School, Michigan, USA (telefon: 734-763-5730 eller e-post: pamcamp@med.umich.edu)
 • DES kan brukes uten lisens for studenter, leger, innen klinisk praksis, og forsking som ikke er finansiert. Ta kontakt med: Susan D. Sjostrom, Joslin Diabetes Center, Boston, USA (telefon: 617-309-5815 eller e-post: susan.sjostrom@joslin.harvard.edu).
 • For norsk oversettelse, ta kontakt med MAPI Research Trust PROVIDE™, Lyon, Frankrike (telefon: +33 (0)4 72 13 66 66

Heimeside for instrumentet: https://medicine.umich.edu/dept/diabetes/affiliated-centers/michigan-diabetes-research-center/resources/tools-health-professionals/survey-instruments

Merknader: Instrumentet er og tilgjengeleg i ein lengre versjon med 28 spørsmål som Diabetes Environment Scale (DES).

Informasjon om instrumentet:

Aldersgruppe: Voksne og ungdom (12+)

Antall spørsmål: 8

Domener: -

Skåringssystem: Sjå instrumentets heimeside for informasjon (gitt over).

MID (minimally important difference):  -

Recall periode: Ikkje aktuelt

Estimert tid for utfylling: Ikkje oppgjeve

Tilgjengelig på digitale plattformer: Ikkje oppgjeve

Diabetes Knowledge Test (DKT)

Målsetjing: Å oppnå ei generell vurdering av diabetikerens kunnskap om diabetes og evne til egenomsorg

Forfattar: Fitzgerald JT, Nwankwo R, Stansfield RB, Piatt GA, Funnell MM og Anderson RM

Originalspråk: Engelsk (USA)

Valideringsartiklar (original):

 • Fitzgerald JT, Funnell MM, Anderson RM, Nwankwo R, Stansfield RB, Piatt GA. Validation of the Revised Brief Diabetes Knowledge Test (DKT2). The Diabetes Educator. 2016;42(2):178-187
 • Fitzgerald JT, Funnell MM, Hess GE, Barr PA, Anderson RM, Hiss RG, Davis WK. The reliability and validity of a brief diabetes knowledge test. Diabetes Care1998; 21: 706-10 

Tilgjengeleg på norsk: Ja

Validert på norsk: -

Validert på kva for ei pasientgruppe: -

Lisens og rettar: University of Michigan, 2015. Fri bruk for studenter, leger, klinisk praksis og ikkje-finansiert forsking. Kontakt MAPI Research Trust PROVIDE™ før bruk og for norsk oversettelse (MAPI Research Trust PROVIDE™, Lyon, Frankrike, telefon +33 (0)4 72 13 66 66)

Heimeside for instrumentet: Survey Instruments | Diabetes Institute | Michigan Medicine | University of Michigan (umich.edu)

Merknader: Ta kontakt med Fagsenteret for å få kopi av DKT i engelsk versjon.

Informasjon om instrumentet:

Aldersgruppe: Voksne (18+)

Antall spørsmål: 23

Domener: Generell kunnskap om diabetes (14 spørsmål) og bruk av insulin (9 spørsmål)

Skåringssystem:

 • Fleirvalg
 • Global skår 0 - 100
 • Ingen vekting
 • Jo høgare skår, jo høgare livskvalitet

MID (minimally important difference):  -

Recall periode: Ikkje aktuelt

Estimert tid for utfylling: 15 min

Tilgjengelig på digitale plattformer: -

Patient assessment of upper gastrointestinal symptom severity index (PAGI-SYM)

Målsetjing: Å måla alvorligheitsgrad av symptom hjå pasientar med øvre gastrointestinale sjukdommar som gastroøsofageal reflukssjukdom (GERD), dyspepsi og gastroparese.

Forfattar: Rentz, Anne M

Originalspråk: Engelsk (USA)

Valideringsartiklar (original):

 • Rentz AM, Kahrilas P, Stanghellini V, Tack J, Talley NJ, de la Loge C, Trudeau E, Dubois D, Revicki DA. Development and psychometric evaluation of the patient assessment of upper gastrointestinal symptom severity index (PAGI-SYM) in patients with upper gastrointestinal disorders. Qual Life Res. 2004 Dec;13(10):1737-49 (PubMed Abstract)
 • Revicki DA, Rentz AM, Tack J, Stanghellini V, Talley NJ, Kahrilas P, De La Loge C, Trudeau E, Dubois D. Responsiveness and interpretation of a symptom severity index specific to upper gastrointestinal disorders. Clin Gastroenterol Hepatol. 2004 Sep;2(9):769-77 (PubMed Abstract)
 • Wyrwich KW, Mody R, Larsen LM, Lee M, Harnam N, Revicki DA. Validation of the PAGI-SYM and PAGI-QOL among healing and maintenance of erosive esophagitis clinical trial participants. Qual Life Res. 2010 May;19(4):551-64 (PubMed Abstract)

Tilgjengeleg på norsk: Ja

Validert på norsk:

 • Teigland T, Iversen MM, Sangnes DA, Dimcevski G, Søfteland E. A longitudinal study on patients with diabetes and symptoms of gastroparesis - associations with impaired quality of life and increased depressive and anxiety symptoms. J Diabetes Complications. 2018;32(1):89-94.

Validert på kva for ei pasientgruppe: Pasientar med diabetes og symptom fra mage-tarm

Lisens og rettar: Janssen Global Services, LCC (USA). Bruk av instrumentet er gratis for studentar, legar, klinisk praksis og ikkje-finansiert forskning. Det må innhentas skriftleg løyve før instrumentet kan takast i bruk. Ta kontakt med Mapi Trust for avtale om bruk. Kontatinformasjon: Mapi Research Trust, PROVIDE™, 27 rue de la Villette, 69003 Lyon, France. Telefon: +33 (0)4 72 13 66 66. E-post: eprovidetechnicalsupport@mapi-trust.org

Heimeside for instrumentet: Instrumentet kan lastes ned i engelsk versjon på følgende nettside: PAGI-SYM20_AU2.1_Standard_eng-USori_review copy.pdf

Merknader: PAGI-SYM er utvikla parallelt med, og er komplementær til, PAGI-QOL

Informasjon om instrumentet:

Aldersgruppe: Voksne (18+)

Antall spørsmål: 20

Domener: Halsbrann/sure oppstøt (7 spørsmål), post-prandial metthet/tidlig metthet (4 spørsmål), kvalme/oppkast (3 spørsmål), oppblåsthet (2 spørsmål), smerte i øvre mageregion (2 spørsmål), og smerte i nedre mageregion (2 spørsmål)   

Skåringssystem:

 • 6-punkts Likert-skala: 6-punkts Likert-skala: 0 = Ingen til 5 = “Veldig alvorlig» 
 • Ingen vekting
 • Global skår som går frå 0 til 5 og skår innanfor kvart domene som går frå 0 til 5
 • Jo høgare skår, jo meir alvorlege symptom

MID (minimally important difference):  

 • pasientar med dyspepsi: -0,30 – 0,70 poeng for tidlig metthet, oppblåsthet og smerte i øvre del av mage
 • pasientar med GERD: -0,30 – 0,55 poeng for halsbrann/sure oppstøt

Recall periode: Siste to veker

Estimert tid for utfylling: 5-10 min

Tilgjengelig på digitale plattformer: Ja. Både for papir og digitalt. Ein eigen lisensavtale må inngås for digital versjon av instrumentet og det tilkjem ein avgift for alle brukarar. 

Patient assessment of upper gastrointestinal disorders-quality of life (PAGI-QOL)

Målsetjing: Å måla livskvalitet og symptom spesifikke til pasientar med øvre gastrointestinalse sjukdommar som gastroøsofageal reflukssjukdom (GERD), dyspepsi og gastroparese.

Forfattar: Janssen Global Services, LLC (USA); Mapi

Originalspråk: Engelsk (USA)

Valideringsartikkel (original):

De la Loge C, Trudeau E, Marquis P, Kahrilas P, Stanghellini V, Talley NJ, Tack J, Revicki DA, Rentz AM, Dubois D. Cross-cultural development and validation of a patient self-administered questionnaire to assess quality of life in upper gastrointestinal disorders: the PAGI-QOL. Qual Life Res. 2004 Dec;13(10):1751-62 (PubMed Abstract)

De La Loge C, Trudeau E, Marquis P, Revicki DA, Rentz AM, Stanghellini V, Talley NJ, Kahrilas P, Tack J, Dubois D. Responsiveness and interpretation of a quality of life questionnaire specific to upper gastrointestinal disorders. Clin Gastroenterol Hepatol. 2004 Sep;2(9):778-86 (PubMed Abstract)

Tilgjengeleg på norsk: Ja

Validert på norsk: -

Validert på kva for ei pasientgruppe: -

Lisens og rettar:  Bruk av instrumentet er gratis for studentar, legar, klinisk praksis og ikkje-finansiert forskning. Ta kontakt med Mapi Trust for avtale om bruk.

Lisens og rettar: Janssen Global Services, LCC (USA). PAGI-QOL © 2004 Mapi Research Trust. Bruk av instrumentet er gratis for studentar, legar, klinisk praksis og ikkje-finansiert forskning. Det må innhentas skriftleg løyve før instrumentet kan takast i bruk. Ta kontakt med Mapi Trust for avtale om bruk.

Kontaktinformasjon: Mapi Research Trust, PROVIDE™, 27 rue de la Villette, 69003 Lyon, France. Telefon: +33 (0)4 72 13 66 66. E-post: eprovidetechnicalsupport@mapi-trust.org

Heimeside for instrumentet: Instrumentet kan lastas ned i engelsk versjon på følgjande nettside: PAGI_QOL_AU2.1_standard_eng-USori_Review Copy.pdf

Merknader: PAGI-QoL er utvikla parallelt med, og er komplementær til, PAGI-SYM

Informasjon om instrumentet:

Aldersgruppe: Voksne (18-86 år)

Antall spørsmål: 30

Domener: Daglege aktivitetar/gjeremål (10 spørsmål), klede (2 spørsmål), kosthold og matvanar (7 spørsmål), relasjonar (3 spørsmål), mentalt velvære og otte (8 spørsmål)

Skåringssystem:

 • 6-punkts Likert-skala: 0 = Aldri til 5 = “Heile tida” 
 • Ingen vekting
 • Jo høgare skår, jo høgare livskvalitet

Recall periode: Siste to veker

Estimert tid for utfylling: 10-15 min

Tilgjengelig på digitale plattformer: Ingen informasjon på eProvide si nettside.

Instrumenta som er gitt under er utvikla og validert for voksne personar. Oversikta vil etter kvart innehalde instrument utvikla særskilt for barn og ungdom. Du kan finne ein oversikt over måleeigenskapar ved norske versjonar av testar og kartleggingsverktøy på heimesida til tidskriftet PsykTestBarn.

Sjå og Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP) sine heimesider for ein oversikt over andre kartleggingsverktøy som er aktuelle for psykisk helse.

General Anxiety Disorder-7 (GAD-7)

Målsetjing: Å identifisera mogelege tilfeller av generalisert angstlidelse (GAD) og vurdera symptomgrad i GAD. GAD-7 måler sentrale symptom på angst. Spørjeskjemaet vert nytta  både i klinisk praksis og i forsking.

Forfattar: Spitzer RL, Kroenke K, Williams Janet BW og Löwe B

Originalspråk: Engelsk (USA)

Valideringsartikkel (original):

Spitzer RL, Kroenke K, Williams JBW, Lowe B. A brief measure for assessing generalized anxiety disorder - The GAD-7. Archives of Internal Medicine. 2006;166:1092-1097 

Tilgjengeleg på norsk: Ja. Se https://www.phqscreeners.com/select-screener for tilgjengelige oversettelser.

Validert på norsk: Johnson SU, Ulvenes PG, Øktedalen T, Hoffart A. Psychometric properties of the general anxiety disorder 7-item (GAD-7) scale in a heterogeneous psychiatric sample. Front Psychol. 2019;10:1713.

Validert på kva for ei pasientgruppe: Ei heterogen gruppe av pasientar med psykiatrisk sykdom

Lisens og rettar: Instrumentet er lisensfritt og fritt til bruk (in public domain).

Heimeside for instrumentet: https://www.phqscreeners.com/select-screener og https://www.pfizerpcoa.com

Merknader:

Informasjon om instrumentet:

Aldersgruppe: Voksne (18+)

Antall spørsmål: 7 + ett spørsmål om hvorvidt problemene som nevnes i spørreskjema har påvirket hverdagen

Domener: Unidimensjonal

Skåringssystem:

 • 4-punkts Likert-skala: 0 = Ikke i det hele tatt, 1 = Noen dager, 2 = Mer enn halvparten av dagene, 3 = Nesten hver dag
 • Ingen vekting
 • Global skår 0-21. Jo høyere skår, jo høyere grad av symptomer på angst.
 • Spitzer et al. (2006) har anbefalt følgende grenseverdier for GAD-7:
  • 5–9 = Mild angst
  • 10–14 = Moderat angst
  • 15–21 = Alvorlig angst

Recall periode: Siste to uker

Estimert tid for utfylling: 5 minutter

Tilgjengelig på digitale plattformer: Ja, med godkjenning fra rettighetshaver. Ein avgift kan krevjast.

Patient Health Questionnaire–9 (PHQ-9)

Målsetjing: Et skreening-skjema som vert nytta til å bestemme alvorlighetsgrad av depresjon ved å få eit mål på sentrale symptom på depresjon. Spørjeskjemaet vert nytta både i klinisk praksis og i forsking.

Forfattar: Kroenke K, Spitzer RL og Williams JB. For kontakt med RL Spitzer, Columbia University, USA: rls8@columbia.edu

Originalspråk: Engelsk (USA)

Valideringsartikkel (original):

Tilgjengeleg på norsk: Ja. Ulike oversettelser av PHQ 9 er fritt tilgjengelig på www.phqscreeners.com

Validert på norsk (pasientgruppe):

 • Burdzovic Andreas J, Brunborg GS. Depressive symptomatology among Norwegian adolescent boys and girls: the patient health Questionnaire-9 (PHQ-9) psychometric properties and correlates. Front Psychol. 2017;8:887
 • Wisting L, Johnson SU, Bulik CM, Andreassen OA, Rø Ø, Bang L. Psychometric properties of the Norwegian version of the Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) in a large female sample of adults with and without eating disorders. BMC Psychiatry. 2021 Jan 5;21(1):6

Validert på kva for ei pasientgruppe: Ungdom og voksne (Burdzovic et al. 2017) og voksne kvinner med og uten spiseforstyrrelser (Wisting et al. 2021)

Lisens og rettar: Instrumentet er lisensfritt og fritt til bruk (in public domain). Rettighetene tilhører Pfizer Inc. © 1999.

Heimeside for instrumentet: https://www.phqscreeners.com/select-screener og https://www.pfizerpcoa.com

Merknader: Patient Health Questionnaire (PHQ) finnes også som kortversjonene PHQ-4 (2 første spørsmål fra PHQ-9 og 2 første spørsmål fra GAD-7) og PHQ-2 (2 første spørsmål fra PHQ-9).

Informasjon om instrumentet:

Aldersgruppe: Voksne (18+)

Antall spørsmål: 9 + ett spørsmål om hvorvidt problemene som nevnes i spørreskjema har påvirket hverdagen

Domener: Unidimensjonal

Skåringssystem:

 • 4-punkts Likert-skala: 0 = Ikke i det hele tatt, 1 = Noen dager, 2 = Mer enn halvparten av dagene, 3 = Nesten hver dag
 • Ingen vekting
 • Global skår 0-21. Jo høyere skår, jo høyere grad av depresjonssymptomer

Higher score = More severe depressive symptoms

 • Kroenke et al. (2001) har anbefalt følgende grenseverdier for PHQ-9:
  • 5–9 = Milde symptomer på depresjon
  • 10–14 = Moderate symptomer på depresjon
  • 15–19 = Ganske alvorlige symptomer på depresjon
  • 20–27 = Alvorlige symptomer på depresjon

Recall periode: Siste to uker

Estimert tid for utfylling: Mer enn ett minutt

Tilgjengelig på digitale plattformer: Ingen informasjon. Ta kontakt på instrumentets hjemmeside.

WHO Disability Assessment Schedule 2.0 (WHODAS 2.0)

Målsetjing: Eit generisk verktøy som gir eit generelt mål på helse og funksjonshemming

Forfattar: World Health Organization (WHO)

Originalspråk: Engelsk (UK)

Valideringsartikkel (original):

Tilgjengeleg på norsk: Ja. For tilgang på norsk skjema, sjå: https://rop.no/kartleggingsverktoey/whodas-2.0/

Validert på norsk (valideringsartikkel): Moen VP, Drageset J, Eide GE, Klokkerud M, Gjesdal S. Validation of World Health Organization Assessment Schedule 2.0 in specialized somatic rehabilitation services in Norway. Qual Life Res. 2017;26(2):505-514.

Validert på kva for ei pasientgruppe: Pasientar med somatisk sjukdom som var under rehabilitering (WHODAS 2.0, 36 spørsmål)

Lisens og rettar: Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP) har sidan 17.04.19 hatt rettigheitar til å distribuera norske oversettjingar av WHODAS 2.0 12- og 36-spørsmålsversjonane. Verdens helseorganisasjon (WHO) eig verktøyet. For meir informasjon, sjå: https://rop.no/kartleggingsverktoey/whodas-2.0/

Merknader: WHODAS 2.0 finst både som 12 og 36 spørsmål

Informasjon om instrumentet:

Aldersgruppe: Voksne (18+)

Antall spørsmål: 12 (WHODAS-12) eller 36 (WHODAS-36)

Domener: kognisjon, mobilitet, eigenomsorg, sosial fungering, aktivitet i dagleglivet, og sosial deltaking

Skåringssystem:

 • 5-punkts Likert-skala. 0 = Ingen, 1 = Ein del, 3 = Store, 4 = Svært store/klarte ikkje
 • Jo høgare skår, jo høgare grad av funksjonshemming

Skåringsmanual: Meir informasjon om psykometriske eigenskapar, populasjonsnormer og korleis skjemaa skal skårast (enkel og utvida) finst i manual: https://rop.no/globalassets/verktoy/whodas-2.0-manual.pdf

Recall periode: Siste 4 veker

Estimert tid for utfylling: 5 min (12 spørsmål) og 20 min (36 spørsmål)

Tilgjengelig på digitale plattformer: Ingen informasjon, ta kontakt med ROP

Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS)

Målsetjing: HADS vert nytta til screening av alvorligheitsgrad av symptom på angst og depresjon.

Forfattar: Snaith RP og Zigmond AS

Originalspråk: Engelsk (UK)

Valideringsartikler (original):

 • Zigmond AS, Snaith RP. The Hospital Anxiety and Depression Scale. Acta Psychiatr Scand 1983;67:361-370.
 • Herrmann C. International experiences with the Hospital Anxiety and Depression Scale - a review of validation data and clinical results. Journal of Psychosomatic Research 1997;42(1):17-41
 • White D, Leach C, Sims R, Atkinson M, Cottrell D. Validation of the Hospital Anxiety and Depression Scale for use with adolescents. Br J Psychiatry. 1999 Nov;175:452-4
 • Snaith RP. The Hospital Anxiety And Depression Scale. Health and Quality of Life Outcomes. 2003 Aug, 1:29.

Tilgjengeleg på norsk: Ja

Validert på norsk (valideringsartikkel):

 • Hammerlid E, Bjordal K, Ahlner-Elmqvist M, Jannert M, Kaasa S, Sullivan M, Westin T. Prospective, longitudinal quality-of-life study of patients with head and neck cancer: a feasibility study including the EORTC QLQ-C30. Otolaryngol Head Neck Surg. 1997 Jun;116(6 Pt 1):666-73.
 • Bjelland I, Dahl AA, Haug TT, Neckelmann D. The validity of the Hospital Anxiety and Depression Scale. An updated literature review. J Psychosom Res. 2002;52(2):69-77.
 • Mykletun A, Stordal E, Dahl AA. Hospital Anxiety and Depression (HAD) scale: Factor structure, item analyses and internal consistency in a large population. British Journal of Psychiatry 2001;179(6):540-544.

Validert på kva for ei pasientgruppe: HADS er validert for ei rekke pasientgrupper.

Lisens og rettar: HADS copyright © R.P. Snaith and A.S. Zigmond, 1983, 1992, 1994. HADS er lisensiert. Før bruk av HADS og utforming av skjema på både papir og i elektronisk versjon må MAPI Research Trust kontaktas.

Merknader: For ein vurdering av de psykometriske måleegenskapene til HADS, sjå Folkehelseinstituttets rapport fra 2016.

Informasjon om instrumentet:

Aldersgruppe: Voksne (16-65 år)

Antall spørsmål: 14

Domener: Angst (7 spørsmål), depresjon (7 spørsmål)

Skåringssystem:

 • 4-point Likert-skala
 • Ingen vekting
 • Jo lågare skår, jo høgare livskvalitet

Skåringsmanual:

Recall periode: Siste uke

Estimert tid for utfylling: 2-5 minutter

Tilgjengelig på digitale plattformer: Ja. Det må innhentes egen tillatelse og lisens for dette.

Frykt for covid-19

Som følgje av korona-pandemien har mennesker over heile verda hatt ei kjensle av uro og redsle for å bli smitta av viruset og for å utvikla sjukdommen covid-19. Ei forskingsgruppe i Iran leda av professor Amir H. Pakpour har utvikla eit instrument som har som føremål å få eit mål på denne frykta. Skjemaet har 7 spørsmål, er rapportert å ha gode psykometriske eigenskapar, og er validert for å måle frykt i den generelle befolkning. 

I samråd med skjemautvikler Pakpour har Fagsenter for pasientrapporterte data omsett skjemaet til norsk og validert det for psykometriske eigenskapar i ein norsk generell befolkning. Valideringsprosjektet er eit samarbeid mellom Fagsenter for pasientrapporterte data og BiE Team (Bergen i Endring), Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen.

Fagsenter har fått ansvar for å koordinera den norske versjonen. Skjemaet er til fri bruk. Om ditt register er interessert i å bruke «Frykt for covid-19», eller har behov for meir informasjon, ta kontakt med oss på: promsenter@helse-bergen.no.