Teknologiforum (FMK)

Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre - Nasjonal IKT har som formål å støtte opp om strategi- og handlingsplan for kvalitetsregisterområdet og sette denne i sammenheng med felles IKT-strategi for helseregionene.

Forumet er en teknisk faggruppe som skal ha et IKT-faglig koordinerende og rådgivende ansvar for videreutvikling av felles teknologiske løsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Forumet forvalter til dette formålet øremerkede midler som stilles til rådighet fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Midlene forvaltes i henhold til målsettinger i strategi og handlingsplan for kvalitetsregisterområdet. En hovedmålsetting er å forenkle innregistreringen til kvalitetsregistrene for brukerne. I den forbindelse planlegges det et prosjekt som skal prøve ut mulighetene for å samordne datamodeller i elektronisk pasientjournal og et kvalitetsregister. På den måten kan data registreres én gang i elektronisk pasientjournal, for deretter å overføres automatisk til kvalitetsregisteret.

I tillegg til å behandle søknader og tildele midler, har forumet en koordinerende funksjon gjennom å behandle saker av teknologisk karakter som er av felles interesse for servicemiljø, leverandører av de godkjente tekniske løsningene, Norsk Helsenett og andre aktuelle interessenter. Forumet kan også involvere andre fagforum i Nasjonal IKT, som for eksempel Fagforum for arkitektur.

Satsningsområder 2017

Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK) har i 2017 tildelt midler til blant annet følgende formål:
  • Videreutvikling av felles løsning for pasientrapporterte data til bruk på helsenorge.no.
  • Videreutvikling av felles resultattjeneste for analyse og presentasjon av sensitive data.
  • Etablering av felles autentiserings-/autorisasjonstjeneste integrert med HelseId.

Forumet har i 2017 arbeidet med å finne en tilnærming til automatisert datafangst fra pasientjournal, for å redusere dobbeltregistrering og dermed også forenkle innrapporteringen. Dette arbeidet videreføres i en konseptfase som inngår i prosjektporteføljen for Nasjonal IKT i 2018. Forumet har etablert dialog med Helsedataprogrammet (Direktoratet for e-helse) om automatisert datafangst fra pasientjournal, og deltar i arbeidet med utprøving av dette i to registre.

Møtedokumenter

2019

7. februar  - saksunderlag
Vedlegg - referat fra møte 15.11.2018
Vedlegg - årsrapport 2018

 
2018

22.juni - saksunderlag (inneholder også referat fra møte 28.mai)

23.august - saksunderlag

15.november - saksunderlag (inneholder også referat fra møte 23.august)