Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre

Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre har som formål å støtte opp om strategi- og handlingsplan for kvalitetsregisterområdet og sette denne i sammenheng med felles IKT-strategi for helseregionene.

Forumet er en teknisk faggruppe som skal ha et IKT-faglig koordinerende og rådgivende ansvar for videreutvikling av felles teknologiske løsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Forumet forvalter til dette formålet øremerkede midler som stilles til rådighet fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Midlene forvaltes i henhold til målsettinger i strategi og handlingsplan for kvalitetsregisterområdet. En hovedmålsetting er å forenkle innregistreringen til kvalitetsregistrene for brukerne. I den forbindelse planlegges det et prosjekt som skal prøve ut mulighetene for å samordne datamodeller i elektronisk pasientjournal og et kvalitetsregister. På den måten kan data registreres én gang i elektronisk pasientjournal, for deretter å overføres automatisk til kvalitetsregisteret.

I tillegg til å behandle søknader og tildele midler, har forumet en koordinerende funksjon gjennom å behandle saker av teknologisk karakter som er av felles interesse for servicemiljø, leverandører av de godkjente tekniske løsningene, Norsk Helsenett og andre aktuelle interessenter. 

Søknad om støtte til etablering av teknisk løsning