Utlysning av midler til kvalitetsforbedringsprosjekter. Søknadsfrist er 01.09.2021

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre lyser ut midler til kvalitetsforbedringsprosjekter ved bruk av data fra medisinske kvalitetsregistre.

Hovedformålet med å opprette medisinske kvalitetsregistre er at kvalitetsregisterdata skal benyttes til kvalitetsforbedringsarbeid. For å stimulere til slikt arbeid og utvikling av kompetanse på kvalitetsforbedring er det av felles infrastrukturmidler satt av øremerkede midler til pasientrettede kvalitetsforbedringsprosjekter. Les mer om kvalitetsforbedring.

I tillegg til økonomisk bistand vil servicemiljøet også gi veiledning i planlegging, gjennomføring og oppfølging av slike prosjekter. Miljøer som ønsker å sette i gang et kvalitetsforbedringsprosjekt oppfordres til å ta kontakt med servicemiljøet for hjelp til å identifisere potensielt gode prosjekter, veiledning knyttet til utfylling av prosjektskisse/søknad om midler og generelle tips og råd før oppstart. Nasjonalt servicemiljø vil følge opp prosjektet, blant annet ved å være tilstede på prosjektseminarer.

Bistand til kliniske kvalitetsforbedringsprosjekter

Servicemiljøet oppfordrer nasjonale medisinske kvalitetsregistre, Helseforetak, sykehus, og avdelinger som vil benytte data fra nasjonale kvalitetsregistre i pasientrettet kvalitetsforbedringsarbeid, til å søke om finansiering til gjennomføring av kvalitetsforbedringsprosjekter.

Søknaden skrives i form av mal for prosjektbeskrivelse. Det kan tildeles midler til prosjekter av ulik størrelse og omfang.

Søknaden sendes til postmottak@helse-nord.no og merkes med saksnr. 2021/625. Søknadsfrist er 01.09.2021.

Hvem kan søke midler

  • Nasjonale medisinske kvalitetsregistre
  • Regionale helseforetak, helseforetak, sykehus og kliniske miljø som ønsker å benytte data fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre til pasientrettet kvalitetsforbedringsarbeid

Kriterier til prosjektet

  • Kvalitetsforbedringsprosjektet skal benytte resultater fra et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister, der det er påvist uønsket variasjon eller suboptimalt resultat
  • Variabler/indikatorer som brukes som utgangspunkt for forbedringsarbeidet skal derfor være eksisterende variabler i kvalitetsregisteret
  • Prosjektmidlene skal ikke benyttes til ordinær register- eller sykehusdrift, kun til planlegging og gjennomføring av kvalitetsforbedringsprosjektet 
  • Prosjektmidlene skal heller ikke benyttes til å finansiere tiltak internt på deltakende sykehusavdelinger som ellers skal kunne regnes som del av ordinær sykehusdrift 
  • Det anbefales at prosjektperioden varer 1 år, maksimalt 1,5 år. Dette skal gjenspeiles i milepælsplanen
  • Prosjektets gjennomføring og resultater skal kunne benyttes av servicemiljøet til generell metodeutvikling og kunnskapsoverføring. Det stilles derfor spesifikke krav til levering av sluttrapport og innhold (se avtale for finansiering) 

Det oppfordres til at kvalitetsforbedringsprosjektet følger forbedringsmetodikk, for eksempel «Gjennombruddsmetoden»   

Rammer for kostnader i prosjektbudsjett

Rammer for kostnader beskrives i veileder for utfylling av prosjektbeskrivelse.

Søknadsbehandling

En faggruppe bestående av representanter fra servicemiljøet i de fire regionene og SKDE vil bistå prosjektledere i søknadsprosessen, samt gi Interregional arbeidsgruppe en anbefaling for innstillinger. Det Interregionale fagdirektørmøtet gjør endelig beslutning om tildeling rundt årsskiftet 2021/2022.