Datakvalitet

God datakvalitet er en forutsetning for at et kvalitetsregister skal kunne gi pålitelig kunnskap om behandlingen som tilbys i helsetjenesten og bidra til kvalitetsforbedring.

  • Data bør være komplette, gyldige og relevante

For at et kvalitetsregister skal kunne brukes til kvalitetsforbedring og forskning, samt ha tilstrekkelig troverdighet i de kliniske miljøene, må datakvaliteten være høy.

Servicemiljøene i hver helseregion har kompetanse på å veilede registermiljøer i arbeid med å forbedre datakvalitet.

For å bidra til høy datakvalitet er det satt av søkbare midler til prosjekter som har som mål å bedre datakvalitet. Servicemiljøet oppfordrer nasjonale medisinske kvalitetsregistre til å søke midler til prosjekter med mål om å øke datakvaliteten i registeret.

Les mer og søk her

Veiledning for valideringsundersøkelser

Ekspertgruppen for medisinske kvalitetsregistre vurderer årlig registrenes beskrivelse av hvordan de dokumenterer registrenes datakvalitet. Flere registre har uttrykt usikkerhet angående omfang av valideringsundersøkelser. For eksempel hvor mange sykehus bør inkluderes, hvor mange hendelser  og hvor mange variabler som bør gjennomgås. Som følge av dette er det utviklet en veileder med anbefalinger for valideringsundersøkelser.

Last ned “Veileder valideringsundersøkelser”

Håndbok om datakvalitet

Det er utarbeidet en håndbok om datakvalitet. Håndboken tar opp og går gjennom alle kvalitetsdimensjoner og gir utdypende informasjon. Den inneholder også en rekke lenker til praktiske eksempler på ulike typer datakvalitetsundersøkelser.

Last ned «En liten håndbok om datakvalitet»

Datakvalitetsdimensjoner

previous
Relevans
I hvilken grad registeret oppfyller nåværende og fremtidige behov hos brukere av data.
Korrekthet
I hvilken grad registeret reflekterer virkeligheten det skal måle.
Kompletthet
I hvilken grad alle data som burde vært registrert er registrert.
Reliabilitet
i hvilken grad innholdet i registeret er reproduserbart.
Aktualitet
Tid fra hendelsen inntraff til informasjonen er tilgjengelig for brukere av data.
Sammenlignbarhet
I hvilken grad data er sammenlignbare på tvers av tid, geografi og ulike datakilder.
next