Datakvalitet

God datakvalitet er en forutsetning for at et kvalitetsregister skal kunne gi pålitelig kunnskap om behandlingen som tilbys i helsetjenesten og bidra til kvalitetsforbedring.

  • Data bør være komplette, gyldige og relevante

For at et kvalitetsregister skal kunne brukes til kvalitetsforbedring og forskning, samt ha tilstrekkelig troverdighet i de kliniske miljøene, må datakvaliteten være høy.

Servicemiljøene i hver helseregion har kompetanse på å veilede registermiljøer i arbeid med å forbedre datakvalitet.

For å bidra til høy datakvalitet er det satt av søkbare midler til prosjekter som har som mål å bedre datakvalitet. Servicemiljøet oppfordrer nasjonale medisinske kvalitetsregistre til å søke midler til prosjekter med mål om å øke datakvaliteten i registeret.

Datakvalitetsdimensjoner

previous
Relevans
I hvilken grad registeret oppfyller nåværende og fremtidige behov hos brukere av data.
Korrekthet
I hvilken grad registeret reflekterer virkeligheten det skal måle.
Kompletthet
I hvilken grad alle data som burde vært registrert er registrert.
Reliabilitet
i hvilken grad innholdet i registeret er reproduserbart.
Aktualitet
Tid fra hendelsen inntraff til informasjonen er tilgjengelig for brukere av data.
Sammenlignbarhet
I hvilken grad data er sammenlignbare på tvers av tid, geografi og ulike datakilder.
next