Medisinske kvalitetsregistre

Aktuelt

Revidert handlingsplan for arbeidet med medisinske kvalitetsregistre

Handlingsplan for Nasjonalt servicemiljø (2016-2020) ble revidert i 2018. Bakgrunnen for revisjonen var behov for å justere, tydeliggjøre og konkretisere noen av tiltakene. I tillegg har utviklingen på feltet ført til behov for nye tiltak.

Ny insentivordning for registrering i medisinske kvalitetsregistre

Det er viktig at dekningsgraden i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene er høy, slik at resultatene i som presenteres fra registeret er representative for hele den aktuelle pasientgruppen.

Helsedirektør Bjørn Guldvog

Ny gjennomgang av nasjonale kvalitetsindikatorer

Det er store variasjoner mellom sykehus når det gjelder kvalitet. – Det er også store variasjoner mellom fagområder på enkelte sykehus. Dette må helsetjenesten ha større oppmerksomhet på, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Det er ikke avklart når det vil bli aktuelt å godkjenne nye søknader om nasjonal status.

Industriavtalen er inngått og undertegnet

Samarbeidsavtalen som skal bidra til at samhandling mellom medisinske kvalitetsregistre og legemiddelindustrien skjer på riktig måte, er underskrevet av administrerende direktør i hvert av de fire regionale helseforetakene.