Medisinske kvalitetsregistre

Aktuelt

Publisering av resultater 2016

Presentasjoner: Kurs i analyse av registerdata 24.-26.april

Her finner du timeplan, pensumliste og presentasjoner fra forelesningene under kurset "Analyse av registerdata" som foregår i Tromsø 24.-26. april. Presentasjoner legges ut som lenker i timeplanen etter hvert som vi får dem tilsendt.

Nasjonale registre skal vurderes av ekspertgruppen hvert tiende år

Formålet er å følge opp de registrene som allerede har nasjonal status for å kvalitetssikre at registeret utvikler seg i riktig retning.

Prosjektet Økt dekningsgrad videreføres

Det er publisert en statusrapport for prosjektet Økt dekningsgrad i februar, og det er besluttet at prosjektet videreføres slik at flere registre kan få hjelp til å øke sin dekningsgrad.

Jacob Anhøy

Ny giv i arbeidet med kvalitetsforbedring

Hele 36 nasjonale medisinske kvalitetsregistre var representert på rundbordskonferansen “Medisinske kvalitetsregistre, en kilde til kvalitetsforbedringsarbeid» torsdag 23.mars.

Nasjonale satsninger

Økt dekningsgrad

Oppdatering: Statusrapport fra februar 2017 foreligger

Strategi- og handlingsplan 2016-2020

Nasjonal strategi for det regionale arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Pasientmedvirkning

Pasientens og brukerens rolle i nasjonale medisinske kvalitetsregistre.