Kvalitetsforbedring

Kvalitetsforbedring av helsetjenesten er hovedformålet med opprettelse av medisinske kvalitetsregistre.

Resultater fra kvalitetsregistrene er en unik kilde til kvalitetsforbedringsarbeid i klinikken da de kan:

  • Avdekke områder for kvalitetsforbedring 
  • Være utgangspunkt for kliniske kvalitetsforbedringsprosjekter 
  • Overvåke at behandling holder god kvalitet 

Resultater fra kvalitetsregistre kan bidra til å beskrive ulik praksis og etterlevelse av faglige retningslinjer av betydning for behandlingsutfallet.

Ved å presentere uberettiget variasjon i kvalitet, gis fagmiljøene mulighet til å arbeide systematisk med kvalitetsforbedring i helsetjenesten.

En rekke forbedringsprosjekter tar utgangspunkt i resultater fra medisinske kvalitetsregistre. Prosjektene er ofte initiert av kvalitetsregistrene, i nært samarbeid med de kliniske fagmiljøene. I noen tilfeller er prosjektene initiert av lokale fagmiljø, og gjennomføres i samarbeid med det aktuelle kvalitetsregisteret.

Servicemiljøets rolle er å veilede registrene ved planlegging, gjennomføring og evaluering av kvalitetsforbedringsprosjekter.

Tidligere kvalitetsforbedringsprosjekter

Kvalitetsforbedringsprosessen

previous
Ide
Det er flere måter å identifisere områder med behov for kvalitetsforbedring. Man kan finne et avvik mellom dagens praksis og en gitt standard, for eksempel at nasjonale retningslinjer ikke følges. Det kan også være at man ser uønsket variasjon i resultater for kvalitetsindikatorer, mellom behandlingsenheter eller lav måloppnåelse for en enkeltenhet.
Planlegg
I planleggingsfasen bør det skapes en felles forståelse av problemet, og hvilke forbedringer som kan gjøres og hvordan. For at forbedringsarbeidet kan gjennomføres er det helt avgjørende at det er forankret hos både ledelsen og i fagmiljøet.
Skriv prosjektplan
Når det er enighet om å gjennomføre et kvalitetsforbedringsprosjekt bør det skrives en prosjektplan. Her finner du en oversikt over hva som bør inngå i en prosjektplan. Oversikten kan brukes som en veiledning om man skal søke prosjektmidler fra servicemiljøet, men er også relevant og nyttig for andre kvalitetsforbedringsprosjekter.
Gjennomføring
Her kan du lese mer om forbedringsteam, strategi og forbedringsideer, å gjennomføre tiltak og testing, evaluering og implementering. I denne fasen er det viktig at arbeidet følges opp og at resultater formidles regelmessig til teamet.
Følg opp
Når den aktive fasen av forbedringsprosessen er avsluttet, er det viktig at man arbeider for å holde fokus og ser at resultatene holder seg stabile.
Publisering
next