Om Nasjonalt servicemiljø

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre er et kompetansesenter som tilbyr bistand ved opprettelse og drift av medisinske kvalitetsregistre.

Nasjonalt servicemiljø drives av de regionale helseforetakene på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Servicemiljøet veileder de medisinske kvalitetsregistrene og tilbyr kompetanse innen:

 • Opprettelse og drift
 • Jus og personvern
 • Finansiering
 • IKT
 • Kvalitetsforbedring
 • Statistikk, analyse og rapportering
 • Kommunikasjon

Organisering

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre er organisert i Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) i Helse Nord, og har også enheter i de fire helseregionene.

Det nasjonale servicemiljøet i SKDE er et operativt kompetansemiljø som skal sikre drift og god utnyttelse av de medisinske kvalitetsregistrene. De regionale enhetene har særskilt ansvar ovenfor kvalitetsregistre tillagt sitt regionale helseforetak.

Det interregionale fagdirektørmøtet er styringsgruppe for det nasjonale medisinske kvalitetsregisterarbeidet. Styringsgruppen fatter beslutninger knyttet til innretningen og finansieringen av arbeidet med medisinske kvalitetsregistre nasjonalt og innstiller til endelig beslutning i AD møtet.

For eksempel:

 • Årlig fordeling av infrastrukturmidler fra HOD
 • Opprettelse av nye nasjonale medisinske kvalitetsregistre
 • Anbefaling av tap av nasjonal status
 • Godkjenner årlig den faglige innretningen på arbeidet med medisinske kvalitetsregistre
 • Godkjenner strategi for arbeidet med medisinske kvalitetsregistre 
 • Gir enkeltoppdrag til underliggende organer ved spesielle behov

Interregional arbeidsgruppe for medisinske kvalitetsregistre skal være et nasjonalt koordinerende organ for det interregionale samarbeidet om medisinske kvalitetsregistre. Gruppen skal både ha et operativt ansvar og ansvar for utviklings- og utredningsoppgaver.

Les mer her

Ekspertgruppen består av medisinskfaglig kompetente representanter, og fungerer som et rådgivende organ for interregional arbeidssgruppe for medisinske kvalitetsregistre.

Les mer her

Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre har som formål å støtte opp om strategi- og handlingsplan for kvalitetsregisterområdet og sette denne i sammenheng med felles IKT-strategi for helseregionene.

Les mer her