Overordnede føringer

Den nasjonale kvalitetsstrategien for kvalitetsforbedring i Sosial- og helsetjenesten «…Og bedre skal det bli» tok utgangspunkt i Norsk Standard (NS-EN ISO 9000:2000) sin definisjon av kvalitet: «Kvalitet er i hvilken grad en samling av iboende egenskaper oppfyller krav». Denne korte setningen rommer to sentrale poeng: «Kvalitet» er en sammensatt størrelse, og vi vurderer kvaliteten i forhold til forventninger eller krav.

I den nasjonale kvalitetsstrategien valgte Sosial- og helsedirektoratet å konkretisere kvalitetsbegrepet. De la til grunn samfunnets føringer, lovverkets krav og det som ut fra et faglig perspektiv ville gi best mulige tjenester til brukerne og formulerte seks dimensjoner ved kvalitetsbegrepet på denne måten: «For sosial- og helsetjenesten innebærer god kvalitet at tjenestene:

  1. er virkningsfulle
  2. er trygge og sikre
  3. involverer brukere og gir dem innflytelse
  4. er samordnet og preget av kontinuitet
  5. utnytter ressursene på en god måte
  6. er tilgjengelige og rettferdig fordelt
Image
og bedre skal det bli