Regelverk

Behandling av helseopplysninger i medisinske kvalitetsregistre er regulert av flere lover.

De mest sentrale er EUs personvernforordning (GDPR), personopplysningsloven, helseregisterloven med forskrifter, helseforskningsloven og taushetspliktreglene i helsepersonelloven.

Under finner du en oversikt over sentrale begrep og bestemmelser for medisinske kvalitetsregistre, basert på aktuelle juridiske problemstillinger. Forskrift om medisinske kvalitetsregistre er sentral, og derfor er oversikt og henvisninger i stor grad knyttet til denne. Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre i SKDE har ikke lovtolkningsansvar. Vår oppgave er å bistå helsetjenesten i spørsmål knyttet til oppretting og drift av kvalitetsregistre.