Pårørendetilfredshet i norske intensivavdelinger

Prosjekt av: Norsk Intensivregister

Pårørendetilfredshet er en internasjonalt anbefalt kvalitetsindikator for intensivavdelinger og er viktig indikator for pasientens fornøydhet med intensivbehandlingen. Hensikten med prosjektet var å etablere gode rutiner for å ivareta pårørende i intensivavdelinger og etablere en standard for pårørendetilfredshet avdelingene kan måle sine resultater mot. 19 intensivavdelinger deltok i prosjektet.

Resultat

Basallinjemålingen (n = 261) viste at pårørende var generelt veldig godt fornøyde med hvordan de ble ivaretatt. Området «kommunikasjon med legen» var ett av flere som pekte seg ut med forbedringspotensial. Forslag til struktur for kommunikasjon med pårørende og en samtaleguide ble laget som hjelpemiddel for lege og sykepleier. Forbedringsmålingen (n = 306) viste at disse pårørende var noe mer fornøyd enn pårørende som svarte i basallinjemålingen.