Pasientrapporterte data

Pasienten og brukerane sin erfaring med, og oppleving av, helsetjenesta er ein verdfull kjelde til kunnskap som kan nyttast til å betre kvaliteten på behandlingstilbodet i norsk helsevesen.

Pasientrapporterte data er opplysningar som pasienten sjølv rapporterer om sin oppleving knytta til helse og sjukdom, og med sin tilfredsheit med behandling og møte med helsetjenesta.

Pasientrapporterte data deles inn i pasientrapporterte utfallsmål (Patient Reported Outcome Measures - PROM) og mål på pasientane sine erfaringar med helsetjenesta (Patient Reported Experience Measures - PREM). PROM målar blant anna fysisk og psykisk helse, funksjonsevne og livskvalitet. PREM målar korleis pasienten sjølv opplev og erfarar sin behandling, til dømes når det gjeld helsepersonells faglige dyktigheit og kommunikasjonsevne, eller organisering og ventetid.

Det overordna målet med pasientrapporterte data er å fremja pasientsentrert pleie og behandling, der pasientane sjølv aktivt kan bidra til beslutningar om egen helse. Pasientrapporterte data i dei nasjonale medisinske kvalitetsregistra er difor ei verdifull kjelde til kunnskap som kan brukas til å fremje kvalitetsforbetring av behandlingstilbodet i norsk helsevesen.

Utlysning av midler

For å stimulere fleire kvalitetsregistre til å gå over til ePROM og oppkopling til PiPP, lyser Fagsenter for pasientrapporterte data ut midlar til å dekke deler av kostnadane knytt til overgang til ePROM. Søknadsfrist 31. august 2021.

Les mer her: https://www.kvalitetsregistre.no/artikkel/utlysning-midlar-til-elektronisk-innhenting-av-pasientrapporterte-data

Kvifor måle?

Målingar med PROM kan mellom anna gjerast for å få systematisk kunnskap om sjølvrapportert helse og livskvalitet i ei pasientgruppe. Dette kan nyttast til:

  • Å følgje opp verksemda sine resultat av behandling relatert til problema pasientane opplev
  • Å vurdera ulike behandlingar sin innverknad på pasienten si sjølvrapporterte helse
  • Å identifisere pasientar eller grupper som har behov for spesielle intervensjonar
  • Som grunnlag for kvalitetsforbetrings- og pasientstryggleiksarbeid
  • For helseøkonomiske analysar

Kom i gang med PROM

previous
Kom i gang
Identifiser behov og planlegg
Kva er PROM?
Kva skjematyper finst og kva krav er stilt?
Skjema
Nokre skjema du kan nytta
Data
Korleis kan data hentas inn og analyserast?
next