Kom i gang

previous next
Sveip til venstre for å se mer

Når beslutningen om å henta inn pasientrapporterte data i eit kvalitetsregister er tatt er det fleire spørsmål som må besvarast før innsamling av data kan begynne.

Det kanskje viktigste spørsmålet som må stillast er kva samanheng som skal undersøkjast, og kva spørjeskjema som gir det beste målet på dette.

Fagsenter for pasientrapporterte data hjelper deg gjerne med å komme i gang med dette arbeidet. Om du ønskjer bistand ber vi om at du fyller skjemaet under og returnerer til Fagsenteret på: promsenter@helse-bergen.no.

For å kunne ta ein best mogleg beslutning på både kva skjema du bør velgje til din pasientgruppe og korleis informasjonen fra pasientane best kan hentast inn, kan det vera til hjelp å tenkje gjennom følgjande spørsmål:

Kva ønskjer du å måle og kvifor?

  • Kva utfallsmål er viktigst for din pasientgruppe?
  • Kva skal resultata brukast til?

Kva for pasientar er målgruppa?

  • Er pasientane sjølve i stand til å svare på spørsmål?
  • Er pasientane motiverte nok til å besvara eit langt spørjeskjema med relevante spørsmål, eller vil det vera naudsynt med eit kort spørjeskjema for å få høg nok respons?

Skal pasientane følgjas opp over tid?

  • Skal PRO data samlas inn både før og etter behandling?
  • Kor lengje etter behandling skal PRO data samlas inn?

Korleis skal data samlas inn?

  • Skal PROM-data samlas inn på papirskjema eller elektronisk. Er pasientane elektronisk aktive, og har registra infrastruktur som mogleggjer elektronisk innsamling av data.