Krav til drift og rapportering

Helsedirektoratet stiller krav som nasjonale medisinske kvalitetsregistre må oppfylle for å kunne opprettholde nasjonal status. På denne siden får du en oversikt over hva som kreves av et kvalitetsregister med nasjonalt status.

Krav knyttet til drift av et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister fremkommer av Helsedirektoratets Veileder for oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

I korte trekk ivaretas følgende punkter i veilederen:

  • Årlig rapportering i elektronisk mal som er vedtatt av interregional styringsgruppe
  • Registeret skal årlig dokumentere dekningsgrad på individnivå
  • Registeret skal ha en velfungerende resultattjeneste for tilgjengeliggjøring av data til innregistrerende enheter
  • Registeret skal kunne vise til god utvikling og funksjon i henhold til nasjonale kriterier og stadieinndelingen for registrene
  • Registeret skal kunne vise til hvordan resultatene benyttes i forbedringsarbeid
  • Registeret skal måle etterlevelse av nasjonale retningslinjer hvis slike finnes for det aktuelle fagområdet / pasientgruppen
  • Registeret skal synliggjøre pasientrapporterte utfallsmål
  • Resultater fra registeret skal gjøres offentlig tilgjengelige tilpasset ulike målgrupper (fagfolk, ledelse, pasienter og pårørende, allmenhet)

Tilgang til data

Det bør legges til rette for online tilgang til data fra de enkelte deltagende enhetene. Dette er vesentlig for oppslutningen om registrene og deres legitimitet.