Tap av nasjonal status

Helsedirektoratets gjennomgang av årlig rapportering skal gi en vurdering av hvorvidt de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene fungerer etter sitt formål og i tråd med kravene til drift og rapportering.

Et spørsmål om eventuell tap av nasjonal status kan reises ved at kriteriene som lå til grunn for opprettelsen ikke lenger er til stede, eller at det ikke har lykkes å utvikle registeret i henhold til fastsatte kriterier (stadieinndelingssystemet). Det skal fremkomme av ekspertgruppens vurdering hvilke punkter som er mangelfulle og om det anses aktuelt med tap av nasjonal status.

Varsel

Dersom ekspertgruppen finner at et register over tid har manglende faglig utvikling mot- eller opprettholdelse av god kvalitet og funksjon (se stadium 4A), anbefaler ekspertgruppen overfor Interregional arbeidsgruppe for medisinske kvalitetsregistre at det utstedes et Varsel. Et Varsel består av ekspertgruppens vurdering av status for det aktuelle registeret og begrunnelsen for av Varsel anbefales utstedt. Videre gis det en konkret beskrivelse av hvilke forhold som må forbedres for å oppnå eller opprettholde god kvalitet og funksjon, og tidsfrist for dokumentasjon av resultatet. Dersom Interregional arbeidsgruppe er enig i ekspertgruppens vurdering, utstedes et Varsel formelt overfor registerledelse, databehandlingsansvarlig og ansvarlig RHF med kopi til Helsedirektoratet.

Melding

Dersom de forholdene som ekspertgruppen har påpekt i avgitt Varsel ikke viser seg utbedret innen oppgitt tidsfrist, anbefaler ekspertgruppen overfor Interregional arbeidsgruppe at det utstedes en melding til Helsedirektoratet. Melding om tap av nasjonal status behandles videre av Interregional arbeidsgruppe som oversender sin anbefaling til sin styringsgruppe som er det interregionale fagdirektørmøtet. ................. Endelig beslutning om tap av nasjonal status fattes av Helsedirektoratet.