E-helse og fellestjenester

De regionale helseforetakene fikk i 2020 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å bidra til realisering av fellestjenester og utvikling av en helseanalyseplattform gjennom deltakelse i Helsedataprogrammet.

Direktoratet for e-helse har laget en tentativ plan for tilgjengeliggjøring av data fra helseregistre på Helseanalyseplattformen i perioden 2020-23. Planen har fem faser, og medisinske kvalitetsregistre er med i alle faser.

Følgende fellestjenester for helseregistre er under utvikling: filoverføringstjenesten, nasjonal metadatakatalog, felles søknadsskjema og saksbehandlingsløsning og innbyggertjenester på helsenorge.no.

Kvalitetsregistre kan søke prosjektmidler til arbeid med metadata og dataprodukt.

Helsedataprogrammet ble etablert i 2017. Målet med Helsedataprogrammet er å bedre utnyttelsen av norske helsedata fra helseregistre, befolkningsbaserte undersøkelser og forskningsbiobanker ved å forenkle tilgang, sammenstilling og analyse av helsedata på tvers datakilder. Helsedataprogrammet er rettet mot sekundærbruk av helsedata, det vil si all bruk av helsedata som ikke handler om å yte helsehjelp.

For å bedre utnyttelsen av norske helsedata skal det gjennom Helsedataprogrammet etableres en helseanalyseplattform for tilgjengeliggjøring og analyse av helsedata. For å tilrettelegge for etableringen av Helseanalyseplattformen skal det også utvikles og innføres nasjonale fellestjenester for bruk av helseregistrene, slik at de ikke trenger å utvikle denne funksjonaliteten selv. Bruk av fellestjenester skal bidra til å heve datakvaliteten, samtidig som at investeringer i fellestjenestene gjøres én gang i fellesskap fremfor at registrene tar denne kostnaden hver for seg. Helsedataprogrammet har i tillegg en koordinerende rolle for å drive frem kodeverk, terminologi og tekniske standarder som brukes i helseregistrene og de andre datakildene som skal ligge til grunn for helseanalyser.

De tekniske komponentene som skal etableres skal i hovedsak legge til rette for innbyggertjenester, data- og analysetjenester, søknads- og veiledningstjenester, forvaltningstjenester. Det skal i tillegg etableres en ny servicefunksjon for brukere av helsedata (Helsedataservice). Helsedataservice vil bestå av en sentral organisasjon med vedtaksmyndighet og baseres på et nettverkssamarbeid mellom dagens registerforvaltere og andre myndigheter.

Direktoratet for e-helse har utviklet en tjeneste som kan støtte sikrere og mer effektiv elektronisk overføring av filer mellom helseregistre, og utlevering av data til forskere. I desember 2019 var tjenesten tilgjengelig for alle aktører på Norsk Helsenett.

Det er imidlertid noen aktiviteter som må gjennomføres av dataansvarlig før filoverføringstjenesten kan tas i bruk av et helseregister:

  • Vurdering av personvernskonsekvenser (DPIA)
  • Risiko og sårbarhetsanalyse (RoS)
  • Databehandleravtale mellom dataansvarlig og Norsk Helsenett
  • Etablere prosess og rutine for brukerhåndtering
  • Kryptering av filer

Metadata («data om data») er informasjon som beskriver variabler og er nødvendig å ha tilgjengelig for å kunne bruke data. Det er i Direktoratet for e-helse under ferdigstilling en nasjonal løsning for administrasjon, forvaltning, lagring og tilgjengeliggjøring av metadata. En slik nasjonal metadatakatalog vil legge til rette for en mer effektiv registerforvaltning, bidra til å harmonisere data på tvers av kilder, gjøre det enklere å finne frem til data og, gjennom mer informasjon om variablene, forstå dataene bedre.

I forbindelse med arbeidet med metadatatjenesten er det opprettet et prosjekt i Nasjonalt servicemiljø for kvalitetsregistre i SKDE; «Variabelkatalog og metadatatjenester for nasjonale kvalitetsregistre». Prosjektleder vil bistå kvalitetsregistrene med gjennomføring av arbeidet med å definere metadata. Også de innføringsansvarlige i helseregionene vil involveres i arbeidet. Prosjektet har som formål å inkludere de nasjonale kvalitetsregistrene i den nasjonale metadataportalen. Ved fullført prosjekt vil de nasjonale kvalitetsregistrene kunne levere metadata i tråd med en nasjonal spesifikasjon for metadata til én felles nasjonal metadataportal for helseregistre.

Det må utvikles et verktøy for å forenkle etablering og fortløpende oppdatering av metadata. Dette er det de tekniske leverandørene som gjør. Når metadataverktøyet er ferdig utviklet og gjort tilgjengelig for registrene i sine tekniske løsninger, må registrene registrere metadata i henhold til en nasjonal spesifikasjon for metadata om helsedata. Det finnes allerede en del metadata i  kvalitetsregisterplattformene. Disse overføres til den nasjonal metadataportalen, slik at det kun er noen få metadata-typer som registeret selv må registrere for sine variabler.

Data fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal overføres til, og gjøres tilgjengelig, på Helseanalyseplattformen. At registrene har definert sine metadata er et absolutt krav for at data fra kvalitetsregistrene skal kunne publiseres på Helseanalyseplattformen. Et dataprodukt består av datasett, metadata og beskrivelse av relevante bruksområder for produktet. Dataprodukter skal gjøre det mulig å overføre data til Helseanalyseplattformen på en standardisert måte.

Direktoratet for e-helse har laget en tidsplan for overføring av data fra de ulike kvalitetsregistrene til Helseanalyseplattformen gjennom fem faser i perioden 2021-2023

Helsedataservice skal bli en nasjonal tilgangsforvalter som skal behandle søknader om tilgang til helsedata fra alle nasjonale helseregistre. Helsedataservice er i 2019-2020 etablert som en nettverksorganisasjon i samarbeid med helseregistermiljøene. I denne fasen skal det utarbeides felles arbeidsprosesser og rutiner for koordinering og enhetlig behandling av søknader.

Det ble i 2019 utviklet et felles skjema for søknad om personidentifiserbare eller aggregerte opplysninger fra helseregistre. Første versjon av felles søknadsskjema ble lansert i desember 2019, og har i 2020 vært brukt for søknad om tilgang til data i lovbestemte sentrale helseregistre.

Det er utviklet en felles teknisk løsning for samhandling og saksbehandling av søknader om tilgang til data fra helseregistre. Første versjon av saksbehandlingsløsningen var ferdigutviklet i 2020 og vil tas i bruk i februar 2021. Det er fra Direktoratet for e-helse en målsetning om å inkludere alle medisinske kvalitetsregistre som har mer enn en årlig datautlevering i felles søknadsskjema og saksbehandlingsløsning i løpet av 2021.

Helsenorge.no er den sentrale inngangsporten for innbyggere inn mot helsetjenesten, og det nettstedet hvor innbyggerne både skal kunne finne en oversikt over hvilke helseregistre egne helsedata er registrert i, få innsyn i registrerte data og begjære retting eller sletting av data.

Helsenorge skal også tilby samtykke- og reservasjonsfunksjonalitet, som muliggjør innbyggere å administrere sine personvernrettigheter, enten direkte på Helsenorge eller via en analog kanal hvor saksbehandler bruker administrasjonsgrensesnittet til Helsenorge.

For å få innbyggertjenester til å fungere på tvers av helseregistre, utvikles det funksjonalitet i helseregisterplattformene som tilpasses hvert enkelt helseregister.

For de medisinske kvalitetsregistrene er det innsynstjenesten og samtykke- og reservasjonsfunksjonalitet som er de mest aktuelle innbyggertjenestene. For innsynstjenesten vil det være behov for å identifisere hvilke variabler som skal eksponeres, og hvordan disse skal beskrives for innbyggerne. Innsynsrapport må settes opp sammen med IKT-leverandør, og det må gis konkrete og gode beskrivelser av variabler som inngår i rapporten.

Flere kvalitetsregistre har henvendt seg til Direktoratet for e-helse med spørsmål om reservasjonsadministrasjon via Helsenorge, som sammen med innsyn er en forutsetning for et reservasjonsbasert hjemmelsgrunnlag for kvalitetsregistre.

For flere av fellestjenestene (metadataløsningen, innsynstjenesten og tilgjengeliggjøring av data på Helseanalyseplattformen) er det behov for at IKT-leverandørene utvikler ny teknisk funksjonalitet i kvalitetsregisterplattformene. Når ny funksjonalitet er utviklet i plattformkjernen, vil oppgradering av et register til ny versjon tilgjengeliggjøre funksjonalitet for den aktuelle fellestjenesten (f.eks. innsynsrapport eller tilgjengeliggjøring av metadata).