Stadieinndeling

Stadieinndelingen stiller krav til faglig utvikling og bidrar til å sikre fremdrift i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene. Utviklingen til det enkelte kvalitetsregister vurderes årlig.

Det stilles krav til faglig utvikling i kvalitetsregistre med nasjonal status. Kravene til kvalitetsregistrene er i henhold til Helsedirektoratets veileder «Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre». Kravene omfatter blant annet datakvalitet, inkludert dekningsgrad, tilgjengeliggjøring av resultater, evne til å benytte resultater i forbedringsarbeid og inklusjon av pasientrapporterte kvalitetsmål (PROM/PREM).

Stadieinndelingssystemet har fire stadier, hvor oppfyllelse av kravene på stadium 1 er en forutsetning for å komme i betraktning for nasjonal status, mens stadium 4 beskriver det som kan forventes av et velfungerende kvalitetsregister. 

Vurdering av stadium skjer ved ekspertgruppens årlige gjennomgang av registrenes årsrapporter. Gjennomgangen av årsrapporter skal sikre at hvert kvalitetsregister fungerer etter sitt formål, og i tråd med krav til drift og rapportering for å opprettholde status som nasjonale kvalitetsregistre. 

Veileder

Servicemiljøet har utarbeidet et egen veileder for stadieinndelingssystemet som beskriver kriterier for hvert stadium. Veilederen har to målgrupper: Kvalitetsregistrene ved utfylling av årsrapporter, og ekspertgruppen ved vurdering av disse årsrapportene.  

Krav til ulike stadier

Stadium 1

Registeret er i stadium 1 når det:

 • tilfredsstiller RHFenes beskrevne krav til faglig forankring, registerbeskrivelse og organisering.
 • tilfredsstiller Helsedirektoratets kriterier for nasjonal status.
 • har et HF eller annen instans som har tatt på seg databehandlingsansvaret.
 • har et RHF som har forpliktet seg til et økonomisk ansvar for drift av registeret.
 • har en beskrivelse av metode for beregning av dekningsgrad og evaluering av datakvalitet.
 • har en beskrivelse av relevante analyser og prosedyre for løpende rapportering tilbake til deltakende enheter.
 • inkluderer de viktigste nasjonale retningslinjer og nasjonale kvalitetsindikatorer (der disse finnes) og variabler for PROM/PREM (der dette er mulig).
 • utgir årsrapport i henhold til beskrevne krav.
 • har en oppdatert plan for videre utvikling.

Stadium 2

Registeret er stadium 2 når det oppfyller krav angitt i stadium 1, og:

 • er i drift og samler data fra HF i alle helseregioner
 • presenterer resultater på nasjonalt nivå
 • har en konkret plan for gjennomføring av dekningsgradsanalyser
 • har en konkret plan for gjennomføring av analyser og løpende rapportering av resultater på sykehusnivå tilbake til deltakende enheter
 • har en oppdatert plan for videre utvikling

Stadium 3

Registeret er i stadium 3 når det oppfyller krav angitt i stadium 2 og:

 • kan redegjøre for registerets datakvalitet
 • har beregnet dekningsgrad mot uavhengig datakilde
 • har dekningsgrad over 60%
 • registrerende enheter kan få utlevert egne aggregerte og nasjonale resultater
 • presenterer deltakende enhetenes etterlevelse av de viktigste nasjonale retningslinjer der disse finnes
 • har identifisert kliniske forbedringsområder basert på analyser fra registeret
 • brukes til klinisk kvalitetsforbedringsarbeid
 • resultater anvendes vitenskapelig
 • presenterer resultater for PROM/PREM
 • har en oppdatert plan for videre utvikling

Stadium 4

Registeret er i stadium 4 når det oppfyller krav angitt i stadium 3 og:

 • kan dokumentere registerets datakvalitet gjennom valideringsanalyser
 • presenterer oppdatert dekningsgradsanalyse hvert 2.år
 • har dekningsgrad over 80 %
 • registrerende enheter har løpende (on-line) tilgang til oppdaterte egne og nasjonale resultater
 • kunne dokumentere at registeret har ført til kvalitetsforbedring/endret klinisk praksis 

Registerstadium 2013 - 2016

 

2013

2014

2015

2016

Norsk hjerneslagregister

3

3

4

4

Norsk hjerteinfarktregister

2

2

2

2

Norsk karkirurgisk register

2

2

2

2

Norsk Hjertekirurgiregister

2

2

2

2

Norsk pacemaker- og ICD-register

1

2

2

2

Norsk hjertesviktregister

1

1

1

2

Nasjonalt register for invasiv kardiologi

1

2

1

2

Norsk hjertestansregister

1

2

2

2

Nasjonalt register for ablasjonsbehandling og elektrofysiologi i Norge

ikke vurdert

ikke vurdert

1

1

Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft

2

2

2

2

Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft

2

2

2

2

Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft

2

2

2

2

Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft

2

2

2

2

Nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft

2

2

2

2

Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft

2

2

2

2

Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft

2

2

2

2

Nasjonalt kvalitetsregister for lymfom og lymfoide leukemier

2

2

2

2

Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesjukdom - KOLS

 

 

 

2

Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon

1

2

2

3

Nasjonalt kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes

3

3

3

3

Norsk diabetesregister for voksne

1

1

1

1

Cerebral pareseregisteret i Norge

3

3

3

3

Norsk MS-register og biobank

2

3

2

2

Norsk Parkinsonregister og biobank

ikke vurdert

ikke vurdert

ikke vurdert

1

Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten - NorKog

1

1

1

2

Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer

2

2

2

1

Nasjonalt Register for Leddproteser

2

3

2

2

Nasjonalt Hoftebruddregister

2

3

3

3

Nasjonalt Korsbåndregister

3

3

3

3

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi

3

2

3

3

Nasjonalt Barnehofteregister

ikke vurdert

ikke vurdert

2

2

Norsk register for analinkontinens

1

1

1

2

Gastronet

2

3

2

2

Norsk Register for Gastrokirurgi

ikke vurdert

ikke vurdert

2

2

Norsk gynekologisk endoskopiregister

2

2

2

2

Norsk kvinnelig inkontinensregister

3

3

3

3

Norsk Nyreregister

3

2

2

2

Norsk intensivregister

2

2

1

1

Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister

2

2

2

2

Nasjonalt traumeregister

1

1

2

2

Norsk kvalitetsregister for HIV

ikke vurdert

1

1

ingen årsrapport

Nasjonalt kvalitetsregister for døvblindhet

1

1

ingen årsrapport

ingen årsrapport

Norsk nakke- og ryggregister

1

1

1

2

Norsk ryggmargsskaderegister

2

3

3

3

Nasjonalt kvalitetsregister for organspesifikke autoimmune sykdommer

2

1

1

2

Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer

1

1

1

1

Norsk vaskulittregister & biobank - NorVas

ikke vurdert

ikke vurdert

1

1

Norsk Kvalitetsregister Øre-Nese-Hals – Tonsilleregisteret

ikke vurdert

ikke vurdert

ikke vurdert

ikke vurdert

Nordisk register for hidradenitis suppurativa

1

1

1

2

Norsk kvalitetsregister for behandling av  spiseforstyrrelser

ikke vurdert

ikke vurdert

1

1

Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte

3

3

3

4

Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling

1

1

1

1

Norsk porfyriregister

2

2

2

3

Norsk kvalitetsregister for fedmekirurgi

ikke vurdert

ikke vurdert

1

2