Stadieinndeling

Slik fungerer stadieinndelingen av de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene.

Interregional styringsgruppe ga i 2012 sin tilslutning til et stadieinndelingssystem for nasjonale medisinske kvalitetsregistre som grunnlag for kvalitetssikring av registerets innhold, funksjon og utvikling. Det ble samtidig anbefalt en årlig vurdering av nasjonale kvalitetsregistre i henhold til dette inndelingssystemet etter opprettelsen av en ekspertgruppe.

Elementene i stadieinndelingssystemet er tatt inn i årsrapportmalen. Denne forbindelsen mellom årsrapportmal og kriteriene i stadieinndelingen er viktig både av hensyn til registrene og ekspertgruppen som skal evaluere registrenes årsrapporter.

Oppfyllelse av kravene i stadium 1 er en forutsetning for å komme i betraktning for nasjonal status, stadium 4 beskriver det som maksimalt forventes. Kvalitetsregistrene vil oppfylle krav til stadium 2 ved etablering. Registeret skal deretter gradvis utvikles for å oppfylle krav i stadium 3 – og eventuelt stadium 4. Fremdriften i utvikling i stadier fremgår gjennom den årlige rapporteringen. 

Stadium 1

Registeret er i stadium 1 når det:

 • tilfredsstiller RHFenes beskrevne krav til faglig forankring, registerbeskrivelse og organisering.
 • tilfredsstiller Helsedirektoratets kriterier for nasjonal status.
 • har et HF eller annen instans som har tatt på seg databehandlingsansvaret.
 • har et RHF som har forpliktet seg til et økonomisk ansvar for drift av registeret.
 • har en beskrivelse av metode for beregning av dekningsgrad og evaluering av datakvalitet.
 • har en beskrivelse av relevante analyser og prosedyre for løpende rapportering tilbake til deltakende enheter.
 • inkluderer de viktigste nasjonale retningslinjer og nasjonale kvalitetsindikatorer (der disse finnes) og variabler for PROM/PREM (der dette er mulig).
 • utgir årsrapport i henhold til beskrevne krav.
 • har en oppdatert plan for videre utvikling.

Stadium 2

Registeret er stadium 2 når det oppfyller krav angitt i stadium 1, og:

 • er i drift og samler data fra HF i alle helseregioner
 • presenterer resultater på nasjonalt nivå
 • har en konkret plan for gjennomføring av dekningsgradsanalyser
 • har en konkret plan for gjennomføring av analyser og løpende rapportering av resultater på sykehusnivå tilbake til deltakende enheter
 • har en oppdatert plan for videre utvikling

Stadium 3

Registeret er i stadium 3 når det oppfyller krav angitt i stadium 2 og:

 • kan redegjøre for registerets datakvalitet
 • har beregnet dekningsgrad mot uavhengig datakilde
 • har dekningsgrad over 60%
 • registrerende enheter kan få utlevert egne aggregerte og nasjonale resultater
 • presenterer deltakende enhetenes etterlevelse av de viktigste nasjonale retningslinjer der disse finnes
 • har identifisert kliniske forbedringsområder basert på analyser fra registeret
 • brukes til klinisk kvalitetsforbedringsarbeid
 • resultater anvendes vitenskapelig
 • presenterer resultater for PROM/PREM
 • har en oppdatert plan for videre utvikling

Stadium 4

Registeret er i stadium 4 når det oppfyller krav angitt i stadium 3 og:

 • kan dokumentere registerets datakvalitet gjennom valideringsanalyser
 • presenterer oppdatert dekningsgradsanalyse hvert 2.år
 • har dekningsgrad over 80 %
 • registrerende enheter har løpende (on-line) tilgang til oppdaterte egne og nasjonale resultater
 • resultater fra registeret er tilpasset og tilgjengelig for pasienter
 • kunne dokumentere at registeret har ført til kvalitetsforbedring/endret klinisk praksis 

Registerstadium samlet 2013 - 2015

 Register

2013

2014

2015

Norsk hjerneslagregister

3

3

4

Norsk hjerteinfarktregister

2

2

2

Norsk karkirurgisk register

2

2

2

Det norske hjertekirurgiregisteret

2

2

2

Norsk pacemaker- og ICD-register

1

2

2

Norsk hjertesviktregister

1

1

1

Nasjonalt register for invasiv kardiologi

1

2

  1*

Norsk hjertestansregister

1

2

2

Nasjonalt register for ablasjonsbehandling og elektrofysiologi

na

na

1

Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft

2

2

2

Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft

2

2

2

Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft

2

2

2

Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft

2

2

2

Nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft

2

2

2

Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft

2

2

2

Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft

2

2

2

Nasjonalt kvalitetsregister for lymfom og lymfoide leukemier

2

2

2

Nasjonalt register for KOLS

1

1

1

Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon

1

2

2

Nasjonalt kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes

3

3

3

Norsk diabetesregister for voksne

1

1

1

Cerebral pareseregisteret i Norge

3

3

3

Norsk MS-register og biobank

2

3

2

Norsk parkinsonregister og biobank

na

na

na

NorKog

1

1

1

Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer

2

2

2

Nasjonalt register for leddproteser

2

3

2

Nasjonalt hoftebruddregister

2

3

3

Nasjonalt korsbåndregister

3

3

3

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi

3

2

3

Nasjonalt barnehofteregister

na

na

2

Norsk register for analinkontinens

1

1

1

Gastronet

2

3

  2*

Norsk register for gastrokirurgi

na

na

2

Norsk gynekologisk endoskopiregister

2

2

2

Norsk kvinnelig inkontinensregister

3

3

3

Norsk nyreregister

3

2

2

Norsk intensivregister

2

2

1

Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister

2

2

2

Nasjonalt traumeregister

1

1

2

Norsk kvalitetsregister for HIV

ikke vurdert

1

1

Nasjonalt kvalitetsregister for døvblindhet

1

1

ikke innsendt årsrapport*

Norsk nakke- og ryggregister

1

1

1

Norsk ryggmargsskaderegister

2

3

3

Nasjonalt register for organspesifikke autoimmune sykdommer

2

1

  1*

Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer

1

1

1

Norsk vaskulittregister & biobank

na

na

1

Norsk kvalitetsregister Øre-Nese-Hals - Tonsilleregisteret

na

na

na

Nordisk register for hidradenitis suppurativa

1

1

1

Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser

na

na

1

Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte

3

3

3

Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling

1

1

1

Norsk porfyriregister

2

2

2

Norsk kvalitetsregister for fedmekirurgi

na

na

1

 

*Registret har mottatt varsel om manglende utvikling i registret.