Stadieinndeling

Stadieinndelingen stiller krav til faglig utvikling og bidrar til å sikre fremdrift i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene. Utviklingen til det enkelte kvalitetsregister vurderes årlig.

Det stilles krav til faglig utvikling i kvalitetsregistre med nasjonal status. Kravene til kvalitetsregistrene er i henhold til Helsedirektoratets veileder «Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre». Kravene omfatter blant annet datakvalitet, inkludert dekningsgrad, tilgjengeliggjøring av resultater, evne til å benytte resultater i forbedringsarbeid og inklusjon av pasientrapporterte kvalitetsmål (PROM/PREM).

Stadieinndelingssystemet har fire stadier, hvor oppfyllelse av kravene på stadium 1 er en forutsetning for å komme i betraktning for nasjonal status, mens stadium 4 beskriver det som kan forventes av et velfungerende kvalitetsregister. 

Fra 2019 er det endringer i stadieinndelingssystemet for nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Det reviderte stadieinndelingssystemet vil få konsekvenser for registrenes arbeid fra og med 2019, og årsrapportmalen for rapporteringsåret 2019 (årsrapporten som skal skrives i 2020) vil være tilpasset det nye systemet. Det er derfor viktig at registerledere og andre ansatte i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene setter seg inn i det nye stadieinndelingssystemet. 

Årsrapportmal for rapporteringsåret 2019 vil bli tilgjengelig i begynnelsen av 2020, og legges ut på nett så snart den er klar for bruk. 

Vurdering av stadium skjer ved ekspertgruppens årlige gjennomgang av registrenes årsrapporter. Gjennomgangen av årsrapporter skal sikre at hvert kvalitetsregister fungerer etter sitt formål, og i tråd med krav til drift og rapportering for å opprettholde status som nasjonale kvalitetsregistre. 

Veileder

Servicemiljøet har utarbeidet et egen veileder for stadieinndelingssystemet som beskriver kriterier for hvert stadium. Veilederen har to målgrupper: Kvalitetsregistrene ved utfylling av årsrapporter, og ekspertgruppen ved vurdering av disse årsrapportene.  

Krav til ulike stadier

Stadium 1

Registeret er i stadium 1 når det:

 • tilfredsstiller Helsedirektoratets kriterier for nasjonal status
 • har en beskrivelse av metode for beregning av dekningsgrad og har en beskrivelse av alle variabler
 • har definert kliniske kvalitetsindikatorer for pasientgruppen
 • har en beskrivelse av analyser som er relevante for å oppfylle registerets formål
 • har en beskrivelse av hvordan resultater gjøres tilgjengelig for relevante mottagere
 • har rutiner for opplæring i datafangst og bruk av registeret hos innregistrerende enheter
 • utgir årsrapport i henhold til beskrevne krav
 • har en oppdatert plan for videre utvikling

Stadium 2

Registeret er stadium 2 når det oppfyller krav angitt i stadium 1, og:

 • samler data fra alle aktuelle helseregioner
 • presenterer kvalitetsindikatorene på nasjonalt nivå
 • har en konkret plan for gjennomføring av dekningsgradsanalyser
 • har en konkret plan for gjennomføring av analyser og   jevnlig rapportering av resultater på enhetsnivå tilbake til deltakende enheter
 • har en oppdatert plan for videre utvikling

Stadium 3

Registeret er i stadium 3 når det oppfyller krav angitt i stadium 2 og:

 • kan dokumentere kompletthet av kvalitetsindikatorer
 • kan dokumentere dekningsgrad på minst 60 % i løpet av de siste to år
 • minimum årlig presenterer kvalitetsindikatorresultater interaktivt på nettsiden kvalitetsregistre.no
 • registrerende enheter kan få utlevert/tilgjengeliggjort egne aggregerte og nasjonale resultater
 • presenterer deltakende enhetenes etterlevelse av de viktigste faglige retningslinjer
 • har en oppdatert plan for videre utvikling

Stadium 4

Registeret er i stadium 4 når det oppfyller krav angitt i stadium 3 og:

 • har i løpet av de siste 5 år dokumentert at innsamlede data er korrekte og reliable
 • kan dokumentere dekningsgrad på minst 80 % i løpet av de siste to år
 • registrerende enheter har tilgang til oppdaterte egne personentydige resultater og aggregerte nasjonale resultater
 • data anvendes vitenskapelig
 • presenterer resultater for PROM/PREM (der dette er mulig)

Nivå A, B og C

Nivå A

Registeret kan dokumentere resultater fra kvalitetsforbedrende tiltak som har vært igangsatt i løpet av de siste tre år. Tiltakene skal være basert på kunnskap fra registeret.

Nivå B

Registeret kan dokumentere at det i rapporteringsåret har identifisert forbedringsområder, og at det er igangsatt eller kontinuert pasientrettet kvalitetsforbedringsarbeid.

Nivå C

Oppfyller ikke krav til nivå B.

Registerstadium 2013 - 2019

Nr.

Register

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1

Norsk hjerneslagregister

3

3

4

4

4

4

4A

2

Norsk hjerteinfarktregister

2

2

2

2

4

4

4A

3

Norsk karkirurgisk register

2

2

2

2

2

4

4A

4

Norsk Hjertkirurgiregister

2

2

2

2

2

2

3B

5

Norsk hjertesviktregister

1

1

1

2

2

3

4A

6

Nasjonalt register for invasiv kardiologi

1

2

1

2

2

2

3A

7

Norsk hjertestansregister

1

2

2

2

2

2

3A

8

Nasjonalt register for ablasjonsbehandling og elektrofysiologi i Norge

na

na

1

1

1

1

2C

9

Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft

2

2

2

2

2

2

3B

10

Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft

2

2

2

2

2

2

3B

11

Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft

2

2

2

2

2

2

3B

12

Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft

2

2

2

2

2

2

3A

13

Nasjonalt kvalitetsregister for melanom

2

2

2

2

2

2

3B

14

Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft

2

2

2

2

2

2

3A

15

Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft

2

2

2

2

2

2

3B

16

Nasjonalt kvalitetsregister for lymfom og lymfoide leukemier

2

2

2

2

2

2

3A

17

Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon

1

2

2

3

3

3

3B

18

Nasjonalt kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes

3

3

3

3

3

4

3A

19

Norsk diabetesregister for voksne

1

1

1

1

2

1

3A

20

Cerebral pareseregisteret i Norge

3

3

3

3

3

4

3A

21

Norsk MS-register og biobank

2

3

2

2

2

2

3A

22

Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer

2

2

2

1

2

2

2C

23

Norsk Parkinsonregister og biobank (nystart 2016)

na

na

na

1

1

1

1C

24

Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten - NorKog

1

1

1

2

2

2

3B

25

Nasjonalt Register for Leddproteser

2

3

2

2

2

2

3A

26

Nasjonalt Hoftebruddregister

2

3

3

3

3

3

3A

27

Nasjonalt Korsbåndregister

3

3

3

3

3

3

3A

28

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi

3

2

3

3

3

3

3B

29

Nasjonalt Barnehofteregister

na

na

2

2

2

2

2C

30

Gastronet

2

3

2

2

2

2

2B

31

Norsk register for analinkontinens

1

1

1

2

2

2

3A

32

Norsk Register for Gastrokirurgi

na

na

2

2

2

2

2A

33

Norsk kvalitetsregister for fedmekirurgi

na

na

1

2

2

2

2A

34

Norsk gynekologisk endoskopiregister

2

2

2

2

2

2

3A

35

Norsk kvinnelig inkontinensregister

3

3

3

3

4

4

4A

36

Norsk Nyreregister

3

2

2

2

2

2

3B

37

Norsk intensivregister

2

2

1

1

2

2

3B

38

Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister

2

2

2

2

2

2

2A

39

Nasjonalt traumeregister

1

1

2

2

2

2

3B

40

Norsk ryggmargsskaderegister

2

3

3

3

3

3

4A

41

Norsk nakke- og ryggregister

1

1

1

2

2

2

2B

42

Nasjonalt kvalitetsregister for organspesifikke autoimmune sykdommer

2

1

1

2

3

3

2A

43

Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer

1

1

1

1

1

2

2B

44

Norsk vaskulittregister & biobank - NorVas (nystart 2016)

na

na

1

1

1

2

2C

45

Norsk Kvalitetsregister Øre-Nese-Hals – Tonsilleregisteret

na

na

na

ingen data

2

2

2A

46

Nordisk register for hidradenitis suppurativa

1

1

1

2

2

2

2C

47

Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser

na

na

1

1

1

1

2C

48

Nasjonalt kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler – KVARUS

     

1

1C

49

Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte

3

3

3

4

4

4

3A

50

Norsk porfyriregister

2

2

2

3

3

3

3A

51

Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling

1

1

1

1

1

1

1B

 • Grønn rute markerer registre som har gått opp i stadium.
 • Rød rute markerer registre som har gått ned i stadium.