Stadieinndeling

Det stilles krav til faglig utvikling i kvalitetsregistre med nasjonal status. 

Kravene omfatter blant annet datakvalitet, inkludert dekningsgrad, tilgjengeliggjøring av resultater, evne til å benytte resultater i forbedringsarbeid og inklusjon av pasientrapporterte kvalitetsmål. Kravene er i henhold til Helsedirektoratets veileder Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Utviklingen til det enkelte kvalitetsregister vurderes gjennom årsrapporten.

Stadieinndelingssystemet har fire stadier og tre nivå. Oppfyllelse av kravene på stadium 1 er en forutsetning for å komme i betraktning for nasjonal status, mens stadium 4 beskriver det som kan forventes av et velfungerende kvalitetsregister. I tillegg vurderes registrenes arbeid med kvalitetsforbedrende tiltak til nivå A-C, som en del av stadievurderingen. Etter denne vurderingen vil stadium 4A være høyeste nivå et register kan oppnå.

Vurdering av stadium skjer ved ekspertgruppens årlige gjennomgang av registrenes årsrapporter. Gjennomgangen av årsrapporter skal sikre at hvert kvalitetsregister fungerer etter sitt formål, og i tråd med krav til drift og rapportering for å opprettholde status som nasjonale kvalitetsregistre. 

Servicemiljøet har utarbeidet en egen veileder for stadieinndelingssystemet som beskriver kriterier for hvert stadium. Veilederen benyttes av kvalitetsregistrene ved utfylling av årsrapporter, og ekspertgruppen ved vurdering av disse årsrapportene.

Krav og veiledning til stadieinndeling

Registeret er i stadium 1 når det:

Tilfredsstiller Helsedirektoratets kriterier for nasjonal status

Har en beskrivelse av metode for beregning av dekningsgrad og har en beskrivelse av alle variabler

 • Registeret må beskrive metode for beregning av dekningsgrad, og redegjøre for hvordan registerets beskrivelse av alle registervariabler foreligger (f.eks kodebok). Registeret beskriver hvilke instrumenter/ skjema som brukes for rutinemessig innsamling av PROM/PREM, og begrunnelse for valg av instrument/ skjema. Eventuelle utfordringer knyttet til innsamling av pasient/brukerperspektivet (eks. metodiske, tekniske, juridiske) beskrives.
 • Årsrapport: Kapittel 5, punkt 5.2, Kapittel 6, punkt 6.2 og 6.3

Har definert kliniske kvalitetsindikatorer for pasientgruppen

 • Registeret må inkludere kvalitetsindikatorer som beskriver de viktigste nasjonale eller internasjonale retningslinjer (der disse finnes), nasjonale kvalitetsindikatorer (der disse finnes) eller kvalitetsindikatorer som beskriver “best practice”. Det skal beskrives målnivåer eller andre metoder for evaluering av måloppnåelse dersom målnivå ikke er satt.
 • Årsrapport: Kapittel 6, punkt 6.2

Har en beskrivelse av analyser som er relevante for å oppfylle registerets formål

 • Registeret må beskrive hvilke analyser som er tenkt gjennomført for å oppfylle registerets formål, med hovedfokus på kvalitetsindikatorer og PROM/PREM.
 • Årsrapport: Kapittel 2, punkt 2.1.3

Har en beskrivelse av hvordan resultater gjøres tilgjengelig for relevante mottagere

 • Registeret må spesifisere mottakere og hvordan resultater gjøres tilgjengelig (resultattjenester, rapporter, på forespørsel og lignende).
 • Årsrapport: Kapittel 7, punkt 7.1, 7.2, 7.3 og 7.4

Har rutiner for opplæring i datafangst og bruk av registeret hos innregistrerende enheter

 • Registeret må beskrive infrastruktur og rutiner for opplæring av registrerende enheter, og utrede rutiner for automatisert datafangst.
 • Årsrapport: Kapittel 5 punkt 5.5

Utgir årsrapport i henhold til beskrevne krav

Det er registerets ansvar å gi fyllestgjørende informasjon slik at det er mulig å gjøre en korrekt vurdering av registerstadium. Se årsrapportmal.

Har en oppdatert plan for videre utvikling

 • Registeret har en plan som beskriver konkrete og realistiske tiltak for videre utvikling til neste stadium, innen maksimalt 3 år etter å ha oppnådd nasjonal status, for hvert punkt som ikke er oppfylt i stadium 2.
 • Årsrapport: Del II Kapittel 9

Registeret er stadium 2 når det oppfyller krav angitt i stadium 1, og:

Samler data fra alle aktuelle helseregioner

 • Registeret dokumenterer at det samler data fra alle helseregioner. Dersom registerets pasientgruppe ikke behandles i alle regioner presiseres dette.
 • Årsrapport: Kapittel 3 og 5, punkt 5.3

Presenterer kvalitetsindikatorene på nasjonalt nivå

 • Registeret presenterer aggregerte resultater på nasjonalt nivå for kvalitetsindikatorene basert på alle innrapporterende enheter.
 • Årsrapport: Kapittel 3

Har en konkret plan for gjennomføring av dekningsgradsanalyser

 • Registeret beskriver når og hvordan dekningsgradsanalyser skal utføres. Dekningsgradsanalyser skal gjøres mot ekstern datakilde (f. eks NPR, Reseptregisteret, MFR, EPJ). Dersom det ikke er hensiktsmessig å beregne dekningsgrad mot uavhengig kilde, skal registeret redegjøre for dette, og beskrive hvilken annen metode registeret vil anvende for estimering av dekningsgrad.
 • Årsrapport: Kapittel 5, punkt 5.2

Har en konkret plan for gjennomføring av analyser og  jevnlig rapportering av resultater på enhetsnivå tilbake til deltakende enheter

 • Registeret skal lage en plan for å utvikle resultattjenester. Registeret beskriver hvilke resultater, spesielt kvalitetsindikatorer, som skal gjøres tilgjengelig for deltakende enheter. Med begrepet jevnlig forstås oftere enn årlig.
 • Årsrapport: Kapittel 7, punkt 7.1 og 7.2

Har en oppdatert plan for videre utvikling

 • Registeret har en plan som beskriver konkrete og realistiske tiltak for videre utvikling til neste stadium innen 3 år fra stadium 2 ble oppnådd. Planen skal omfatte hvert punkt som ikke er oppfylt i stadium 3.
 • Årsrapport: Del II, kapittel 9

Registeret er i stadium 3 når det oppfyller krav angitt i stadium 2 og:

Kan dokumentere kompletthet av kvalitetsindikatorer

 • Registeret må angi kompletthet for sentrale variabler. Dette omfatter minimum alle kvalitetsindikatorer.
 • Årsrapport: Kapittel 5, punkt 5.7

Kan dokumentere dekningsgrad på minst 60 % i løpet av de siste to år

 • Registeret dokumenter dekningsgrad > 60 % (på individnivå) på bakgrunn av dekningsgradsanalyser mot ekstern kilde (eks NPR, Reseptregisteret, MFR, EPJ). Dersom det ikke er hensiktsmessig å beregne dekningsgrad mot uavhengig kilde, skal registeret redegjøre for hvordan dekningsgraden er beregnet.
 • Årsrapport: Kapittel 5, punkt 5.2 og 5.4

Minimum årlig presenterer kvalitetsindikatorresultater interaktivt på nettsiden kvalitetsregistre.no

 • Registeret utvikler presentasjon av resultater i Resultatportalen i samarbeid med servicemiljøet i sin region.
 • Årsrapport: Kapittel 7, punkt 7.4

Registrerende enheter kan få utlevert/tilgjengeliggjort egne aggregerte og nasjonale resultater

 • Registeret beskriver hvordan utlevering/tilgjengeliggjøring av resultater til registrerende enheter foregår. For at kravet skal være oppfylt må resultater utleveres/tilgjengeliggjøres oftere enn årsrapport.
 • Årsrapport: Kapittel 7, punkt 7.1 og 7.2

Presenterer deltakende enheters etterlevelse av de viktigste faglige retningslinjer

 • Der nasjonale/internasjonale retningslinjer for fagområdet finnes, beskrives disse. Faglige retningslinjer må være grunnlag for kvalitetsindikatorer i registeret og resultater presenteres på sykehusnivå/enhetsnivå i kapittel 3. Der (inter)nasjonale retningslinjer ikke finnes bør andre faglige retningslinjer eller «best practice» beskrives og enhetenes etterlevelse av disse.
 • Årsrapport: Kapittel 3 og Kapittel 6, punkt 6.6

Har en oppdatert plan for videre utvikling

 • Registeret har en plan som beskriver konkrete og realistiske tiltak for videre utvikling til neste stadium innen 3 år fra stadium 3 ble oppnådd. Planen skal omfatte hvert punkt som ikke er oppfylt i stadium 4.
 • Årsrapport: Del II, kapittel 9

Registeret er i stadium 4 når det oppfyller krav angitt i stadium 3 og:

Har i løpet av de siste 5 år dokumentert at innsamlede data er korrekte og reliable

 • Registeret redegjør for metode og resultater av kontroll av korrekthet (validitet) og reliabilitet (reproduserbarhet) (gjelder kvalitetsindikatorene og andre sentrale variabler), utført i løpet av de siste 5 år. Les mer om datakvalitetsdimensjoner
 • Årsrapport: Kapittel 5, punkt 5.6 og 5.7

Kan dokumentere dekningsgrad på minst 80 % i løpet av de siste to år

 • Registeret dokumenter dekningsgrad >80 % (på individnivå) på bakgrunn av dekningsgradsanalyser mot ekstern kilde (eks NPR, Reseptregisteret, MFR, EPJ). Dersom det ikke er hensiktsmessig å beregne dekningsgrad mot uavhengig kilde, skal registeret redegjøre for hvordan dekningsgraden er beregnet.
 • Årsrapport: Kapittel 5, punkt 5.2 og 5.4

Registrerende enheter har on-line tilgang til oppdaterte data for pasienter de selv har registrert inn samt nasjonale aggregerte data

 • Registeret dokumenterer dette ved å beskrive registerets resultattjeneste for registrerende enheter med elektronisk tilgang til oppdaterte resultater. Med oppdatert menes minst hvert halvår, hvis ikke spesielle forhold taler mot dette (få inkluderte pasienter årlig).
 • Årsrapport: Kapittel 7, punkt 7.1

Data anvendes vitenskapelig

 • Angi antall utleveringer til forskningsformål i løpet av siste år. Oppgi publikasjonsliste for siste 2 år med titler på vitenskapelige publikasjoner som benytter data fra registeret.
 • Årsrapport: Kapittel 8, punkt 8,2

Presenterer resultater på enhetsnivå for PROM/PREM (der dette er mulig)

 • Registeret presenterer resultater på enhetsnivå for rutinemessig innsamlede PROM/PREM i kapittel 3
 • Årsrapport: Kapittel 3, punkt 3.1

Nivå A

Registeret kan dokumentere resultater fra kvalitetsforbedrende tiltak som har vært igangsatt i løpet av de siste tre år. Tiltakene skal være basert på kunnskap fra registeret.

 • Registeret beskriver resultater fra gjennomførte tiltak for pasientrettet kvalitetsforbedring. Dette kan være tiltak initiert og gjennomført av innregistrerende enheter/fagmiljø eller av registeret. Tidsbegrensede forskningsprosjekter regnes kun som kvalitetsforbedringstiltak dersom den nye kunnskapen er implementert i klinisk praksis.
 • Årsrapport: Kapittel 6, punkt 6.9

Nivå B

Registeret kan dokumentere at det i rapporteringsåret har identifisert forbedringsområder, og at det er igangsatt eller kontinuert pasientrettet kvalitetsforbedringsarbeid.

 • Registeret beskriver hvilke pasientrettede forbedringsområder som er identifisert på bakgrunn av analyser fra registeret, og eksempler på bruk av registerets resultater i pasientrettet kvalitetsforbedringsarbeid i rapporteringsåret. Dette kan være pasientrettet forbedringsarbeid gjennomført av innregistrerende enheter/fagmiljø eller av registeret.
 • Årsrapport: Kapittel 6, punkt 6.7 og 6.8

Nivå C

Oppfyller ikke krav til nivå B.