Datafangst

Tekniske løsninger for datafangst til kvalitetsregistrene skal være sikre, effektive og brukervennlige. De skal bidra til rask og enkel datainnsamling og tilgjengeliggjøring av resultater. 

Servicemiljøet tilbyr veiledning til registrene ved valg av IKT-løsninger og utvikling av kvalitetsregistrenes tekniske infrastruktur.

Vanlige IKT-behov ved registerarbeid

For et moderne register vil IKT være nødvendig for å ivareta relevante oppgaver slik som fangst og oppbevaring av data samt analyse og presentasjon av resultater. Det er mange fellestrekk mellom de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene, men også ulikheter. Mange av IKT-verktøyene vil derfor være de samme for alle registre, men hvert enkelt register vil også ha behov for å utvikle egne og spesialtilpassede IKT-verktøy. Å etablere nye verktøy kan være en møysommelig oppgave; man trenger som regel noen forsøk før man blir fornøyd. Prosessen oppleves gjerne som arbeidskrevende fordi man, naturlig nok, ønsker å komme i gang med selve registerjobben så raskt som mulig.

Her er noen eksempler på generelle behov og hvordan disse ivaretas av IKT-verktøy i registrene:

Fangst av data

 • oversiktlige og interaktive registreringsskjema som viser/skjuler felter basert på logisk sammenheng mellom disse for en effektiv manuell registrering av data
 • validering/kontroll ved registrering for å sikre best mulig datakvalitet
 • hente data fra andre systemer for å unngå dobbeltregistrering
 • oppdatert og god dokumentasjon av registervariabler

Adgangskontroll og kommunikasjon

 • tilby sikker identifisering og adgangskontroll for personer som bruker registeret
 • loggføring av aktivitet for seinere evaluering og sporing
 • sikker transport av registerdata, eksempelvis mellom brukere og register

Lagring

 • rutinemessig sikkerhetskopiering slik at risiko for tap av data blir mindre
 • sentralisert lagring slik at relevante data og resultater er lett tilgjengelig for andre tekniske systemer og målgrupper

Resultatformidling

 • tilrettelegge for tilgang, presentasjon og eksport av registerdata
 • tilby statistikk- og analyseverktøy for automatisert og interaktiv fremstilling av resultater fra registrene

Innregistreringsløsninger

De fleste nasjonale medisinske kvalitetsregistre som utvikles i dag baserer seg på en elektronisk løsning for datafangst. Det finnes per i dag to godkjente elektroniske innregistreringsløsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre:

Medisinsk registreringssystem (MRS) er utviklet av Helse Midt-Norge IT (HEMIT) og er et rammeverk for å utvikle registreringssystemer på web. 
Kontakt: John.Petter.Skjetne@hemit.no

OpenQReg er et verktøy som tilbys av Helse Nord IKT for etablering av kvalitetsregistre med web-basert innregistrering. Det er utviklet ved Uppsala Clinical Research Centre og har vært i bruk i Sverige i mange år. OpenQReg er lisensiert som fri programvare. 
Kontakt: team-java-one@hnikt.no