IKT

IKT

Innledning

For et moderne register vil IKT være nødvendig for å ivareta relevante oppgaver slik som fangst og oppbevaring av data samt analyse og presentasjon av resultater. Det er mange fellestrekk mellom de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene, men også ulikheter. Mange av IKT-verktøyene vil derfor være de samme for alle registre, men hvert enkelt register vil også ha behov for å utvikle egne og spesialtilpassede IKT-verktøy. Å etablere nye verktøy kan være en møysommelig oppgave; man trenger som regel noen forsøk før man blir fornøyd. Prosessen kan også være arbeidskrevende fordi man, naturlig nok, ønsker å komme i gang med selve registerjobben så raskt som mulig.

Krav til IKT-systemer

Teknisk infrastruktur skal ivareta tilgjengelighet og sikkerhet for alle målgrupper i et gitt register (eksempelvis registermedarbeidere, sykehusledelse, myndigheter og befolkningen forøvrig). For nasjonale registre må teknisk infrastruktur ivaretas på nasjonalt nivå. I praksis betyr dette at man må benytte systemer som blant annet fungerer sammen med, men også på tvers av, relevante enheter (sykehus, fastleger, pasienter). Dette er en stor (og pågående) arbeidsoppgave som krever betydelig grad av samordning og teknisk kompetanse. En slik oppgave må ivaretas på nasjonalt nivå. For å kunne gi best mulig tilbud til registrene fremover må de samordne seg mot de felles godkjente løsningene. Spesialordninger for hvert enkelt register vil raskt kunne resultere i et uoverkommelig teknisk ressursbehov og dermed utilstrekkelig funksjonalitet. Nasjonalt servicemiljø skal kunne gi god veiledning slik at alle kvalitetsregistre bygger på robuste og funksjonelle IKT-systemer.

Databehandlingsavtale og drift

Databehandleravtale

IKT-løsninger for kvalitetsregistrene driftes gjerne av andre organisasjoner en de helseforetak som er databehandlingsansvarlig for registrene. IKT-driftsorganisasjonen vil i juridisk forstand da være en databehandler på vegne av den databehandlingsasvarlige og dette forholdet regulerers gjennom en databehandleravtale. Det er utarbeidet en mal for slike databehandleravtaler som er tilgjengelig gjennom henvendelse til servicemiljøet i egen region.

Drift av IKT-systemer

God tilgjengelighet og økonomi tilsier at drift av registrenes IKT-infrastruktur bør sentraliseres. På sikt skal dette i sin helhet ivaretas av Norsk helsenett. Per 2016 skjer drift av de ulike IKT-systemene både hos Norsk helsenett og hos Helse Nord IKT. For registrene skjer all koordinering i forhold til valg og videreutvikling av IKT-systemer i samarbeid med nasjonalt servicemiljø i egen region.

Registerbehov

Her er noen eksempler på generelle registerbehov og hvordan disse ivaretas av IKT:

Fangst av data

 • oversiktlige og interaktive skjema som viser/skjuler felter basert på logisk sammenheng mellom disse for en effektiv manuell registrering av data
 • validering/kontroll ved registrering for å sikre best mulig datakvalitet
 • hente data fra andre systemer for å unngå dobbeltregistrering
 • oppdatert og god dokumentasjon av variablene som data registreres i 

Adgangskontroll og kommunikasjon

 • tilby sikker personidentifisering og adgangskontroll for de som bruker registeret
 • loggføring av aktivitet for seinere evaluering og sporing
 • sikker transport av registerdata, eksempelvis mellom brukere og register 

Lagring

 • rutinemessig sikkerhetskopiering slik at risiko for tap av data blir mindre
 • sentralisert lagring slik at relevante data og resultater er lett tilgjengelig for andre tekniske systemer og målgrupper

Resultatformidling

 • tilrettelegge for tilgang, presentasjon og eksport av registerdata
 • tilby statisitkk- og analyseverktøy for automatisert og interaktiv fremstilling av resultater fra registren

Aktører

Fagforum for medisinske kvalitetsregistre - Nasjonal IKT

Etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) skal Fagforum for medisinske kvalitetsregistre - Nasjonal IKT HF (FMK NIKT) bidra til at det finnes et velfungerende teknisk miljø for de nasjonale kvalitetsregistrene og vurdere aktuelle IKT-løsninger. FMK tildeler også utviklingsmidler etter søknad fra leverandørene av de ulike IKT-systemer som benyttes av kvalitetsregistrene. All kontakt med FMK NIKT skjer gjennom det nasjonale servicemiljøet.

Leverandører

Tabellen under angir ulike IKT-system og leverandørene av disse.
 

System

Egenskap

Leverandør

 

eReg

Fangst av data, enkel rapportering

Oslo Universitetssykehus

fagsenter-kvalitetsregistre@ous-hf.no

MRS

Fangst av data, enkel rapportering

Helse Midt IT (Hemit)

John.Petter.Skjetne@hemit.no

OpenQReg

Fangst av data, enkel rapportering

Helse Nord IKT

team-java-one@hnikt.no

Alle systemene representerer en basis/plattform som hvert enkelt register bygger egen registerfunksjonalitet på, i et samarbeid med respektive leverandører.

eReg

eReg er en elektronisk løsning for opprettelse og drift (bruk) av lokale, regionale og nasjonale registre. Løsningen er en av tre godkjente, nasjonale plattformer som skiller seg noe fra de andre ved at den består av en lokal løsning ute på HFene som brukes i deres daglige arbeid og som deretter sender nasjonal informasjon til en nasjonal instans av registeret. I noen tilfeller sendes data fra en lokal eReg løsning til en sentral MRS løsning (Hjertekirurgi).

MRS

MRS ble utviklet for Hjerneslagsregisteret og Hjerteinfarktregisteret på begynnelsen av 2000-tallet. Nå leverer HEMIT (Helse Midt-Norges egen IT-enhet) register til alle Helseregioner på MRS plattform.

Resultattjenester

Med Resultattjeneste forstår vi et web-basert «rapportsystem» hvor man har tilgang til egne rådata, oversikt over registreringsstatus, bearbeidede data i form av tabeller og figurer og eventuelt automatisk oppdaterbare dokumenter med tekst tabeller og figurer.

Formålet med å samle data er å få kunnskap om helsetjenesten og det får man bare om man får ut resultater. Alle registre bør ha tilgang til oppdaterte resultater. Dette er viktig for å kunne overvåke kvaliteten på helsetjenesten, respondere på eventuelle endringer og raskt få vite noe om effekt av eventuell endringer man gjør. En god resultattjeneste kan også lette arbeidet med årsrapport betydelig. Det er også viktig for å holde oversikt over registreringsstatus og om sykehusene er oppdaterte med innregistreringa.

Man kan velge ulike resultattjenester hvor noen avhenger av hvilken innregistreringsløsning man har.

Rapporteket er en on-line resultattjenste som gir registrerende enheter tilgang til oppdaterte resultater for sin egen virksomhet sammenlignet med nasjonale resultater. Rapporteket kan levere både figurer, tabeller, dashboard og sammenfattende dokumenter, online. Man har også mulighet for å lage egne dashboard og å legge inn regelmessig, automatisk utsendelse av aggregert informasjon til registrerende enheter.

I strategien for de medisinske kvalitetsregistrene er et av hovedmålene økt bruk av resultater. Et delmål innen 2020 er at alle de nasjonale kvalitetsregistrene har resultattjenester som gir dem tilgang til oppdaterte resultater for sin egen virksomhet sammenlignet med nasjonale resultater.

Det er opprettet et fagråd for resultattjenester. Fagrådet skal være et rådgivende organ for nasjonalt servicemiljø.