IKT

IKT

IKT-løsningene til kvalitetsregistrene må være sikre, effektive og brukervennlige. De skal bidra til rask og enkel datainnsamling og tilgjengeliggjøring av resultater. 

Servicemiljøet tilbyr veiledning til registrene ved valg av IKT-løsninger og utvikling av kvalitetsregistrenes tekniske infrastruktur på følgende områder:
 • Innregistrering
 • Resultattjenester (analyse og presentasjon)
 • Innrapportering av data fra pasienter (PROM)

Servicemiljøet følger også opp at den vedtatte flyttingen av registrenes IKT-drift fra regionale driftssentre til Norsk Helsenett, blir gjennomført.

Vanlige IKT-behov ved registerarbeid

For et moderne register vil IKT være nødvendig for å ivareta relevante oppgaver slik som fangst og oppbevaring av data samt analyse og presentasjon av resultater. Det er mange fellestrekk mellom de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene, men også ulikheter. Mange av IKT-verktøyene vil derfor være de samme for alle registre, men hvert enkelt register vil også ha behov for å utvikle egne og spesialtilpassede IKT-verktøy. Å etablere nye verktøy kan være en møysommelig oppgave; man trenger som regel noen forsøk før man blir fornøyd. Prosessen oppleves gjene som arbeidskrevende fordi man, naturlig nok, ønsker å komme i gang med selve registerjobben så raskt som mulig.

Her er noen eksempler på generelle behov og hvordan disse ivaretas av IKT-verktøy i registrene:

Fangst av data

 • oversiktlige og interaktive registreingsskjema som viser/skjuler felter basert på logisk sammenheng mellom disse for en effektiv manuell registrering av data
 • validering/kontroll ved registrering for å sikre best mulig datakvalitet
 • hente data fra andre systemer for å unngå dobbeltregistrering
 • oppdatert og god dokumentasjon av registervariabler

Adgangskontroll og kommunikasjon

 • tilby sikker identifisering og adgangskontroll for personer som bruker registeret
 • loggføring av aktivitet for seinere evaluering og sporing
 • sikker transport av registerdata, eksempelvis mellom brukere og register

Lagring

 • rutinemessig sikkerhetskopiering slik at risiko for tap av data blir mindre
 • sentralisert lagring slik at relevante data og resultater er lett tilgjengelig for andre tekniske systemer og målgrupper

Resultatformidling

 • tilrettelegge for tilgang, presentasjon og eksport av registerdata
 • tilby statisitkk- og analyseverktøy for automatisert og interaktiv fremstilling av resultater fra registrene

Aktører

Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre - Nasjonal IKT
Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK) har som formål å støtte opp om strategi- og handlingsplan for kvalitetsregisterområdet og sette denne i sammenheng med felles IKT-strategi for helseregionene.

Forumet er en teknisk faggruppe som skal ha et IKT-faglig koordinerende og rådgivende ansvar for videreutvikling av felles teknologiske løsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Forumet forvalter til dette formålet øremerkede midler som stilles til rådighet fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Fagråd for resultattjenester

For å styrke og samordne arbeidet med resultattjenester ble det i 2016 etablert et fagråd for resultattjenester i servicemiljøet. Fagrådets oppgave er å sørge for at tiltak som omhandler resultattjenester og formidling av resultater i strategien for 2016–2020 gjennomføres. Fagrådet består av representanter fra servicemiljøet i regionene, Kreftregisteret og Nasjonalt servicemiljø SKDE. Fagrådet skal holde en oversikt over aktuelle resultattjenester og bidra til at tilgjengelige løsninger for resultattjenester gjøres kjent for kvalitetsregistrene. Fagrådet er også rådgivende ovenfor Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre i Nasjonal IKT.

Innregistreringsløsninger

De fleste nasjonale medisinske kvalitetsregistre som utvikles i dag baserer seg på en elektronisk løsning for datafangst. Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre arbeider for at kvalitetsregistrene skal ha
funksjonelle, robuste og fremtidsrettede IKT-løsninger som understøtter alle ledd i kvalitetsarbeidet, fra innregistrering til analyse og rapportering. For at de medisinske kvalitetsregistrene skal møte dagens og fremtidens krav til funksjonalitet, må de utvikle seg i takt med nasjonale føringer og utvikling innen IKT i helse.

Det finnes per i dag tre godkjente elektroniske innregistreringsløsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre:

Medisinsk registreringssystem (MRS) er utviklet av Helse Midt-Norge IT (HEMIT) og er et rammeverk for å utvikle registreringssystemer på web. 
Kontakt: John.Petter.Skjetne@hemit.no

OpenQReg er et verktøy som tilbys av Helse Nord IKT for etablering av kvalitetsregistre med web-basert innregistrering. Det er utviklet ved Uppsala Clinical Research Centre og har vært i bruk i Sverige i mange år. OpenQReg er lisensiert som fri programvare. 
Kontakt: team-java-one@hnikt.no

eReg er utviklet i Helse Sør-Øst og skal raskt kunne bygge opp komplette innregistreringsløsninger for lokale forsknings- og kvalitetsregistre. 
Kontakt: fagsenter-kvalitetsregistre@ous-hf.no

I tillegg til de tre løsningene som er nevnt ovenfor bruker Kreftregisteret en egenutviklet plattform (KREMT). Tabellen under viser fordeling av antall kvalitetsregistre per løsning.

Resultattjenester

Lett tilgjengelig presentasjon av resultater er avgjørende for at registrene skal kunne benyttes i kvalitetsforbedringsarbeid og virksomhetsstyring.

En forutsetning for at de medisinske kvalitetsregistrene skal kunne oppfylle sitt formål er at relevante resultater er lett tilgjengelige for de som har behov for dem. Dette kan være kliniske fagmiljøer, men også ledere ved sykehus, helseforetak og regionale helseforetak. Helseregionene har over flere år arbeidet for å etablere nødvendig teknologi, kompetanse og organisering for å imøtekomme behovet på en best mulig måte. Noen nasjonale medisinske kvalitetsregistre har i dag direkte tilgang til egne resultater, noen også i form av ferdig analyserte resultater som kan benyttes til evaluering av
kvaliteten på tjenestene. Det er satt i gang en nasjonal satsning på utvikling av felles tekniske løsninger for å kunne presentere resultater gjennom standardiserte resultattjenester.

En resultattjeneste er et rapporteringssystem som er koblet opp mot kvalitetsregisteret og gir mulighet for å se resultater for egen virksomhet sammenliknet med nasjonale resultater. Dette gir de kliniske fagmiljøene
enklere tilgang til relevante resultater som kan være utgangspunkt for klinisk kvalitetsforbedringsarbeid. Det er i dag utviklet to resultattjenester som Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre i regionene kan bistå kvalitetsregistrene med.

Rapporteket er utviklet av Helse Nord IKT og SKDE for å vise resultater nasjonalt og for å kunne vise resultater for den enkelte sykehusavdeling sammenliknet med andre sykehusavdelinger. Løsningen er ikke åpent tilgjengelig, og krever pålogging. Per november 2017 benytter 15 kvalitetsregistre seg av Rapporteket som resultattjeneste. Les mer om Rapporteket her. 
Kontakt: team-java-one@hnikt.no

MRS-R er utviklet av Helse Midt-Norge IT og Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre – region Midt-Norge. Løsningen gir mulighet for å publisere interaktive resultater åpent på internett. MRS-R skal også utvikles videre for å gi klinikere på den enkelte sykehusavdeling tilgang til resultater sammenliknet med andre sykehusavdelinger. Seks nasjonale kvalitetsregistre har i november 2017 MRS-R som resultattjeneste.
Kontakt: John.Petter.Skjetne@hemit.no

Drift

Programvare som ligger bak IKT-systemene over utgjør, med noen unntak for eReg, nasjonalt sentraliserte tjenester som driftes av Norsk Helsenett og Helse Nord IKT på vegne av det foretaket som er ansvarlig for registeret. Databehandlingsansvarlig foretak er har ansvar for god og riktig drift og omfatter blant annet etablering og oppfølginig av drifts- og databehandleravtaler mot driftsleverandør. Les mer om databehandlingsansvar her.