Nasjonal pasientrapportering

Nasjonal pasientrapportering er en funksjon som er etablert for innsamling av pasientrapporterte data.

Pasienten og brukernes erfaring og opplevelse med helsetjenesten er en verdifull kilde til kunnskap om helsetjenesten.

Pasientrapporterte data er opplysninger som pasienten selv rapporterer, og deles inn i pasientrapporterte utfallsmål (PROM) og mål på pasientenes erfaringer med helsetjenesten (PREM).

PROM = pasientrapporterte utfallsmål (Patient Reported Outcome Measures)

PREM = mål på pasientenes erfaringer med helsetjenesten (Patient Reported Experience Measures)

PROM måler blant annet fysisk og psykisk helse, livskvalitet og funksjon. PREM måler hvordan pasienten selv opplever og erfarer sin behandling for eksempel når det gjelder faglig dyktighet og kommunikasjon hos helsepersonalet, eller organisering og ventetid.

Elektronisk innsamling

Nasjonal pasientrapportering er en funksjon som er etablert for innsamling av pasientrapporterte data. Pasienter som er tilgjengelige via Sikker digital post eller Helsenorge.no vil primært få skjema tilsendt via disse kanalene. For foreldre som skal besvare på vegne av barn og pasienter uten sikker digital post og helsenorge.no vil i noen tilfeller få skjema tilsendt via e-post. 

E-post/SMS

E-post fra Nasjonal pasientrapportering inneholder ikke informasjon om diagnose, hvilken avdeling behandling er foretatt eller andre pasientopplysninger. Fordi det ikke er tillatt å sende sensitiv informasjon på SMS/e-post vil slike henvendelser utformes så nøytrale som mulig. Noen vil få en lenke for å logge seg inn med Bank-ID, andre vil få en lenke til innloggingssiden og en SMS med en engangskode. Den siste løsningen benyttes primært når den som skal fylle inn skjema ikke er pasienten selv, men pårørende eller foreldre.

E-post sendes fra <noreply@nhn.no> som er en felles adresse. NHN er Norsk Helsenett som leverer sikre nettløsninger for helsevesenet.

Er mine opplysninger trygge?

Nasjonal pasientrapportering er laget for å tilby sikker innsamling av pasientrapporterte data. Alle data er krypterte og løsningen fylle de kravene som er stilt til sikker og god behandling av sensitive helseopplysninger. Data lagres kun hos registeret eller i pasientens personlige helsearkiv på Helsenorge.no Data som overføres tilbake til registeret vil ikke bli koplet til riktig pasient før det er tilbake i registeret.  I registrene vil data sammenstilles med de andre data som registeret har samlet. Kun spesielt autorisert personell har tilgang til data om pasientene.

Kontaktinformasjon:

John Petter Skjetne
Tlf: 90065088
E-post: john.petter.skjetne@hemit.no 

Feilmeldinger rapporteres på e-post til john.petter.skjetne@hemit.no