Prosjektmidler metadata og dataprodukt

Kvalitetsregistre kan søke midler til arbeid med å definere metadata om dataprodukt og tilhørende variabler, spesifisere dataprodukt og implementere dataprodukt.

Det er mulig for tidligere søkere å søke på nytt, så lenge summen av midlene ikke er høyere enn det øvre taket (kr. 230 000 – se “Rammer for kostnadene”).

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre, med unntak av kreftregisterets kvalitetsregistre som utvikler egne verktøy, kan søke om midler. Søknaden kan sendes for ett kvalitetsregister eller gruppevis for flere registre.

Søknaden sendes til Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre per e-post: post@skde.no Merk søknaden: Metadata og dataprodukt.

Arbeidet med å overføre data fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene til Helseanalyse-plattformen krever ressurser utover normal drift for registrene. Arbeidet vil innebære å definere metadata om dataprodukt og tilhørende variabler, spesifisere dataprodukt og implementere dataprodukt.

Direktoratet for e-helse stiller derfor med økonomisk støtte for å legge til rette for gjennomføringen av dette arbeidet og har i sitt budsjett for 2023 stilt til rådighet midler som skal dekke arbeid i 2023. Nasjonalt servicemiljø fordeler midlene på vegne av Direktoratet for e-helse.

Kriterier

  • Søknaden skal dekke arbeid i 2023 eller tidligere.
  • Arbeidet skal omfatte registrering av metadata i henhold til Nasjonal spesifikasjon for metadata om helsedata og/eller utarbeidelse av dataprodukt for overføring til Helseanalyseplattformen.
  • Det er mulig å søke om midler både til metadata og dataprodukt i samme søknad eller til metadata og dataprodukt hver for seg.

Rammer for kostnadene

  • Det er satt et øvre tak på 230 000 kr per kvalitetsregister. Dette skal dekke både metadata- og dataprodukt-arbeid.
  • Behovet for lønnsmidler/frikjøp må beskrives i søknaden
  • Satsen som legges til grunn skal ta utgangspunkt i den ansattes grunnlønn 
  • Det gis ikke midler til å dekke vakttillegg
  • Det gis ikke midler til å dekke overhead til den ansattes organisasjon/arbeidsgiver
  • Et eventuelt underforbruk av midlene skal tilbakebetales.

Søknadsbehandling

Søknaden vil bli vurdert av en arbeidsgruppe bestående av representanter fra servicemiljøer i de fire regionene. Arbeidsgruppen vil gi sin anbefaling for innstilling på vegne av Direktoratet for e-helse.

Krav om sluttrapport

Det er viktig at bruken av midler kan dokumenteres. Det er derfor et krav om at det skrives en sluttrapport i etterkant av arbeidet. Sluttrapporten må sendes senest 1. februar 2024.