Publisering av resultater på nett

Hvert år publiserer de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene sine resultater på denne nettsiden. Under finner du oversikt over hva registerets resultatside skal inneholde.

Presentasjonen av resultater skal være tilpasset et bredt publikum både når det gjelder språk og bruk av figurer. Resultater skal presenteres på sykehusnivå dersom datakvaliteten tillater det. Hvis datakvaliteten ikke er tilfredsstillende kan resultatene presenteres på alternative nivå (nasjonalt/RHF/HF/fylke).

Frist for innlevering i 2022 er

Innhold på resultatsiden

Hvert register har en egen resultatside som inneholder faste felter som oppdateres årlig. Under finner du en oversikt over de ulike feltene og hva disse bør inneholde.

Målet er at alle registre skal publisere sine resultater interaktivt i løpet av 2020. Det innebærer at ingen registre skal publisere resultater på «gammel» måte – altså gjennom tekst og bilder av figurer/tabeller. Registrene som i dag ikke publiserer interaktivt vil i løpet av 2020 få hjelp av sitt regionale servicemiljø til å tilrettelegge data for interaktiv publisering gjennom Resultatportalen. 

Feltet brukes til å gi konsis og relevant informasjon om selve registeret. Hvorfor er registeret nyttig, og hva forteller resultatene om behandlingskvaliteten i tjenesten det gjelder. 

 • Formål
  Registerets formål beskrives på en lett forståelig måte.
 • Pasienter
  Kort beskrivelse av pasientgruppe og/eller diagnoser som registreres i registeret, og hvilke helsemessige utfordringer som er relevante. 
 • Databehandlingsansvarlig
 • Hjemmeside
 • Telefon
 • E-post
 • Kontaktpersoner

Resultatene fremstilles interaktivt. Det anbefales at man har fokus på tydelige budskap og man bør presentere på sentrale kvalitetsindikatorer over tid. Det er viktig at navn på kvalitetsindikatorer og beskrivelsene gjennomgås jevnlig.

Servicemiljøene i regionene bistår registrene med interaktiv publisering av resultatene. Ta kontakt med servicemiljøet i din region dersom du har spørsmål.

Her skal registeret vise hvordan resultatene er brukt til kvalitetsforbedring.

Gi korte beskrivelser av gjennomførte, pågående eller planlagte kvalitetsforbedringsarbeid, eller skriv om hvordan resultater fra registeret brukes opp mot fagmiljøene for å sikre kvalitet i tjenesten.  Det bør fremkomme om kvalitetsforbedringsarbeidet er initiert av registeret eller andre.

Beskriv forskningsresultater eller pågående forskningsprosjekter tilknyttet registeret.

Dersom det er mange å velge mellom, kan man beskrive 2-3 prosjekter og henvise til publikasjonsliste. Her kan også publikasjonslisten deres enten lenkes til, eller legges ut i sin helhet.